Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

 

Prestatie010

In deze collegeperiode komt de mens achter de werkzoekende meer centraal te staan en leggen we de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke activering van werkzoekenden. Door middel van passende dienstverlenging op maat, aangevuld met een re-integratietraject waar mogelijk, proberen we voor deze werkzoekenden de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Ruim 7.500 werkzoekenden, waarbij de verwachting is dat zij mogelijk arbeidspotentie hebben, krijgen vanuit één vast contactpersoon intensievere begeleiding. De overige werkzoekenden spreken we tenminste 1 keer per jaar.

Onze ambitie is dat dit jaar 850 werkzoekenden de stap naar een re-integratietraject te laten maken of direct uit te laten stromen uit de uitkering. Dit is een percentuele bijstelling van de eerder geformuleerde ambitie van 1000 werkzoekenden. De afgelopen jaren zijn kansrijke werkzoekenden uitgestroomd en was er vrijwel geen sprake van nieuwe instroom. De complexiteit van het bestand is daardoor toegenomen, waardoor het aantal werkzoekenden dat de stap kan maken naar re-integratie of uitstroom naar werk afnam. Op dit moment staat de teller op 142 werkzoekenden die zijn uitgestroomd naar re-integratietrajecten of werk. Ook dit cijfer toont aan dat de werkzoekenden uit de doelgroep Prestatie 010 hard zijn getroffen door de coronacrisis. Nog steeds is vrijwilligerswerk op de meeste locaties gestaakt en gaat taal- en beweegtraining fysiek niet door. Onze dienstverlening is hierop aangepast. Werkzoekenden spreken we nu onder andere door digitale en telefonische coaching, wijkwandelingen en deurbezoeken. De laatste periode vinden ook diverse taal- en beweegtrainingen digitaal doorgang. Zo werd ondanks de coronacrisis de dienstverlening volop doorgezet.

Een van de belangrijkste thema’s dit jaar is aandacht voor het bespreekbaar maken van eventuele schulden bij werkzoekenden. Het doel hiervan is om deze werkzoekenden te begeleiden naar trajecten bij de schulddienstverlening. Dit doen we door gerichte belacties, maar ook door eventuele schulden bespreekbaar te maken in de reguliere dienstverlening. Activeringscoaches worden hierin getraind om dit op passende wijze te bespreken.

Daarnaast volgen activeringscoaches trainingen gericht op het herkennen van inwoners met een licht verstandelijke beperking. En we willen ook de toeleiding naar Rotterdam Inclusief verbeteren en investeren in deskundigheidsbevordering over loonkostensubsidie.

Ten slotte zijn we begin 2021 gestart met de wijkbasisbaan. Hieraan doen momenteel 6 Rotterdammers mee. Zij zijn hierdoor uitgestroomd uit de bijstand.

 

Jongerenloket

Het aantal jongeren dat in 2021 in de bijstand zit, is in vergelijking met dezelfde periode 2020 door de invloed van Corona aanzienlijk gestegen. De stijging begin dit jaar is in lijn met de door het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde toename. De verwachting is dat het aantal jongeren in de bijstand zal dalen zodra de economie weer volledig open gaat.

Het toegenomen bijstandsvolume is het gevolg van een toename in de instroom. Vergelijken we de instroom van de eerste maanden van 2020 met de eerste maanden van 2021, dan is de instroom in 2021 bijna twee keer zo hoog. Ook in de uitstroom naar werk zien we een stijging ten opzichte van de eerste maanden van 2020. Deze is echter minder groot dan de stijging in de instroom.

Het aantal jonge statushouders in de bijstand is afgenomen en ligt lager dan de streefwaarde. Dit is het gevolg van een dalende instroom. Daarnaast stroomt deze groep jongeren relatief vaak uit naar onderwijs. Veranderingen op de arbeidsmarkt hebben daarom minder invloed op hun uitstroom.

De herijking van de dienstverlening binnen het Jongerenloket heeft ervoor gezorgd dat we jongeren snel en adequaat de juiste dienstverlening kunnen bieden. Alle intakegesprekken worden binnen de norm gevoerd. Voor jonge statushouders geldt dat er binnen drie weken een intakegesprek gevoerd wordt en voor alle overige jongeren geldt een termijn van twee weken.

