In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen.

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie.

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan.

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers (2019 – 2022) vormt het uitgangspunt voor de verbetering van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare Rotterdammers. Op basis hiervan wordt samen met partners gewerkt aan het voorkomen van dakloosheid en het bieden van passende ondersteuning en opvang en uitstroom. In de eerste helft van dit jaar is de grootste uitstroom ooit gerealiseerd door honderd daklozen aan een (eigen) woning te helpen. Deze  operatie heeft duurzaam perspectief geboden aan deze doelgroep zodat ze kunnen werken aan hun toekomst. Ook zijn twee ‘doorstroomvoorzieningen’ gerealiseerd waar mensen tot rust kunnen komen voordat ze de stap naar volledig zelfstandig wonen maken. Mede dankzij deze acties is per half maart definitief afscheid genomen van de eerste tijdelijke nachtopvanglocatie (het hotel) met 40 plekken voor daklozen die aanvullend waren gecreëerd als gevolg van corona.

 

Gevolgen van de coronacrisis
De uitbraak van het coronavirus heeft Rotterdam voor een grote uitdaging gesteld. Voor de maatschappelijke opvang zijn het afgelopen jaar diverse maatregelen getroffen om verspreiding van het virus onder deze kwetsbare groepen tegen te gaan. Hierbij gaat het onder andere om de inzet van extra tijdelijke opvanglocaties, ook voor niet rechthebbenden (Maassilo) om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter richtlijn en de openstelling van de opvanglocaties overdag. Met het vooruitzicht op het einde van de lockdown en daarmee de verruiming van de coronamaatregelen is in de landelijke richtlijn dak- en thuislozen opgenomen dat toegewerkt wordt aan de afbouw van de noodopvang voor niet-rechthebbenden. In lijn met deze richtlijn gaan we de komende periode stapsgewijs afbouwen. De komende tijd blijft de focus op het realiseren van meer duurzame oplossingen om zo ook afscheid te kunnen nemen van de laatste tijdelijke nachtopvanglocatie (het schip).

 

Extra impuls kabinet in de aanpak dakloosheid
Medio vorig jaar heeft de gemeente Rotterdam in het kader van de brede landelijke aanpak dak- en thuisloosheid een bedrag van in totaal 19,6 mln. euro toegekend gekregen voor de jaren 2020 en 2021. Deze extra middelen worden ingezet voor de versnelling en versterking van het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers langs de volgende thema’s:

  • Van opvang naar (zelfstandig) wonen met begeleiding.
  • Kwaliteitsslag nacht- en crisisopvang.
  • Voorkomen van dakloosheid.
  • Ontwikkeling beschermd wonen plus.

Deze thema’s zijn in samenwerking met aanbieders en woningcorporaties verder uitgewerkt en er is een start gemaakt met specifieke projecten en activiteiten vanuit deze thema’s. Naast extra impuls voor het realiseren van versnelde uitstroom uit de opvang, Project010 en Housing First is ingezet op 24-uurs openstelling van de opvang en de ombouw van klassieke ‘slaapzalen’ naar kleinschaligere slaapruimtes met een eigen ‘slaaphoekje’ voor daklozen. Om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen is gestart met drie innovatieve projecten: flexwonen voor bankslapers, Pilot ‘voorkom verder van huis’ en resourcegroepen voor bankslapers.

 

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk
Het regionaal plan van aanpak doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang dat begin 2020 is vastgesteld, vormt het uitgangspunt voor de samenwerking met de regiogemeenten. Gezamenlijk met de regio wordt gewerkt aan een nieuw regionaal beleidsplan voor beschermd wonen per 2022. Dit plan zal eind dit jaar aan de raad worden aangeboden. Daarnaast zal de samenwerking met de regio met ingang van 2022 formeel vastgelegd worden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Hierbij gaan we uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om beschermd wonen cliënten een passende plek te bieden in de gehele regio. De ambitie is om evenwichtiger spreiding van cliënten, bijbehorende voorzieningen en uitstroom naar zelfstandig wonen mogelijk te maken. Het streven is om de spreidingsopgave in 5-10 jaar te realiseren.

