Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Audits en control Pagina 67

Overhead - Audits en control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.

Bestuursopdracht ‘Borging investeringsruimte vervanging, renovatie of restauratie huidige bezittingen’
Als onderdeel van de ambitie om de investeringsruimte van de gemeente beter te borgen, zal bij Voorjaarsnota 2021 (komend voorjaar) een voorstel tot borging van de investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van de huidige bezittingen worden gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan de kapitaalgoederen in de openbare ruimte (bruggen, wegen, parken, openbare verlichting, etc.), het gemeentelijke vastgoed, ICT-systemen en inventaris. Waar nu nog vaak ad hoc moet worden gezocht naar dekkingsmiddelen om vervanging, renovatie of restauratie mogelijk te maken, is het streven om de begroting en meerjarenraming meer toekomstbestendig te maken. Zo houden we de kwaliteit van onze voorzieningen op orde (basis op orde) en scheppen begrotingsrust.

 

Doorontwikkeling stuurinformatie
De doorontwikkeling van de stuurinformatie omvat meerdere projecten die tot een betere sturing van gemeentelijke activiteiten moeten leiden en daarmee tot een meer doeltreffende en doelmatige gemeente Rotterdam.
Voor een goede sturing van de organisatie is het van belang dat er periodiek op alle niveaus van de organisatie sturingsgesprekken plaatsvinden, op basis van bruikbare stuurinformatie. Om die stuurinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard, te kunnen genereren, worden de gegevens in de gemeentelijke systemen bijeen gebracht in een datawarehouse. Doel is om de sturingsgesprekken te enten op de doelstellingen die door het gemeentebestuur zijn bepaald en vastgelegd in de programma’s en taakvelden die in de p&c-documenten worden onderscheiden. Tegelijkertijd worden initiatieven ontplooid om de kwaliteit van deze p&c-documenten te verbeteren.

 

Auditprogramma

Concern Auditing voert, in opdracht van het college en/of de concerndirectie, audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en beleid.
In het 4e kwartaal 2020 zal het auditprogramma voor 2021 worden gemaakt. Hierbij zal, indien nodig, rekening worden gehouden met de effecten die de coronacrisis heeft op de risicoprofielen van onder meer de collegedoelstellingen en grote projecten.

Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld. Een aantal onderwerpen zullen vanuit het auditprogramma 2020 gedeeltelijk doorlopen in 2021:

  • energietransitie en omgevingswet
  • informatiebeveiliging
  • doelmatigheid van processen
  • ambtelijke integriteit

Ontwikkelingen 2022-2025

Het coronavirus heeft de komende jaren flinke impact op de gemeente Rotterdam. Een crisis brengt echter ook kansen voor de stad. Dat vraagt om leiderschap en keuzes maken. Vanuit control zal het bestuur worden ondersteund bij het sturen op risico's en kansen.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves380308308308308308

Bijdragen rijk en medeoverheden 350 308 308 308 308 308
Overige opbrengsten derden 30 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.11718.67018.67618.67618.67618.676

Apparaatslasten 17.128 18.149 18.213 18.213 18.213 18.213
Inhuur 1.122 585 282 282 282 282
Overige apparaatslasten 310 549 637 637 637 637
Personeel 15.696 17.015 17.293 17.293 17.293 17.293
Intern resultaat 726 613 0 0 0 0
Intern resultaat 726 613 0 0 0 0
Programmalasten 263 -92 464 464 464 464
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 262 -92 464 464 464 464
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -17.737 -18.361 -18.368 -18.368 -18.368 -18.368
Saldo voor reserveringen -17.737 -18.361 -18.368 -18.368 -18.368 -18.368
Saldo -17.737 -18.361 -18.368 -18.368 -18.368 -18.368

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Overhead - Audit & ControlBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -18.514 -18.514 -18.514 -18.514 -18.514
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 153 146 146 146 146
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 40 0 0 0 0
Wijziging formatie bij Toezicht WMO Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -44 -44 -44 -44 -44
Budgetverschuiving Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 157 190 190 190 190
Begroting na wijzigingen -18.361 -18.368 -18.368 -18.368 -18.368

Toelichting financiële bijstellingen

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop met aangepast.

 

Wijziging formatie bij Toezicht WMO
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam Rijnmond is in oktober 2020 besloten tot contractverlenging voor het uitvoering van toezicht op WMO en tot uitbreiding van 1 fte. De capaciteit van het Toezicht WMO wordt daarom met ingang van 1 januari 2021 met 1 fte uitgebreid waarbij dekking is vanuit het programma Volksgezondheid en Zorg en extra opbrengsten vanuit de regiogemeenten.

 

Technische wijzigingen
Op het taakveld Overhead - Audits en Control zijn er technische wijziging geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. Deze technische wijzigingen betreft formatie overheveling van taakveld Audits & Control naar taakveld Bouwen en Wonen (-€ 174 in 2021 en -€ 190 vanaf 2022) in verband met oprichting van projectbeheersing. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van programmalasten (-€ 148) naar de apparaatslasten (€ 148) voor de uitbreiding van 1 fte Toezicht WMO.

Omschrijving taakveld

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.