Begraafplaatsen en crematorium

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Maar er zijn ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect en onze inspanningen.

Voor 2021 ligt er een zware opgave om de werkzaamheden op dit taakveld, uit te voeren met minder middelen, omdat vanwege de onderstaande omstandigheden de baten zijn gedaald en de lasten zijn gestegen.

De covid-19 crisis heeft ook in 2021 sterke gevolgen. Zo mogen er nog steeds beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Dit is vanwege de verplichte 1,5 meter afstand, daardoor kunnen nog steeds weinig personen gebruik maken van onze accommodaties en faciliteiten.

Ook wordt nog steeds op de drie grote begraafplaatsen, Crooswijk, Hofwijk en de Zuiderbegraafplaats gratis 'Live Streaming’ aangeboden. Dit doen wij om de nabestaanden toch de gelegenheid te geven op afstand aanwezig te zijn bij de plechtigheid.

Door een nieuwe aanbesteding voor de sociale uitvaart in de gemeente Rotterdam komen op jaarbasis circa 125 uitvaarten te vervallen. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk of in het gemeentelijk crematorium van Hofwijk. In 2021 is deze verplichting komen te vervallen.

Een gedeelte op de begraafplaats Hofwijk werd tot eind december 2020 verhuurd aan een andere afdeling van de gemeente Rotterdam voor de opslag van goederen. Deze huurovereenkomst is ten einde gekomen en betekent fors minder huurinkomsten voor de begraafplaatsen in 2021.

Ontwikkelingen 2022-2025

Cremeren

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bestaand uitvaartcentrum (Langenhorst) naar een crematorium, dit zal een negatieve invloed hebben op de omzet van het gemeentelijk crematorium. In Rotterdam zijn na realisatie van deze verbouwing in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk). Hierdoor zal het aantal crematies zeker afnemen op het gemeentelijk crematorium.

 

Covid-19

De opgelegde maatregelen naar aanleiding van covid-19 kunnen voor 2021 en verder nog financiële gevolgen hebben.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.3916.5576.5786.5986.6146.631

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.350 6.495 6.495 6.495 6.495 6.495
Overige baten 40 62 82 102 119 135
Lasten exclusief reserves5.9105.3065.3635.3865.4045.420

Apparaatslasten 2.333 2.395 2.428 2.428 2.428 2.428
Inhuur 4 6 6 6 6 6
Overige apparaatslasten 135 109 141 141 141 141
Personeel 2.195 2.280 2.282 2.282 2.282 2.282
Intern resultaat -383 -957 -957 -957 -957 -957
Intern resultaat -383 -957 -957 -957 -957 -957
Programmalasten 3.960 3.868 3.891 3.914 3.932 3.949
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.884 2.799 2.829 2.838 2.803 2.807
Kapitaallasten 723 707 700 714 767 779
Overige programmalasten 353 362 362 362 362 362
Saldo voor vpb en reserveringen 481 1.251 1.215 1.212 1.210 1.210
Saldo voor reserveringen 481 1.251 1.215 1.212 1.210 1.210
Saldo 481 1.251 1.215 1.212 1.210 1.210

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Begraafplaatsen en crematoriaBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 1.319 1.320 1.314 1.312 1.312
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -68 -105 -102 -102 -102
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 4 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -73 -105 -102 -102 -102
Begroting na wijzigingen 1.251 1.215 1.212 1.210 1.210

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen                         

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematorium
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)