Per 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor de GGZ-doelgroep. Het gaat hierbij om de mensen die permanent toezicht of 24 uurs zorg in de nabijheid nodig hebben. De indicatiestelling aan de kant van het CIZ heeft vertraging opgelopen en daarom is op landelijk niveau een overgangsregeling getroffen zodat de zorg en ondersteuning vanuit gemeenten aan deze doelgroep gecontinueerd blijft. Medio dit jaar verwachten we dat duidelijk wordt welke cliënten zijn overgegaan naar de Wlz.   

 

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld
Het beleidskader Bouwen aan een toekomst zonder geweld, de Rotterdamse aanpak om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld terug te dringen is in juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van dit beleidskader gaan we in de periode 2019 - 2022 aan de slag met zowel wettelijke taken (VTRR, opvang slachtoffers huiselijk geweld, meldcode, tijdelijk huisverbod) als specifiek Rotterdamse ambities, zoals bijvoorbeeld de plegeraanpak, het versterken van preventie, het samen met partners werken aan vakmanschap en aandacht voor specifieke vormen van huiselijk geweld. De doelen voor 2021 zijn vastgelegd in een uitvoeringsagenda.

In de eerste vier maanden 2021 zijn al belangrijke resultaten behaald zoals de realisatie van een fysieke locatie voor het Centrum Huiselijk geweld en kindermishandeling in het GGD-gebouw. Hiermee is de nauwe samenwerking met het Centrum Seksueel geweld bestendigd. Ook is de pilot risicotaxatie en vroegdiagnostiek in de plegeraanpak gestart en zijn het visiedocument Complexe scheidingen en het plan Preventie (een plan van aanpak voor het versterken van preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling) opgesteld. Verder heeft Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond de opdracht gekregen het comité van ervaringsdeskundigen op te richten. Ook hebben er al verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van deskundigheid waaronder de landelijke dag tegen vrouwelijke genitale verminking Zero Tolerance day. In 2021 zijn tot nu toe alle bijeenkomsten digitaal.

In 2020 is, wegens de complexiteit van huiselijk geweld zaken, besloten om een apart inkooptraject voor tweedelijns hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling te starten. Er wordt ingezet op passende, integrale hulp voor slachtoffers en plegers (zowel volwassenen als kinderen). Om snel de eerste noodzakelijke hulp te kunnen bieden en als ondersteuning bij het opstellen van de probleemanalyse en het ondersteuningsplan wordt een startarrangement ontwikkeld.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek Complexe problemen vragen om onorthodoxe oplossingen, is in 2020 gestart met een verbeterprogramma aanpak Huiselijk geweld. Dit verbeterprogramma heeft op onderdelen een overlap met het beleidskader. Waar mogelijk worden projecten en acties aan elkaar verbonden zoals bijvoorbeeld bij het verbeteren van de toegang tot opvang, zorgen voor beschikbaarheid van effectieve hulp en het verbeteren van de aanpak binnen de gemeentelijke keten. Het hierboven genoemde inkooptraject maakt deel uit van het verbeterprogramma Huiselijk geweld.

Tijdens de coronacrisis is er veel aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Doordat gezinnen, door de genomen maatregelen, meer thuis zijn is het aannemelijk dat huiselijk geweld toeneemt. We hebben verschillende acties ondernomen om ervoor te zorgen dat deze Rotterdammers in beeld blijven. Zo is de campagne ‘Let op elkaar’ gestart waarin we burgers en professionals oproepen alert te blijven op signalen en hulp in te schakelen als dat nodig is, in april herhaald. Deze keer was de campagne met name gericht op het onderwijs. Via nieuwsbrieven worden professionals geïnformeerd over alle (extra) mogelijkheden die er zijn voor deze kwetsbare gezinnen. De chatfunctie die Veilig Thuis in mei van 2020 is gestart loopt goed zodat er laagdrempelig om hulp kan worden gevraagd. Vanuit de gemeente worden er SIM-kaarten verstrekt aan kwetsbare vrouwen, zodat ze laagdrempelig via internet hulp kunnen zoeken.

Ontwikkelingen 2022-2025

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Het verbeterprogramma aanpak Huiselijk geweld, dat is gestart naar aanleiding van het onderzoek Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen, wordt in de periode 2021 – 2023 uitgevoerd. Er wordt ingezet op verbeteringen in de interne uitvoeringsorganisatie, zoals een snellere toegang tot hulp, als in het gehele netwerk, zoals een betere samenwerking tussen zorg en veilig partners in casuïstiek.

