Opbouw website

Het onderdeel Hoofdlijnen bevat de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen van de Voorjaarsnota en een overzicht van de voortgang en belangrijkste ontwikkelingen over de eerste vier maanden van 2021. In het onderdeel Paragrafen is informatie te vinden over enkele overstijgende onderwerpen, waaronder de paragrafen Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Investeringen en Energietransitie. In het onderdeel Financiën vindt u o.a. een overzicht baten en lasten, financiële kengetallen en de geprognosticeerde balans.

Op de pagina Samenvatting bijstellingen worden de financiële bijstellingen van deze begroting gepresenteerd. Hier is een totaaloverzicht van alle bijstellingen opgenomen.

Opbouw programma's en taakvelden

De opbouw van de pagina's van de beleidsprogramma's is grotendeels hetzelfde als bij eerdere P&C-producten. Daar waar van toepassing is de toelichting op het meerjarige verloop van de baten, lasten en reserves geactualiseerd. De pagina's voor de taakvelden hebben eenzelfde opbouw. Hieronder worden enkele aandachtspunten en opmerkingen meegegeven.

Ontwikkelingen en voortgang: De toelichting op de ontwikkelingen en voortgang is gebaseerd op de doelen zoals die in de Begroting 2021 zijn benoemd. Indien gewenst kan via de button 'Ga naar vorig P&C-product' naar deze websitepagina's worden gegaan. Om direct naar de financiële bijstellingen te gaan kan de button 'Naar overzicht baten en lasten' worden gebruikt (te vinden rechtsboven bij de grafische weergave van de baten en lasten).

Wat willen we bereiken & Wat gaan we daar voor doen: Aanpassingen van doelen (ten opzichte van de Begroting 2021) zijn cursief weergegeven.

Effect- en prestatie-indicatoren: Voor zover relevant en bekend zijn de indicatoren geactualiseerd.

Financiële bijstellingen: In de tabel met financiële bijstellingen is het verloop ten opzichte van de Begroting 2021 inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving taakveld: hier wordt nadere (achtergrond)informatie gegeven over het taakveld. Dit deel is veelal ongewijzigd gebleven ten opzichte van de begroting.

Beleidskaders en richtlijnen: hier zijn (via hyperlinks) de relevante beleidskaders en richtlijnen opgenomen.

Soorten financiële bijstellingen

In deze begroting worden verschillende categorieën van financiële bijstellingen onderscheiden, namelijk:

  • onvermijdelijke ramingsbijstellingen; begrotingswijzigingen in bestaand beleid als gevolg van exogene/autonome factoren (geen keuzemogelijkheid)
  • vermijdbare ramingsbijstellingen: begrotingswijzigingen in bestaand beleid als gevolg van exogene/autonome factoren (wel keuzes mogelijk)
  • intensiveringen: begrotingswijzigingen als gevolg van nieuw beleid
  • bezuinigingen: verlaging van de beschikbare middelen door beleidsinspanning niet of met een lagere inspanning uit te voeren
  • reserves: toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van bestemmingsreserves
  • taakmutaties: begrotingswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het Gemeentefonds
  • kasschuiven: bijstellingen door overheveling van budgetten naar volgende begrotingsjaren
  • technische mutaties: deze zijn technisch van aard zijn en hebben geen beleidsmatige impact

In de tabellen met bijstellingen worden de effecten op het saldo van baten en lasten van het betreffende taakveld gepresenteerd. Negatieve bedragen (met “-“ teken) hebben een negatief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om hogere lasten of lagere baten. Positieve bedragen hebben een positief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om lagere lasten of hogere baten.

Bij de bijstellingen op reserves geldt dat deze in de regel als neutraal worden gepresenteerd (dus geen effect op het saldo). Hogere lasten zorgen namelijk voor een hogere onttrekking aan een reserve of andersom. In de reserves ontstaan alleen effecten op het exploitatiesaldo in het geval van vrijval (er staat dan geen hogere last tegenover) of toevoegingen aan reserves (reserveren van middelen voor de toekomst).

Bij taakmutaties zijn de baten vanuit het Gemeentefonds opgenomen in het taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds (programma Algemene Middelen). De lasten zijn te vinden in de verschillende taakvelden.

Op concernniveau zijn de taakmutaties, kasschuiven en technische mutaties saldoneutraal.

Alle bedragen in deze website zijn in 1000-tallen weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de weergave in 1000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen.