Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van de energietransitie (gezamenlijk met alle betrokken partijen in en rondom de stad) om te voldoen aan doelen van Parijsakkoord en economische kansen worden benut

Een betere luchtkwaliteit

Regisseren van het stimuleren van circulariteit in het grondstoffengebruik binnen de stad (verminderen gebruik grondstoffen, hergebruik en recyclen van afval)

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen. Ondanks de financiële ontwikkelingen, zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 1: De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990. Streefwaarde niet >32,2 Mton niet >32,2 Mton niet >32,2 Mton <32,2 Mton    
Realisatie            
Collegetarget 2: Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden. Ook na 2020 blijven we werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.              
Jaargemiddelde* Streefwaarde 16 12 8 0    
Realisatie            
Uurgemiddelde** Streefwaarde 0 0 0 0    
Realisatie            
Ten minste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid***. Streefwaarde            
Realisatie            
* Betreft het aantal toetspunten > NO2 40 μg/m3 (jaargemiddelde gebaseerd op NSL voorgaande jaar)
** Betreft het aantal meetstations met >18 keer per jaar overschrijding NO2 200μg/m3 (uurgemiddelde, gebaseerd op jaarverslag DCMR)
*** Nadere uitwerking volgt in samenhang met woningbouwopgave
Twee ambities uit het coalitieakkoord worden hier samengevoegd onder een collegetarget. Verduurzamen gebeurt door en kan ook gemeten worden via een slimme keuze voor een combinatie van maatregelen: aardgasvrij maken (of daarop voor te bereiden), voorzien van eigen energie opwek en/of -opslag, kostenefficiënt te isoleren/renoveren, materiaal circulair inzetten, energiegebruik van bewoners veranderen, woningen voorzien van oplaadfaciliteiten voor elektrisch vervoer, huizen klimaatbestendiger maken (bv groene daken, ontstenen van tuinen, wateropvang en hittestress maatregelen).
Circulaire economie staat bij taakveld Afval - Grondstoffen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhavingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.6042.5040000

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.084 2.051 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 541 453 0 0 0 0
Overige baten -21 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves39.27458.54263.31853.57864.63134.331

Apparaatlasten 0 2.399 0 0 0 0
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 15 0 0 0 0
Personeel 0 2.384 0 0 0 0
Interne resultaat 12.201 10.647 10.781 10.781 10.781 10.781
Interne resultaat 12.201 10.647 10.781 10.781 10.781 10.781
Programmalasten 27.073 45.495 52.537 42.797 53.850 23.550
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 24.558 42.051 51.805 41.599 52.602 22.262
Kapitaallasten 544 558 579 720 770 810
Overige programmalasten 101 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.871 2.886 153 478 478 478
Saldo voor vpb en reserveringen -37.670 -56.038 -63.318 -53.578 -64.631 -34.331
Saldo voor reserveringen -37.670 -56.038 -63.318 -53.578 -64.631 -34.331
Reserves11.78623.99328.73318.25031.250250

Onttrekking reserves 12.119 23.993 30.733 20.250 31.250 250
Toevoeging reserves 1.586 0 2.000 2.000 0 0
Vrijval Reserves 1.252 0 0 0 0 0
Saldo -25.884 -32.045 -34.586 -35.328 -33.381 -34.081

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -31.090 -31.336 -31.301 -31.304 -31.304
Bijstellingen Omissie 2019   342 395 -1.423 -1.423 -1.423
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Coördinatie Energietransitie Intensiveringen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Intensivering Energietransitie (€68,2 mln) Intensiveringen 0 0 0 0 0
Floating Office Rotterdam Intensiveringen 0 -2.000 -2.325 -325 -325
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Duurzaam Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve IFR Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken Reserves 0 0 0 0 0
Budgetoverheveling Milieu gerelateerde projecten Technische wijzigingen 0 116 1.858 1.858 1.658
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -539 -840 -840 -840
Resilience Technische wijzigingen 550 550 550 500 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 153 228 153 153 153
Begroting na wijzigingen   -32.045 -34.586 -35.328 -33.381 -34.081

Toelichting financiële bijstellingen

Coördinatie Energietransitie

In de begroting is een intensivering opgenomen voor de Coördinatie Energietransitie voor € 2 mln per jaar. Voor het behalen van de Energietransitiedoelen is inzet nodig, die nog niet beschikbaar is vanuit de bestaande middelen. Deze wordt aangewend voor het voorbereiden van projecten,  het  opzetten van beheer op  het Energietransitiefonds en  lobby richting rijk en bedrijfsleven

 

Intensivering energietransitie (€ 68,2 mln)

In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor de Energietransitie. Begrotingstechnisch zijn de hieruit voortvloeiende verwachte exploitatie lasten ad € 68,2 mln opgenomen via de Voorjaarsnota. De benodigde middelen zullen in de begroting 2020 per inhoudelijke doelstelling verdeeld worden.

