Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Aanbestedingen

De technische schouw voor ons groen areaal wordt eens per 4 jaar uitgevoerd. De technische schouw vindt in 2021 plaats en start in mei. Door middel van deze schouw wordt over heel Rotterdam inzicht verkregen in de technische kwaliteit van ons groen areaal. Als een van de eerste gemeenten in Nederland schouwt gemeente Rotterdam het gehele areaal op basis van de nieuwe landelijke NEN-systematiek. Hiermee wordt het makkelijker om op landelijk niveau vergelijkingen te maken.

Dit jaar loopt het bestek nazorg bomen af. Dit bestek zorgt voor het watergeven van nieuw geplante bomen. Er wordt op dit moment een nieuwe uitvraag opgesteld om te zorgen dat nieuw aangeplante bomen de eerste jaren naar behoefte water krijgen om zo de uitval te beperken.

Ontwikkelingen 2022-2025

Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte
De bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen is op 7 juli 2020 vastgesteld. De vervolgopdracht, een vierjaarlijks op te stellen ‘Nota Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen’ voor alle assetgroepen in de openbare ruimte, maakt tevens onderdeel uit van de bredere bestuursopdracht ‘Investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van het huidige bezit aan kapitaalgoederen’. De Nota Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2021-2071 is gereed en de inzichten uit deze nota en die uit de andere onderdelen van de bestuursopdracht leiden tot voorstellen om de Beleidsnota investeringen aan te passen. Met deze aanpassingen, die onderdeel zijn van de besluitvorming van deze voorjaarsnota, wordt onder andere geregeld dat er in de toekomst voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

 

Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte
Er is in 2020 voor groen en bomen extra middelen toegekend voor vervangingsinvesteringen in 2021 en 2022. Deze vervangingsinvesteringen zijn noodzakelijk om  singuliere groenprojecten gerealiseerd te krijgen en een kwaliteitsimpuls aan het bomenbestand te geven door extra activiteiten uit te voeren aan groeiplaats verbetering, boomvervangingen in de stad en binnen projecten en aan de stedelijke boomstructuren.

 

Wijkverrijkers
De gemeente heeft een aantal projecten aangewezen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven, zoals het project de Bomen aan de Bentincklaan. Voor deze buitenruimteprojecten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022.

Wat willen we bereiken

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een toekomstbestendige en klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat gaan we daar voor doen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een toekomstbestendige en klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1.23275199200200200

Bijdragen rijk en medeoverheden 193 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.039 0 99 75 75 75
Overige baten 0 75 100 125 125 125
Lasten exclusief reserves48.59447.55547.72145.81147.63448.587

Apparaatslasten 5.803 5.832 5.879 5.879 5.879 5.879
Inhuur 5 8 8 8 8 8
Overige apparaatslasten 145 186 231 231 231 231
Personeel 5.652 5.638 5.640 5.640 5.640 5.640
Intern resultaat 4.657 7.010 6.906 6.906 6.906 6.906
Intern resultaat 4.657 7.010 6.906 6.906 6.906 6.906
Programmalasten 38.134 34.713 34.936 33.025 34.848 35.801
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 35.627 31.827 31.165 28.475 28.976 28.975
Kapitaallasten 1.885 2.368 3.253 4.033 5.354 6.308
Overige programmalasten 577 518 518 518 518 518
Sociale uitkeringen 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 43 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -47.361 -47.480 -47.522 -45.611 -47.434 -48.387
Saldo voor reserveringen -47.361 -47.480 -47.522 -45.611 -47.434 -48.387
Reserves-3372.0962.0191186766

Onttrekking reserves 713 2.096 2.019 118 67 66
Toevoeging reserves 1.050 0 600 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 600 0 0 0
Saldo -47.698 -45.384 -45.503 -45.493 -47.367 -48.321

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -44.319 -44.178 -44.172 -44.662 -44.662
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.065 -1.325 -1.321 -2.705 -3.659
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 79 -6 -6 -1.389 -2.344
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 7 0 0 0 0
Onderhoudskostenregeling Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -127 -127 -127 -127
Actualisatie Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.152 -1.192 -1.188 -1.188 -1.188
Begroting na wijzigingen -45.384 -45.503 -45.493 -47.367 -48.321

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen                         

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Onderhoudskostenregeling

De financiële gevolgen van areaaluitbreidingen na oplevering van projecten als Museumpark, Smeetsland Noord, Hart van Zuid en Rijnhaven zijn conform de motie ‘onderhoud nieuwe buitenruimte geregeld’ in de begroting verwerkt.

 

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

Door noodzakelijke vooronderzoek is de onttrekking uit de bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas verschoven van 2020/2021 naar 2021/2022. Het betreft € 1,8 mln voor 2021 en € 1,8 mln voor 2022. Dit is saldoneutraal verwerkt.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De financiële afwikkeling van het project herinrichting Winkelcentrum Het Lage Land vindt niet plaats in 2021 maar in 2022. Dit heeft een verschuiving van de vrijval in 2021 (€ 600) tot gevolg en is saldo neutraal verwerkt.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

De onttrekking ter dekking van kapitaallasten is geactualiseerd voor de jaarschijf 2025. Daarnaast is de laatste onttrekking van € 76 voor de toiletvoorzieningen opgevoerd. Dit is saldo neutraal verwerkt.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest, waaronder de budgetoverheveling voor de beheerkosten Merwe-Vierhavengebied vanuit het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling (structureel - € 193), budgetoverheveling van Stadsontwikkeling voor functionele wijzigingen bij de assetgroep Groen en bomen (structureel - € 425), doorbelasting overhead van projecten (structureel - € 350) en diverse kleine technische wijzigingen ( - € 184 in 2021 tot - € 220 in 2025).

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos en overige natuurgebieden
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen