Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische promotie Pagina 50

Rotterdam heeft een economische stedelijke identiteit welke ruimte biedt voor bedrijven om zich in Rotterdam thuis te voelen

Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een Herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld. De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes  sporen.

 

 • Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 • Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 • Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 • Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 • Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 • Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Voor de korte en middellange termijn zijn om in te spelen op de Coronacrisis en aanvullend op bestaande activiteiten de volgende activiteiten in 2020 opgestart en geïntensiveerd en zetten we door in 2021: 

 • In samenwerking met Rotterdam Partners gestart met een campagne gericht op het aantrekken van bezoekers zodra dat weer kan;
 • In opdracht van de gemeente is er door Rotterdam Partners een International Advisory Board in het leven geroepen die de stad adviseert over de inzet op het terrein van de zogenaamde MICE industrie. Dit staat voor Meetings, Incentives, Conventions en Exhibitions. Dit advies zal eind tweede kwartaal 2021 gereed zijn;
 • De afgelopen periode heeft het Eurovisie Songfestival de stad op een prachtige manier internationaal in de schijnwerpers gezet. Partijen als Rotterdam Partners hebben daar een belangrijke rol in gespeeld en gebruiken de nalatenschap van het songfestival om de stad de komende jaren te promoten bij bedrijven, congressen en bezoekers;
 • Vanuit het Up!Rotterdam programma zijn de voorbereidingen gestart voor het UPstreamfestival eind september.

Ontwikkelingen 2022-2025

Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld.

De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair) naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Activiteiten onder dit taakveld wordt ondergebracht bij de sporen van de herstel- en vernieuwingsagenda. In 2021 blijven we de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden.


 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1204520000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 117 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 120 335 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves13.65516.80015.32814.82214.60013.600

Apparaatslasten 870 1.326 1.308 1.308 1.242 1.242
Inhuur 0 73 84 84 40 40
Overige apparaatslasten 5 13 13 13 13 13
Personeel 864 1.239 1.210 1.210 1.189 1.189
Intern resultaat 835 452 343 343 343 343
Intern resultaat 835 452 343 343 343 343
Programmalasten 11.950 15.022 13.677 13.171 13.015 12.015
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.971 6.004 4.972 4.971 5.065 4.065
Kapitaallasten 110 96 96 96 96 96
Overige programmalasten 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.866 8.922 8.609 8.103 7.853 7.853
Saldo voor vpb en reserveringen -13.535 -16.348 -15.328 -14.822 -14.600 -13.600
Saldo voor reserveringen -13.535 -16.348 -15.328 -14.822 -14.600 -13.600
Reserves8154500000

Onttrekking reserves 815 900 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 450 0 0 0 0
Saldo -12.719 -15.898 -15.328 -14.822 -14.600 -13.600

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Economische promotieBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -12.808 -12.649 -12.143 -12.774 -12.774
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -3.090 -2.680 -2.679 -1.826 -826
Ruimte voor maakbedrijven Intensiveringen -28 -44 -44 0 0
Herstelplan Economie korte termijn Kasschuiven 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven Ramingsbijstellingen vermijdbaar -450 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Brexit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2.611 -2.635 -2.635 -1.826 -826
Begroting na wijzigingen -15.898 -15.328 -14.822 -14.600 -13.600

Toelichting financiële bijstellingen

Ruimte voor maakbedrijven

Dit betreft de intensivering Ruimte voor maakbedrijven (- € 28 in 2021 tot - € 44 in 2023). Voor een uitgebreide toelichting op deze intensivering wordt verwezen naar het taakveld Economische ontwikkeling.

 

Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven

Door corona zijn meerdere ondernemersinitiatieven in 2020 niet gestart, omdat ondernemers andere prioriteiten hadden. Deze initiatieven zijn uitgesteld en gaan komen bij de herstart en herstel van de Rotterdamse economie na corona. In de voorjaarsnota zijn middelen vrijgemaakt om deze kosten te dekken.

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

Dit betreft een technische verschuiving voor Pieken in de Delta binnen het programma Economische zaken.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Economische promotie zijn er diverse technische wijzigingen geweest (- € 2,6 mln in 2021 tot - € 826 in 2025). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De grootste wijzigingen zijn budgetverschuivingen binnen het programma Economische zaken (- € 2,9 mln in 2021 tot - € 1,1 mln in 2025) en Economische verkenning naar programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling (€ 160 structureel), actualisatie formatieplan (€ 106 in 2021 tot € 135 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 37 in 2021 tot € 23 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.