Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves5.1005.5313.9923.9974.0014.001

Bijdragen rijk en medeoverheden 4.133 3.487 1.942 1.942 1.943 1.943
Overige opbrengsten derden 966 2.044 2.050 2.055 2.058 2.058
Lasten exclusief reserves60.56062.41664.45764.46364.46864.468

Apparaatlasten 3.281 2.754 1.744 1.744 1.744 1.744
Inhuur 1.778 974 94 94 94 94
Overige apparaatslasten -12 0 0 0 0 0
Personeel 1.515 1.780 1.650 1.650 1.650 1.650
Interne resultaat 208 0 0 0 0 0
Interne resultaat 208 0 0 0 0 0
Programmalasten 57.071 59.663 62.713 62.720 62.725 62.725
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.360 4.151 4.945 4.951 4.956 4.956
Kapitaallasten 28 27 0 0 0 0
Overige programmalasten 4 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 54.679 55.485 57.769 57.769 57.769 57.769
Saldo voor vpb en reserveringen -55.461 -56.885 -60.465 -60.466 -60.468 -60.468
Saldo voor reserveringen -55.461 -56.885 -60.465 -60.466 -60.468 -60.468
Saldo -55.461 -56.885 -60.465 -60.466 -60.468 -60.468

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -56.885 -58.620 -58.621 -58.622 -58.622
Bijstellingen Omissie 2019   0 0 0 0 0
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Indexering 2020 en verder (VRR Brandweer) Technische wijzigingen 0 -1.845 -1.845 -1.845 -1.845
Begroting na wijzigingen   -56.885 -60.465 -60.466 -60.468 -60.468

Toelichting financiële bijstellingen

Indexering 2020 en verder (VRR en Brandweer)

Er is vanaf 2020 een indexering doorgevoerd over de bijdragen van Rotterdam aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam
  • het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen