De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

De hoeveelheid aangeboden restafval en grofvuil blijft hoog in vergelijking met de periode pre-corona. De verwerkingskosten over 2021 zullen naar verwachting wederom hoger uitkomen dan normaal door toedoen van deze hogere hoeveelheden van onder meer restafval en grofvuil. Ook zal dit effect negatief doorwerken in de verwachte hoeveelheid afval per inwoner per jaar, terwijl dit de afgelopen jaren juist gestaag zakt. Dit effect was al te zien in de Jaarstukken 2020. Over de ontwikkeling van de hoeveelheid afval per inwoner per jaar is de gemeenteraad in april 2021 geïnformeerd via de voortgangsrapportage Grondstoffennota.

Aan de uitvoering van de programma's Circulair, Naastplaatsingen en de Grondstoffennota wordt onverminderd hard gewerkt en er zijn manieren gevonden om op alternatieve wijze invulling te geven aan de activiteiten en onderliggende projecten binnen de huidige veiligheidsmaatregelen. De gemiste communicatiemomenten door de coronacrisis zijn voor het programma Circulair bijvoorbeeld opgevangen door verschillende (online) alternatieven. Hierbij valt te denken aan de toekenning van het kwaliteitslabel 'de Ster in Circulair' die enkele circulaire bedrijven/initiatieven hebben ontvangen vanwege hun verdiensten en inzet voor een circulaire samenleving. Voor het programma Naastplaatsingen zijn er verschillende kleinschalige experimenten en onderzoeken in de buitenruimte gestart om te komen tot gedragsverandering en daardoor minder naastplaatsingen. Na versoepeling van de coronamaatregelen kunnen deze verder uitgerold en opgeschaald worden.

Voor de verschillende programma's zijn in april 2021 voortgangsrapportages aan de gemeenteraad gestuurd waarin per programma en project wordt ingegaan op de voortgang en de behaalde resultaten. Nieuw is de strategie Marien Zwerfafval. De strategie heeft de raad ontvangen in het eerste kwartaal 2021. De strategie gaat over de vermindering van zwerfafval in de wateren van Rotterdam en hierbij wordt samengewerkt met verschillende partners zoals Rijkswaterstaat om effectief tot vermindering te komen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Tot 2023 dragen de middelen uit het Energietransitiefonds bij aan de uitvoering van het programma Circulair. In 2023 zit Rotterdam echter nog midden in de circulaire transitie. Voor de circulaire transitie is het van belang dat we het momentum dat in 2019 is gestart vasthouden. Hiervoor wordt een programmadocument doorontwikkeld en wordt het gesprek over structurele inzet gevoerd. Nu is voor 2023 € 1,8 miljoen extra budget toegekend. Het gesprek voor structurele inzet wordt verder met het nieuwe college opgepakt.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren

Streefwaarde CROW-score

per eind 2020

2019*2020202120222023
Naastplaatsingen 80% niveau  A+ en A 80% 70% N.t.b. N.t.b. N.t.b.
waarbij 50% op niveau A+ 41% 51%      

Toelichting indicatoren

* Dit betreft de realisatie van de indicator per eind 2019.

In de loop van 2019 is na onder meer een onderzoek van OBI en op basis van een CROW-nulmeting een indicator naastplaatsingen bepaald:

 1. Ten minste 80% van de containers scoort een A+ of A als CROW-score
 2. Waarvan ten minste 50% van de containers een A+ als CROW-score heeft

Verklaring van de CROW-score:

 • A+ = 0 naastplaatsingen
 • A = 1 naastplaatsing
 • B = 2 of 3 naastplaatsingen
 • C = 4 of 5 naastplaatsingen
 • D = > 5 naastplaatsingen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves102.925106.668106.256105.884105.884105.884

Bijdragen rijk en medeoverheden -13 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 102.937 106.668 106.256 105.884 105.884 105.884
Overige baten 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves90.34189.21286.05283.85582.07182.071

Apparaatslasten 23.830 22.551 22.402 22.407 22.407 22.407
Inhuur 6.549 4.824 4.824 4.824 4.824 4.824
Overige apparaatslasten 910 468 704 705 705 705
Personeel 16.371 17.259 16.874 16.878 16.878 16.878
Intern resultaat 16.752 15.970 14.200 14.200 14.200 14.200
Intern resultaat 16.752 15.970 14.200 14.200 14.200 14.200
Programmalasten 49.759 50.691 49.450 47.248 45.465 45.465
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 43.772 45.221 44.152 42.051 40.724 41.183
Kapitaallasten 5.803 5.470 5.298 5.197 4.741 4.282
Overige programmalasten 29 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 155 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 12.584 17.457 20.204 22.029 23.813 23.813
Saldo voor reserveringen 12.584 17.457 20.204 22.029 23.813 23.813
Reserves3.4132.3852.253000

Onttrekking reserves 3.413 2.385 2.253 0 0 0
Saldo 15.997 19.842 22.457 22.029 23.813 23.813

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Afval - GrondstoffenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 22.722 22.444 23.795 23.778 23.778
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -2.880 13 -1.766 34 34
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Doorloop coronakosten Schone Stad 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -3.593 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 18 0 0 0 0
Programma Rotterdam Circulair Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 -1.800 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 695 13 34 34 34
Begroting na wijzigingen 19.842 22.457 22.029 23.813 23.813

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Doorloop coronakosten Schone Stad 2021​                                     

Door corona is er in 2020 extra inzet gevraagd vanuit afvalinzameling en reiniging. Er werd meer afval aangeboden en de buitenruimte werd intensiever gebruikt. Dit loopt door in 2021.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen                         

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Programma Rotterdam Circulair                            

Betreft het budget voor de uitvoering van het programma Rotterdam Circulair 2019-2023 voor het jaar 2023. Dit budget is bedoeld om bepaalde doelstellingen te realiseren zoals het circulair maken van de stad.

 

Technische wijzigingen                            

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft aandeel in de herverdeling cluster opgaven ( € 738 in 2021 tot - € 191 in 2025), interne doorbelasting van de loonkosten naar project Circulair ( - € 311 in 2021), formatie aanpassingen waarbij de dekking binnen het taakveld wordt opgevangen ( € 242 in 2021 tot € 352 in 2025) en diverse kleine wijzigingen ( € 26 in 2021 tot - € 127 in 2025).

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • afvalscheiding en recycling
 • vuilophaal en -afvoer
 • vuilstort en -verwerking
 • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

 

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten

 

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval (in kilo's) per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam is beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. De ingezette beleidslijn leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten.