Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De nieuwe ontwikkelingen worden toegelicht onder het kopje “Financiële bijstellingen”.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves37.64233.20433.04033.19419.69419.694

Bijdragen rijk en medeoverheden 27 0 0 0 0 0
Belastingen 161 120 122 122 122 122
Overige opbrengsten derden 34.842 33.084 32.918 33.072 19.572 19.572
Overige baten 2.611 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.704-850-1.987-1.481-1.505-1.491

Apparaatlasten 12.546 6.122 6.261 6.261 6.261 6.261
Inhuur 1.615 198 197 197 197 197
Overige apparaatslasten 272 202 202 202 202 202
Personeel 10.658 5.723 5.862 5.862 5.862 5.862
Interne resultaat -6.314 -12.026 -12.087 -11.697 -11.697 -11.697
Interne resultaat -6.314 -12.026 -12.087 -11.697 -11.697 -11.697
Programmalasten 5.472 5.054 3.839 3.956 3.932 3.945
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.831 1.959 1.766 2.357 2.608 2.647
Kapitaallasten 1.924 2.106 1.084 610 335 310
Overige programmalasten 1.717 988 989 989 989 989
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 25.938 34.054 35.028 34.675 21.199 21.185
Saldo voor reserveringen 25.938 34.054 35.028 34.675 21.199 21.185
Saldo 25.938 34.054 35.028 34.675 21.199 21.185

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   34.309 34.430 34.198 20.696 20.696
Bijstellingen Omissie 2019   -57 -27 -27 -27 -27
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Impact investing Intensiveringen 0 14 14 14 0
Reclamebelasting havengebied Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 450 450 450 450
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 84 125 127 128 128
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 56 111 97 122 122
Actualisatie begroting Kasschuiven -105 105 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen -433 -224 -228 -228 -228
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 200 44 44 44 43
Begroting na wijzigingen   34.054 35.028 34.675 21.199 21.185

Toelichting financiële bijstellingen

Reclamebelasting havengebied

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de vrijstelling van reclamebelasting in het havengebied opgeheven.
 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 84 in 2019, oplopend tot € 128 in 2023.
 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 56 in 2019, oplopend tot €122 in 2023.
 

Actualisatie begroting

In 2019 wordt het innovatiebudget in het belastingdomein uitgebreid. Ter dekking van de uitbreiding wordt de beschikbare financiële ruimte van € 105 in de kapitaalslasten van boekjaar 2020, als gevolg van het eerder afsluiten van investeringskrediet, saldoneutraal overgeheveld naar boekjaar 2019.
 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden op de per abuis geïndexeerde opbrengsten uit precariobelasting van de nutsvoorziening.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.