Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling Pagina 78

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte (zelf)bindende kaders voor de ontwikkeling van de stad.

In 2021 voorziet de gemeente Rotterdam de vaststelling van de Rotterdamse Omgevingsvisie door het college en de raad. De afgelopen jaren is een uitgebreid proces doorlopen waarin, samen met een brede groep partijen uit de stad, de inhoud van de visie is vormgegeven. Tot de zomer worden alle resultaten van de participatie in de concept Omgevingsvisie verwerkt. Deze ligt in de zomer ter inzage. Na de zomer wordt er op basis van een brede groep binnen de gemeente een afweging gemaakt voor een passende verwerking van de reacties. Richting het einde van het jaar ligt de definitieve Omgevingsvisie klaar ter vaststelling door college en raad.

 

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding en implementatie van het omgevingsplan, als onderdeel van de Omgevingswet. Hiervoor is een brede projectgroep samengesteld met zowel vertegenwoordiging vanuit de gemeente, als experts van relevante diensten (waaronder de DCMR en de Veiligheidsregio). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet mogen er vanaf 1 januari 2022 geen bestemmingsplannen meer ter inzage worden gelegd. In het omgevingsplan staan de gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan is de vervanger van alle bestemmingsplannen. Er moet op 1 januari 2030 sprake zijn van één omgevingsplan voor de gehele stad Rotterdam. Volgend jaar (1 januari 2022) moet de ambtelijke organisatie ingericht zijn op het maken van omgevingsplannen op projectniveau. De gemeente Rotterdam wacht niet tot 2030, maar gaat vanaf 1 januari 2022, gefaseerd van alle bestemmingsplannen naar één omgevingsplan. Vanaf die datum vormen alle bestemmingsplannen die dan gelden, samen met een aantal andere verordeningen, van rechtswege het tijdelijke omgevingsplan. Het tijdelijke omgevingsplan moet omgebouwd worden naar één omgevingsplan nieuwe stijl voor de gehele gemeente. Dat gebeurt door delen van het omgevingsplan te maken ten behoeve van ontwikkelingen en door gebiedsgericht het omgevingsplan te maken voor de bestaande stad. Uiterlijk op 1 januari 2030 moet dan één nieuw omgevingsplan voor heel Rotterdam zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Om er in de tussentijd voor te zorgen dat de bouwproductie zo weinig mogelijk hinder ondervindt, ligt de prioriteit bij het zo goed mogelijk equiperen van de verantwoordelijke organisatie om de uitgifte van omgevingsvergunningen voor bouwprojecten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ontwikkelingen 2022-2025

In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet heeft grote gevolgen voor het ruimtelijk beleid. De implementatie van de Omgevingswet is een concernbrede opgave, gericht op de vier maatschappelijke verbeterdoelen van de wet (hieronder omschreven onder Implementatie Omgevingswet). Een belangrijke opgave die hier onder valt is het voorsorteren op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat willen we bereiken

Een goede doorwerking van de Omgevingsvisie

Omgevingsplan Rotterdam

Wat gaan we daar voor doen

Implementatie van de Omgevingswet

Omgevingsplan

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - OntwikkelingRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves2.2372.0450000

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.017 1.995 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 220 50 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves8.1914.233805173124124

Apparaatslasten 18.599 16.485 14.607 14.373 14.008 14.008
Inhuur 3.686 2.711 2.763 2.550 2.185 2.185
Overige apparaatslasten 251 241 247 247 247 247
Personeel 14.662 13.533 11.596 11.576 11.576 11.576
Intern resultaat -13.909 -16.874 -15.168 -14.862 -14.540 -14.540
Intern resultaat -13.909 -16.874 -15.168 -14.862 -14.540 -14.540
Programmalasten 3.501 4.622 1.366 662 655 655
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.501 4.622 1.366 662 655 655
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.953 -2.187 -805 -173 -124 -124
Saldo voor reserveringen -5.953 -2.187 -805 -173 -124 -124
Reserves15914520000

Onttrekking reserves 159 145 20 0 0 0
Saldo -5.795 -2.043 -785 -173 -124 -124

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Ruimtelijke Ordening - OntwikkelingBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -7.687 -7.211 -6.757 -6.843 -6.843
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 5.644 6.426 6.584 6.719 6.719
Ruimtelijke programmatische impact Energietransitie Intensiveringen 57 187 0 0 0
Kasschuif Omgevingswet Kasschuiven -600 0 200 200 200
Onderbesteding dienstreizen en opleidingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 20 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Resilience Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 6.168 6.239 6.384 6.519 6.519
Begroting na wijzigingen -2.043 -785 -173 -124 -124

Toelichting financiële bijstellingen

Ruimtelijke programmatische impact Energietransitie

De ruimtelijke gevolgen van de energietransitie nemen steeds duidelijkere vormen aan en worden steeds meer zichtbaar en voelbaar in onze directe leef- en werkomgeving. Omdat zoveel verschillende functies een beroep doen op de toch al schaarse ruimte in de stad, dwingt het ons de ruimte slimmer in te delen om toch plaats te kunnen bieden voor alle ambities die de groeiende stad heeft. Met de ruimtelijke impact van de energietransitie erbij, zoals met de 14 verkenningen aardgasvrije wijken, raakt het ambtelijk apparaat aan de grenzen van wat het aan kan. Hiervoor is in de voorjaarsnota 2021 € 490 in 2021 en € 926 in 2022 aan middelen beschikbaar gesteld. Voor dit taakveld heeft dit geleid tot een actualisatie capaciteitsplanning en een actualisatie van het personele budget. De begroting wordt hierop bijgesteld. In totaal wordt het lastenbudget met € 57 in 2021 en € 187 in 2022 naar beneden bijgesteld.

