OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De nieuwe ontwikkelingen worden toegelicht onder het kopje “Financiële bijstellingen”.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves185.678186.552190.515190.515190.515190.515

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 183.152 186.552 190.515 190.515 190.515 190.515
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Overige baten 2.526 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.7959.6519.7509.7509.7509.750

Apparaatlasten 945 4.355 4.453 4.453 4.453 4.453
Inhuur 25 129 128 128 128 128
Overige apparaatslasten 30 141 141 141 141 141
Personeel 890 4.085 4.184 4.184 4.184 4.184
Interne resultaat 63 0 0 0 0 0
Interne resultaat 63 0 0 0 0 0
Programmalasten 5.787 5.297 5.297 5.297 5.297 5.297
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 5.770 5.297 5.297 5.297 5.297 5.297
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 178.883 176.901 180.766 180.766 180.766 180.766
Saldo voor reserveringen 178.883 176.901 180.766 180.766 180.766 180.766
Saldo 178.883 176.901 180.766 180.766 180.766 180.766

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   176.699 177.847 177.847 177.847 177.847
Bijstellingen Omissie 2019   -54 -35 -35 -35 -35
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Intensivering dwanginvordering Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 250 250 250 250 250
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 2.670 2.670 2.670 2.670
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 6 34 34 34 34
Begroting na wijzigingen   176.901 180.766 180.766 180.766 180.766

Toelichting financiële bijstellingen

Intensivering dwanginvordering

De combinatie van slimmer invorderen en een verbeterd economisch klimaat leidt tot het innen van meer opgelegde belastingen. Als gevolg van deze ontwikkeling is de begroting met € 250 bijgesteld.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.