Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves44200000

Bijdragen rijk en medeoverheden 430 0 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 12 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.21713.51513.29913.29413.29212.792

Interne resultaat 1.853 2.037 2.086 2.071 2.071 2.071
Interne resultaat 1.853 2.037 2.086 2.071 2.071 2.071
Programmalasten 10.364 11.478 11.213 11.223 11.221 10.721
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.498 2.808 2.850 2.866 2.866 2.866
Kapitaallasten 128 202 204 205 205 205
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.738 8.467 8.158 8.153 8.150 7.650
Saldo voor vpb en reserveringen -11.775 -13.516 -13.299 -13.295 -13.292 -12.792
Saldo voor reserveringen -11.775 -13.516 -13.299 -13.295 -13.292 -12.792
Reserves-698-4620000

Onttrekking reserves 490 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 1.188 462 0 0 0 0
Saldo -12.473 -13.978 -13.299 -13.295 -13.292 -12.792

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -9.929 -9.463 -9.459 -9.456 -9.456
Bijstellingen Omissie 2019   -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Kansen pakken van de groei Intensiveringen -500 -500 -500 -500 -500
Smart City (digitale economie) Intensiveringen -500 -500 -500 -500 -500
Impact investing Intensiveringen 0 -500 -500 -500 0
Brexit: Begeleiding richting Stena Line Hoek van Holland Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -600 0 0 0 0
Ruimte voor ondernemerschap in een nieuwe economie Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -270 -515 -515 -515 -515
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -218 139 139 139 139
Begroting na wijzigingen   -13.978 -13.299 -13.295 -13.292 -12.792

Toelichting financiële bijstellingen

Kansen pakken van de groei

De economie in Rotterdam groeit, wordt diverser en is mede daardoor minder kwetsbaar. Die groei biedt kansen, met name om van oudsher sterke economische sectoren verder te vernieuwen en te versterken naar de nieuwe economie, ook gericht op het MKB en de retail. Dit vraagt inzet op het verder verbeteren van vestigingsvoorwaarden en op acquisitie van (innovatieve) bedrijven die hieraan bijdragen. Met deze intensivering kan hiermee een start plaatsvinden in de vorm van een acquisitiestrategie en programma.

 

Smart City (digitale economie)

Het gebruik van data wordt steeds dominanter in de wijze waarop producten, diensten en voorzieningen worden ontwikkeld en aangeboden. Digitalisering biedt grote economische kansen en ook een aantal vraagstukken ten aanzien van het publieke belang van deze voorzieningen en toegankelijkheid voor burgers en ondernemers. Om deze ontwikkelingen in de juiste richting te sturen is een robuuste aanpak essentieel in de vorm van een nieuw programma. De intensivering wordt gebruikt om Rotterdam te positioneren in de genoemde data vraagstukken.

 

Impact Investing

Met deze intensivering gaat het college dit jaar nog samen met partners in de stad een  infrastructuur opzetten die nodig is om het investerend vermogen van de stad, middels impact investing, te vergroten.


 

Brexit: Begeleiding vrachtwagens richting Stena Line Hoek van Holland

De voorbereidingen op de Brexit en specifiek de no-deal Brexit vraagt flinke gemeentelijke inzet op de infrastructuur richting de Stena Line en conform afspraak met Rijkswaterstaat wordt vanuit de gemeente Rotterdam een bijdrage verwacht ad € 600 voor 2019.

 

Ruimte voor ondernemerschap in een nieuwe economie

De structurele verandering in vraag naar kwaliteit en kwantiteit van ruimte van werklocaties brengt wettelijke taken met zich mee. Dit vergt extra inzet om de ambities op gebied van duurzame werklocaties, zoals bedrijventerreinen en aanpak winkelstraten te waarborgen.

 

Diverse bijstellingen

De technische wijzigingen zijn het gevolg van budgetverschuivingen tussen taakvelden binnen het programma Economische Zaken en budgetoverheveling naar het taakveld Bestuur - Gebieden. Daarnaast zijn de budgetten vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
  • Roadmap Next Economy
  • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
  • Stadsvisie
  • Stedelijke Agenda Haven
  • Verhaal van de stad

Omschrijving taakveld

Ten behoeve van de marketing, economische innovatie, accountmanagement (grootbedrijf), netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen is de gemeente opdrachtgever van diverse instellingen die deze taken uitvoeren.