Het Jongerenloket volgt aan de hand van beschikbare arbeidsmarktinformatie de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en past indien nodig haar dienstverlening en ambities aan op nieuwe omstandigheden. Zo hebben we een voorspelmodel ontwikkeld, waarmee we de instroom van jongeren in de uitkering trachten te voorspellen, zodat we kunnen anticiperen bij een verwachte toename.

Om onze doelgroep nog beter te kunnen bedienen en drempels als bijvoorbeeld afstand weg te nemen, zullen we in 2021 onze dienstverlening uitbreiden naar tenminste vier locaties in de wijk.

Ontwikkelingen 2022-2025

Prestatie010

De concurrentie tussen werkzoekenden op de arbeidsmarkt blijft groot. De verwachting dat voor sommige werkzoekenden regulier werk daardoor nog moeilijker bereikbaar is er nog steeds en wordt door de gevolgen van de coronacrisis sterker. Daarom is het afgelopen jaar een eerste stap gezet richting andere manieren van dienstverlening voor werkzoekenden die het meest ver verwijderd zijn van regulier werk: het inzetten van een wijkbasisbaan. We doen nu ervaring op in de praktijk. Het financiële construct is een punt van aandacht. Daarvoor lobbyen we richting het Rijk en kijken we hoe een uitbreiding van de wijkbasisbaan invulling kan krijgen.

Ondertussen blijft de afdeling Prestatie010 kwetsbare werkzoekenden activeren naar en begeleiden op een passende Prestatie010. Hierbij zetten we in de op de toeleiding naar schuldhulpverlening en begeleiden we werkzoekenden waar mogelijk naar re-integratievoorzieningen of werk. Hiertoe bouwen we onze dienstverlening digitaal verder uit en blijven we samenwerken met welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties in de stad.

 

Jongerenloket

De effecten van corona raken jongeren harder dan andere groepen, omdat zij in hoge mate vertegenwoordigd zijn in zowel flexwerk/parttimewerk als in sectoren die hard door corona zijn getroffen, zoals horeca, toerisme, cultuur en detailhandel. Daarbij speelt de problematiek van schoolverlaters zonder baanperspectief en problemen met stages en leerbanen als gevolg van corona. Hoe langer dit duurt, des te groter en breder de groep jongeren die wordt geraakt.

De Radboud Universiteit (Maarten Wolbers e.a) onderzocht de positie van jongeren die de arbeidsmarkt betreden tijdens economisch ontij. Wat blijkt: ze starten vaker in een baan onder hun niveau en zijn langer afhankelijk van tijdelijk werk. Dit zogenaamde “littekeneffect” van jeugdwerkloosheid heeft niet alleen gevolgen voor de arbeidsmarktpositie, maar ook gevolgen voor de mogelijkheden op bijvoorbeeld de woningmarkt. Het onderzoek wijst uit dat er na 5 tot 10 jaar geen verschil meer is tussen starters die in een gunstige of ongunstige tijd de arbeidsmarkt betreden. We zetten ons in om dit zogenaamde littekeneffect zoveel mogelijk tegen te gaan.

Om te voorkomen dat leerlingen hun opleiding niet kunnen afmaken omdat stages en BBL-contracten (Beroepsbegeleidende Leerweg) onder druk te staan, wordt er vanuit het Leerwerkakkoord (LWA) bijgedragen aan het regionale Actieplan stages en leerbanen, om meer stageplekken in de regio te creëren waardoor mbo-studenten kunnen afstuderen. Met het LWA stage stimuleringsfonds worden MKB-ondernemers gestimuleerd stageplekken beschikbaar te stellen. Hiervoor ontvangen zij eenmalig een kleine bijdrage die kan worden ingezet voor de begeleiding van of een stagevergoeding voor de student.

Om de effecten van corona op Rotterdamse jongeren te dempen, heeft de gemeente Rotterdam naast het actieplan jeugdwerkgelegenheid ook een brede herstelpaanpak voor jongeren ontwikkeld. De inzet op werk en scholing en het bereiken van jongeren in de wijk zijn daarbij belangrijke thema die een eigenstandige aanpak kennen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Ambitie ‘Iedere stap telt’. Aantal werkzoekenden vanuit doelgroep Prestatie010 doorgestroomd naar domein Werk of direct naar een betaalde baan. Streefwaarde n.v.t. 1.000 1.000 850 850  
Realisatie n.v.t. 1.019 709 142*    
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.550 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie 2.235 2.037 2.919 3.069*    
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde 620 585 545 501 501  
Realisatie 630 468 486 441*    
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie 1.557 1.345 1.672 569*    

