Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Stedelijke inrichting en ontwikkeling Pagina 72

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.

Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.

20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.

Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen: waarde behoud van bezittingen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed: met privaatrechtelijke instrumenten stuurt de gemeente op het gebruik van onroerende zaken die aan derden in erfpacht of in eigendom zijn of worden gegeven en beheert de contracten.

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.

TAAKVELD 3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaatadaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

TAAKVELD 6

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Hernieuwbare elektriciteit % Streefwaarde N.v.t. RWS
Realisatie 15,9 (2017)
Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro Streefwaarde N.v.t. CBS
  Realisatie 166 (2018)
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Streefwaarde N.v.t. Basisregistratie adressen en gebouwen
Realisatie 2,4 (2016)
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) % Streefwaarde N.v.t. CBS
Realisatie 58,4% (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves322.561292.026268.827227.275202.930187.891

Bijdragen rijk en medeoverheden 26.735 23.068 11.643 6.843 4.749 4.395
Financieringsbaten 1.235 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 261.969 286.373 261.704 224.834 185.598 170.830
Overige baten 32.623 -17.415 -4.520 -4.402 12.583 12.666
Lasten exclusief reserves399.956461.701359.267302.628256.375241.453

Apparaatslasten 142.431 148.376 146.510 145.569 139.882 137.703
Inhuur 28.996 24.159 23.432 23.315 17.628 16.308
Overige apparaatslasten 2.053 2.623 2.821 2.817 2.817 2.811
Personeel 111.382 121.595 120.257 119.437 119.437 118.585
Intern resultaat -123.264 -127.095 -125.236 -128.635 -134.384 -139.599
Intern resultaat -123.264 -127.095 -125.236 -128.635 -134.384 -139.599
Programmalasten 380.790 440.420 337.993 285.695 250.877 243.348
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 208.369 282.405 175.349 135.155 98.999 89.409
Kapitaallasten 110.792 98.844 110.290 104.805 108.103 110.229
Overige programmalasten 26.440 18.945 18.607 18.366 18.179 18.113
Sociale uitkeringen 6 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 35.183 40.226 33.747 27.369 25.597 25.597
Saldo voor vpb en reserveringen -77.396 -169.676 -90.440 -75.353 -53.446 -53.562
Saldo voor reserveringen -77.396 -169.676 -90.440 -75.353 -53.446 -53.562
Reserves58.863124.55267.98941.71729.03626.665

Onttrekking reserves 80.511 135.956 73.276 41.917 29.290 26.919
Toevoeging reserves 27.278 12.879 5.287 200 254 254
Vrijval reserves 5.630 1.475 0 0 0 0
Saldo -18.532 -45.124 -22.451 -33.636 -24.410 -26.897

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De opbrengsten derden en overige baten bestaan grotendeels uit grondopbrengsten, huurinkomsten (extern), canonopbrengsten en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. Voor de grondopbrengsten geldt dat op basis van de wet- en regelgeving de baten van grondverkopen in de exploitatie worden verwerkt met een tegenboeking onder de overige baten, waardoor er geen effect is op het saldo. Daarnaast zijn opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten door Uitvoering Van Gemeentewege onder de opbrengsten derden opgenomen. Inkomsten uit brandstofverkooppunten en reclamecontracten, verkoopopbrengsten van verkocht vastgoed, uitpondingen en conversieopbrengsten (omzetten naar eeuwigdurende erfpacht) maken ook onderdeel uit van de opbrengsten derden en overige baten. Onder bijdragen van Rijk en medeoverheden zijn de subsidies aan de grondexploitaties geraamd. Verder hebben de baten betrekking op rijksbijdragen, subsidies van de provincies en opbrengsten van derden.

 

Lasten
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten ten behoeve van de bestemmingsplannen, inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen. Daarnaast worden uitgaven verantwoord voor grondexploitaties ten behoeve van gebiedsontwikkelingen, kosten voor personele inzet, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. Doorbelastingen naar andere programma’s binnen het concern Rotterdam, zoals Onderwijs, Verkeer en vervoer en Cultuur, sport en recreatie zijn opgenomen onder de interne lasten.

 

Reserves
De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserves Gebiedsontwikkelingsfonds (onder meer Buitenruimte Floating Office, Extra vergroening, Het Park), Energietransitie (onder meer Smart Energy Systems, Fieldlab elektrificatie), Investeringsfonds Rotterdam (onder meer Merwe-Vierhavens, Stadshavens, A16, Stadionpark Infrastructuur), Stimulering bouwproductie, Renovatie museum Boijmans van Beuningen en Aanloopkosten depot Collectiegebouw, WABO-leges en Middensegment Huur.  

 

Meerjarig verloop
De opbrengsten derden en de hieraan gerelateerde overige baten laten voor de jaren 2021 tot en met 2025 meerjarig een dalend verloop zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van begrote grondopbrengsten. Daarnaast dalen de verwachte bijdragen van rijk en medeoverheden doordat het aantal bijdragen in de toekomstige jaren 2022 en verder nog moet worden toegekend. Voor wat de lasten en mutaties op bestemmingsreserves betreft, is een nagenoeg evenredige daling te zien. Bovendien zorgen de ramingsbijstellingen voor de onderwerpen coulanceregeling en bestuursopdracht vastgoed en de bezuinigingen vanaf 2024 bij Gebiedsontwikkeling en Duurzaamheid voor deze zichtbare meerjarig dalende trend.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Stedelijke inrichting en ontwikkeling-16.65659%-3.10416%-9.56640%23.41249%20.92544%
Beheer overige gebouwen en gronden -7.888 19% 123 0% -4.353 8% 13.314 66% 10.724 53%
Cultureel erfgoed - Monumenten -841 138% 7 1% 8 1% 8 1% 8 1%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.777 29% 8.800 275% -777 65% -594 50% -594 50%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -5.009 15% -5.604 17% -548 2% 4.010 14% 4.222 15%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 272 4% -582 9% -493 8% -490 8% -488 8%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 5.644 73% 6.426 89% 6.584 97% 6.719 98% 6.719 98%
Wonen en bouwen -12.611 38% -12.274 39% -9.987 29% 447 2% 335 1%
Beheer overige gebouwen en gronden -7.888 19% 123 0% -4.353 8% 13.314 66% 10.724 53%
Cultureel erfgoed - Monumenten -841 138% 7 1% 8 1% 8 1% 8 1%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.777 29% 8.800 275% -777 65% -594 50% -594 50%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -5.009 15% -5.604 17% -548 2% 4.010 14% 4.222 15%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 272 4% -582 9% -493 8% -490 8% -488 8%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 5.644 73% 6.426 89% 6.584 97% 6.719 98% 6.719 98%
Wonen en bouwen -12.611 38% -12.274 39% -9.987 29% 447 2% 335 1%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.

De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.