Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De verwachte opbrengsten uit de logiesbelasting zijn, ten opzichte van de meerjarenbegroting, aanzienlijk hoger. Rotterdam wordt steeds populairder en dit zien we al enkele jaren in een forse stijging van het aantal overnachtingen (waarover logiesbelasting betaald wordt). Daarnaast registreren ook steeds meer airbnb-aanbieders de verhuurde overnachtingen wat ook een positieve invloed heeft op de geraamde opbrengsten uit de logiesbelasting.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6.60210.85512.73813.74614.75314.753

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 6.602 10.855 12.738 13.746 14.753 14.753
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves0303310310310310

Apparaatlasten 0 303 310 310 310 310
Inhuur 0 10 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 0 10 10 10 10 10
Personeel 0 283 290 290 290 290
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 6.602 10.552 12.428 13.435 14.443 14.443
Saldo voor reserveringen 6.602 10.552 12.428 13.435 14.443 14.443
Saldo 6.602 10.552 12.428 13.435 14.443 14.443

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   8.055 8.555 9.055 9.555 9.555
Bijstellingen Omissie 2019   -4 -2 -2 -2 -2
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Meeropbrengsten logiesbelasting (volume) Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000
Meeropbrengsten logiesbelasting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 750 750 750 750
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 123 130 138 138
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 2 2 2 2
Begroting na wijzigingen   10.552 12.428 13.435 14.443 14.443

Toelichting financiële bijstellingen

Meeropbrengsten logiesbelasting (volume)

Rotterdam ontwikkelt zich als een stad die door steeds meer toeristen wordt gewaardeerd. Dit heeft geresulteerd in verwachte meeropbrengsten logiesbelasting in de komende jaren.
 

Meeropbrengsten logiesbelasting

Onderzocht wordt of ook toeristen die wel Rotterdam bezoeken maar hier niet overnachten een bijdrage kunnen leveren aan de stad.
 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.