*april 2021

 

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 90% 100% 100% 100%    
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 100% 100% 100% 100%    

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves2.2702.9183.5421.5421.5421.542

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.161 2.918 3.518 1.518 1.518 1.518
Overige opbrengsten derden 95 0 24 24 24 24
Overige baten 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves21.76025.92323.56021.00618.22617.554

Apparaatslasten 16.517 20.109 19.479 17.428 14.648 13.975
Inhuur 2.571 1.612 1.435 855 855 855
Overige apparaatslasten 320 421 424 885 885 888
Personeel 13.626 18.076 17.619 15.687 12.907 12.233
Intern resultaat 156 0 14 14 14 14
Intern resultaat 156 0 14 14 14 14
Programmalasten 5.087 5.814 4.068 3.565 3.565 3.565
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.161 5.148 4.067 3.564 3.564 3.564
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -15 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 940 665 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -19.490 -23.004 -20.018 -19.464 -16.684 -16.012
Saldo voor reserveringen -19.490 -23.004 -20.018 -19.464 -16.684 -16.012
Reserves02.3990000

Onttrekking reserves 150 2.399 0 0 0 0
Toevoeging reserves 150 0 0 0 0 0
Saldo -19.490 -20.605 -20.018 -19.464 -16.684 -16.012

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -17.796 -17.052 -18.650 -17.260 -17.260
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -2.810 -2.966 -814 576 1.249
Terugdraaien intensivering Kwetsbare Rotterdammers Bezuinigingen/Taakstellingen 0 0 0 1.000 1.000
Kasschuif steunpakketten Rijk voor begeleiding naar werk Kasschuiven 3.965 -1.353 -1.065 -675 0
Aanpassing formatie vanwege ontwikkeling bijstandsvolume Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 311 -379 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 15 0 0 0 0
Uitbreiding formatie internationale betrekkingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -20 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Impuls baankansen Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden Reserves 0 0 0 0 0
Rijksgelden steun- en herstelpakket Taakmutaties -5.032 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2.049 -1.233 251 251 249
Begroting na wijzigingen -20.605 -20.018 -19.464 -16.684 -16.012

Toelichting financiële bijstellingen

Terugdraaien intensivering Kwetsbare Rotterdammers (vanaf 2024)

In 2018 is een aantal intensiveringen gestart om kwetsbare Rotterdammers, statushouders en vrijwilligers te begeleiden naar werk.Om financiële ruimte te creëren in het meerjarig beeld worden de intensiveringen vanuit het coalitieakkoord teruggedraaid vanaf 2024.

           
Kasschuif steunpakketten Rijk voor begeleiding naar werk

Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.


Aanpassing formatie vanwege ontwikkeling bijstandsvolume

De geactualiseerde raming van het bijstandsvolume heeft ook gevolgen voor de omvang van de formatie. Op basis van de volumeontwikkeling en de Berenschot-norm is de formatie aangepast.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Uitbreiding formatie internationale betrekkingen

Er heeft een uitbreiding van formatie plaatsgevonden voor werkzaamheden met betrekking tot nationale en internationale regelingen. Deze uitbreiding wordt gedekt vanuit internationale subsidies.


Bestemmingsreserve Impuls baankansen

Voor extra arbeidstoeleiding en begeleiding van leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in het schooljaar 2020/2021 is een deel van de begroting gereserveerd binnen de bestemmingsreserve Impuls baankansen Dit deel wordt dit jaar besteed.

 

Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden

Voor 2020 heeft het rijk in de decembercirculaire van 2020 extra middelen beschikbaar gesteld als onderdeel van het steun- en herstelpakket. Voor deze middelen is een bestemmingsvoorstel ingediend vanuit het rekeningresultaat van de jaarrekening 2020. De besteding wordt in 2021 voorzien en daarom worden de benodigde gelden in 2021 onttrokken.

 

Rijksgelden steun- en herstelpakket

Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Arbeidsparticipatie – Maatschappelijk zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Diverse kleine technische wijzigingen (€ -2,0 mln in 2021 tot € 249 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen
re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie is deze collegeperiode doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam Prestatie010, waarbij iedereen meedoet naar vermogen. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en verkleinen zij de afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met werkzoekenden zetten we stappen in de persoonlijke ontwikkeling. Iedere stap telt!

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.