 

Floating Office Rotterdam

In 2017 heeft het toenmalige college de Verenigde Naties (VN) aangeboden om een drijvend kantoor voor het VN klimaatbureau in de Rijnhaven te (laten) realiseren. Om in oktober 2020 het Floating Office Rotterdam in de Rijnhaven te kunnen openen, zal er enerzijds een steiger van 2 x € 2 mln (in 2020 en 2021) gerealiseerd moeten worden en anderzijds dienen er op korte termijn zakelijke afspraken met private partijen te worden gemaakt met betrekking tot een gemeentelijke bijdrage aan de huurkosten.

 

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

In de begroting 2019 is het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 533 verhoogd als gevolg van subsidieregelingen die doorlopen in 2019. Dit betreft onder andere de brommer- en scooter sloopregelingen en de regeling elektrische bestelwagens.

 

Bestemmingsreserve Duurzaam

Het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve Duurzaam is met € 890 naar boven bijgesteld als gevolg van dekking van verplichtingen die doorlopen in 2019. Dit betreft onder andere het drijvend zonnepark en diverse opdrachten in het kader van de gebiedsgerichte aanpak.

 

Bestemmingsreserve IFR Voorbereidingsbudget - Energietransitiefonds

Het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve IFR Voorbereidingsbudget is met € 350 naar boven bijgesteld om de eerste voorbereidingskosten voor de oprichting van het Energietransitiefonds te dekken.

 

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

Het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve RCP Groene Daken is met € 20 naar boven bijgesteld.

 

Budgetoverheveling Milieu gerelateerde projecten

De gewijzigde begrotingsopzet naar taakvelden leidt tot een meerjarige budgetoverheveling vanuit Wonen en bouwen naar het taakveld Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving. Dit betreft de inzet op bodemsanering.

 

Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen in deze voorjaarsnota.

 

Resilience

Het project Resilience is opgenomen binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling. Dit leidt tot een bijstelling in de begroting door budgetoverheveling vanuit het taakveld Milieubeheer-Duurzaam, bodem, geluid en handhaving naar het taakveld Ruimtelijke Ordening Ontwikkeling.

 

Diverse bijstellingen

Het project Atelier Rotterdam / Bi Annual Summit  is opgenomen binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling. Dit leidt tot een bijstelling in de begroting door budgetoverheveling vanuit het taakveld Milieubeheer-Duurzaam, bodem, geluid en handhaving naar het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling. Daarnaast bestaat het budget voor de subsidieregeling CityLab010 uit deelbudgetten, die verspreid in de begroting zijn terug te vinden. Om de integrale afweging van subsidie-aanvragen te bevorderen, worden de deelbugetten vanaf 2020 gebundeld tot één budget.

Omschrijving taakveld en vervolg taakvelddoelstellingen

Vervolg taakvelddoelstellingen

  • verminderen van geluidsoverlast
  • een betere regie op het gebruik van de ondergrond
  • een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners
  • verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed

 

Omschrijving taakveld

Nederland moet in 2050 een land zijn zonder CO2 uitstoot en met een volledig circulaire economie. Daar moet nu mee begonnen worden. Ook Rotterdam heeft hierin een belangrijke opgave. Prioriteit ligt daarom bij de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor het realiseren van de energietransitie in gebouwde omgeving en mobiliteit, de omslag naar een circulaire economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, vergroting van de veerkracht van de stad, in combinatie met de vergroening, waterveiligheid en transformatie naar een nieuwe duurzame economie.

We zetten in op een fijne woon- en leefomgeving voor alle Rotterdammers: schoner, groener en gezonder. In het taakveld Milieubeheer wordt ingezet op maatregelen die de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, schone lucht, minder geluidsoverlast en schonere en veiliger bodems bevorderen en zo een bijdrage leveren aan een rijke en stabiele biosfeer en daarmee aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dit vergt vooral  focus op anders werken: die keuzes krijgen waarde als we ze omzetten in kansen door integraler en slimmer te weken. Dus zetten we de energietransitie in als vliegwiel voor duurzame bedrijvigheid, voor nieuwe werkgelegenheid en het aantrekkelijker maken van woningen en wijken.