 

Kasschuif Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet kent in 2021 haar hoogtepunt, aangezien de datum van inwerkingtreding momenteel gesteld is op 1 januari 2022. In 2021 is een verhoogde capaciteit nodig voor de producten die moeten worden opgeleverd. Hiervoor is in de Voorjaarsnota 2021 € 600 in 2021 aan middelen beschikbaar gesteld. De begroting wordt hierop bijgesteld. In totaal wordt er € 600 lastenbudget uit 2023 tot en met 2025 overgeheveld naar 2021.

 

Onderbesteding dienstreizen en opleidingen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Bestemmingsreserve Resilience

In januari 2021 heeft een mayor's forum plaatsgevonden, als onderdeel van Resilience. Vanwege covid-19 is het forum verplaatst van 2020 naar 2021 en zijn de niet-bestede middelen uit 2020 gereserveerd. De begroting wordt hierop bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Resilience worden in 2021 met € 125 naar boven bijgesteld.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van € 6,2 mln in 2021 tot € 6,5 mln in 2025). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De grootste wijzigingen zijn een actualisatie van het personele budget binnen het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling (van € 3,1 mln in 2021 tot € 5,5 mln in 2025), een actualisatie capaciteitsplanning (€ 3,0 mln in 2021 aflopend naar € 321 in 2025), een budgetoverheveling van en naar diverse taakvelden binnen het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling (€ 1,2 mln in 2021 tot 2025), een doorbelasting overhead van projecten vanuit het taakveld Overhead (-€ 1,1 mln in 2021 tot -€ 164 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen in 2021 tot 2025 (van € 0 in 2021 tot - € 376 in 2025).

Omschrijving taakveld

Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam, zodat het voor alle Rotterdammers, bezoekers, ondernemingen en ondernemers fijn wonen, leven, verplaatsen, ontmoeten, werken en recreëren is vandaag, morgen en overmorgen. Goede en effectieve kaders voor de fysieke leefomgeving dragen bij aan een ‘goede groei’ van Rotterdam, rekening houdend met gewenste transities in de stad.

 

De stad zal de komende jaren verder groeien en te maken krijgen met grote transities. Richting het einde van de collegeperiode zal het aantal inwoners snel gaan toenemen, we zullen vele woningen en daarbij behorende infrastructuren moeten bouwen. Tegelijk zullen we ons hele energiesysteem op de schop moeten nemen, materiaalstromen in de stad circulair gaan maken, de stad verder uitrusten voor de veranderingen in de digitale wereld, de stad toerusten voor wateroverlast en hittestress en ervoor zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van de fiets en het OV, ten koste van de auto. Deze groei en verandering van de stad is een grote ruimtelijke opgave, waarbij de bouw van nieuwe woningen gepaard zal moeten gaan met de bouw van (maatschappelijke) voorzieningen, kwalitatief hoogwaardig groen, genoeg plek voor energieopwekking, -opslag en -transport, een goede bereikbaarheid en voldoende werkgelegenheid. We anticiperen daarbij op ontwikkelingen op het gebied van klimaat, bevolkingssamenstelling en economische vernieuwing.

 

Samengevat krijgen we de komende jaren dus te maken met een enorme groei: we moeten meer mensen huisvesten op hetzelfde oppervlak. Tegelijkertijd zitten we in een tijd waarin trends en transities hard op ons afkomen en veranderingen teweeg gaan brengen in onze levens, onze systemen en daarmee onze fysieke leefomgeving. Dit alles vraagt een ruimtelijke visie en ruimtelijke kaders, waarmee de gemeente richting geeft aan de ontwikkeling van een duurzame stad waarin het prettig wonen, werken en verblijven is. Deze visie krijgt de vorm van een Omgevingsvisie. Daarbij worden alle aspecten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden in samenhang bezien. De Omgevingsvisie wordt het nieuwe kader op stedelijk schaalniveau voor de fysieke ontwikkeling van de stad en is daarmee de opvolger van de Stadsvisie uit 2007.

 

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving. Vanaf 1 januari 2022 is er één integrale wet voor zaken als bodem, geluid, lucht, milieu, water, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, natuur en gezondheid. Tot 2029 hebben we de tijd om helemaal in de geest van de wet te gaan werken. Die tijd is ook nodig, het is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De invoering van de wet gaat met veel veranderingen gepaard, maar de belangrijkste liggen op de volgende terreinen:

 

Andere manier van werken

De Omgevingswet vraagt vooral een andere manier van denken, werken en handelen. Van de stad maar ook van onze gemeentelijke organisatie. Integraal samenwerken binnen deze organisatie, collegaoverheden, partners in de stad en bewoners. En daarnaast denken, redeneren en handelen vanuit het principe ‘ja-mits’ en procesgeoriënteerd. Een cultuur die al past bij de werkwijze van de gemeente Rotterdam en die we versterkt door moeten zetten.

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Voor de nieuwe wet wordt landelijk een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO heeft voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket. Het brengt alle relevante informatie over de fysieke leefomgeving bij elkaar die voor iedereen inzichtelijk is. Daarnaast kunnen bewoners, bedrijven en overheden via dit loket meldingen doorgeven of een vergunning aanvragen.

 

Kerninstrumenten

De Omgevingswet kent een aantal nieuwe instrumenten waar we als gemeente mee gaan werken. De belangrijkste zijn de volgende:

  • Omgevingsvisie (een samenhangende (integrale) strategische richting voor de fysieke leefomgeving. (Omgevings)programma’s (plannen waarmee we de veranderingen uit de omgevingsvisie concreet maken in de vorm van maatregelen).
  • Omgevingsplan (dit plan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Het is de opvolger van onder andere de huidige bestemmingsplannen en verordeningen, maar krijgt een veel bredere inhoud).