Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

Digitaal vergaderen

Door de coronacrisis vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies nog steeds vooral digitaal. Aan het digitale vergaderplatform zijn extra kosten verbonden die niet structureel in de begroting van de raad zijn opgenomen. Naarmate de omstandigheden het weer meer toelaten, zal er de komende periode weer vaker fysiek vergaderd gaan worden.

Fractiekosten

Bij de voorjaarsnota wordt de toename van de fractiekosten door uitvoering van het raadsvoorstel over versterking van de positie van de raad, structureel toegevoegd aan de begroting van de raad.

Feyenoord-city

De gemeenteraad heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Feyenoord-city. Dit onderzoek is 30 april jl. opgeleverd. De begroting van de raad dient hiervoor opgehoogd te worden bij de 8-maands. Afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenteraad zal bij “financial close” ook nog een toets moeten plaatsvinden of door Feyenoord voldaan is aan de nog resterende voorwaarden.

Toegenomen vergaderdruk, meer vergaderstukken en meer verzoeken van een ambitieuze raad

De vergaderdruk, de stukkenstroom en het aantal vergaderuren is de afgelopen jaren fors toegenomen. Daarnaast is sprake van een toename van het aantal verzoeken vanuit de raad om informatie uit de stad op te halen (conferentie huiselijk geweld, conferentie gebiedscommissies, expertmeeting wapengebruik etc.). Dit heeft geresulteerd in een bescheiden uitbreiding van de griffie, om dezelfde kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven leveren. Het werk van – en voor de raad is de afgelopen jaren toegenomen, maar de begroting van de raad is hiervoor niet opgehoogd en dreigt hierdoor klem te lopen.

 

Ontwikkelingen 2022-2025

Gemeenteraadsverkiezingen

Het komende jaar zal in het teken staan van voorbereidingen op de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in maart 2022. Alle administratieve, organisatorische, communicatieve en facilitaire zaken worden opgepakt en de griffie werkt de raadsleden in. Ook regelt de griffie het afscheid en de installatie van raadsleden, de uitslagenavond en een beperkt aantal grote debatten.

Vernieuwing – en kwaliteitsverbetering ICT en (digitale archivering)

Er wordt in het restant van 2021 en ook nog in 2022 gewerkt aan vernieuwing - en  kwaliteitsverbetering ICT en (digitale) archivering, om hiermee de informatievoorziening van de gemeenteraad verder te optimaliseren.

Wat willen we bereiken

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat gaan we daar voor doen

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves662690548548548548

Bijdragen rijk en medeoverheden 40 25 21 21 21 21
Overige opbrengsten derden 622 665 527 527 527 527
Lasten exclusief reserves12.56513.20513.06413.06413.06413.064

Apparaatslasten 7.446 7.858 7.773 7.773 7.773 7.773
Inhuur 465 386 380 380 380 380
Overige apparaatslasten 374 309 316 316 316 316
Personeel 6.607 7.163 7.077 7.077 7.077 7.077
Intern resultaat 416 463 495 495 495 495
Intern resultaat 416 463 495 495 495 495
Programmalasten 4.702 4.884 4.796 4.796 4.796 4.796
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.754 2.562 2.511 2.545 2.545 2.545
Kapitaallasten 35 35 34 0 0 0
Overige programmalasten 163 164 138 138 138 138
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.750 2.123 2.113 2.113 2.113 2.113
Saldo voor vpb en reserveringen -11.902 -12.515 -12.516 -12.516 -12.516 -12.516
Saldo voor reserveringen -11.902 -12.515 -12.516 -12.516 -12.516 -12.516
Reserves-78-130-130-130-130-130

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 130 130 130 130 130 130
Vrijval reserves 52 0 0 0 0 0
Saldo -11.980 -12.645 -12.646 -12.646 -12.646 -12.646

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -12.645 -12.494 -12.494 -12.494 -12.494
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 0 -152 -152 -152 -152
Raadsbesluit van groei naar bloei (extra ondersteuning van Raad) Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -152 -152 -152 -152
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -12.645 -12.646 -12.646 -12.646 -12.646

Toelichting financiële bijstellingen

Raadsbesluit van groei naar bloei (extra ondersteuning van Raad)

In 2020 is besloten om extra ondersteuning voor de raad toe te kennen. Er wordt nu € 152 toegekend bovenop de € 200 die reeds in 2020 is toegevoegd ter dekking van de hogere bijdragen aan de raadsfracties. Het doel hiervan is om de positie van de raad te versterken.

Technische wijzigingen

In taakveld Bestuur – Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest.

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.