Door het opleveren van het plan Preventie zijn de eerste stappen gezet om meer te doen aan preventie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 2021 en verder worden de activiteiten uit het plan opgepakt en uitgevoerd. Het plan Preventie richt zich op alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In 2021 en 2022 wordt het inkooptraject huiselijk geweld verder vormgegeven. De inzet is om geschikt hulpaanbod in te kopen voor slachtoffers en plegers en de realisatie van een integraal hulpaanbod voor gezinnen waar huiselijk geweld speelt.

De zorg en ondersteuning aan beschermd wonen en de GGZ loopt eveneens mee in de nieuwe inkoop per 2022. Samen met de regio wordt als onderdeel hiervan gewerkt aan gezamenlijke inkoop voor beschermd wonen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Wat gaan we daar voor doen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Toename van het aantal meldingen waarbij de duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar Streefwaarde >55% >55% >55% >55% >55%  
Realisatie 59% 64% 76%      
Toename van het aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is (indicator bij aanpak huiselijk geweld). Streefwaarde >66% >66% >66% >66% >66%  
Realisatie 75% 86% 85%      

Toelichting indicatoren

  • Voor de berekening van deze indicatoren wordt in het systeem van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond hierop geregistreerd sinds 2017. De registratie is sindsdien nauwkeuriger en vollediger geworden.
  • Voor de indicator ‘duur geweld’, wordt bij VTRR de duur van het geweld (in maanden) geregistreerd dat plaatsvond voor de eerste melding. Cliënten kunnen dit niet altijd aangeven. Het percentage is berekend over het aantal casussen waarvan de duur bekend is.
  • Voor de periode januari t/m december 2020 geldt dat van de 7.779 casussen waarvan de duur bekend is, deze in 76% van de gevallen korter is dan een jaar.
  • Voor de indicator ‘duurzaam oplossen’, wordt bij VTRR geregistreerd of de situatie van de cliënt na 12 maanden stabiel en veilig is. Dit wordt alleen geregistreerd voor de casussen die door VTRR in onderzoek zijn genomen. De Rotterdamse cijfers van januari t/m december 2020 laten zien dat van de 256 beoordeelde casussen in 85% van de gevallen sprake is van een veilige en stabiele situatie (al dan niet met ondersteuning).

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18+Realisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves7.1857.8898.4308.4308.4308.430

Bijdragen rijk en medeoverheden 4.953 4.818 5.347 5.347 5.347 5.347
Overige opbrengsten derden 2.233 3.071 3.083 3.083 3.083 3.083
Lasten exclusief reserves152.244153.715143.766130.130126.036127.479

Apparaatslasten 6.592 10.856 10.485 9.478 9.478 9.480
Inhuur 182 58 153 153 153 153
Overige apparaatslasten 94 203 210 188 188 189
Personeel 6.316 10.595 10.122 9.137 9.137 9.137
Intern resultaat 1.162 497 594 514 514 514
Intern resultaat 1.162 497 594 514 514 514
Programmalasten 144.490 142.362 132.687 120.138 116.044 117.486
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 14.313 20.837 9.587 9.090 7.679 7.679
Overige programmalasten 210 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 82.470 64.578 69.245 57.517 56.815 58.232
Subsidies en inkomensoverdrachten 47.497 56.947 53.854 53.531 51.550 51.575
Saldo voor vpb en reserveringen -145.059 -145.826 -135.336 -121.700 -117.606 -119.049
Saldo voor reserveringen -145.059 -145.826 -135.336 -121.700 -117.606 -119.049
Reserves04880000

Onttrekking reserves 0 488 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -145.059 -145.338 -135.336 -121.700 -117.606 -119.049

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Geëscaleerde zorg 18+Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -122.329 -112.623 -110.546 -108.849 -108.849
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -23.008 -22.713 -11.154 -8.757 -10.201
Nachtopvang bedden openbare geestelijke gezondheidszorg Bezuinigingen/Taakstellingen 0 0 0 1.000 1.000
Huiselijk geweld en kindermishandeling Intensiveringen 0 -1.500 -1.500 0 0
Integraal programma EU-arbeidsmigranten Intensiveringen -124 -158 -158 -158 -158
Kasschuif extra duvo middelen Vrouwenopvang Kasschuiven 0 0 0 0 0
Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, kosten onderzoeksfase Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -113 -113 0 0 0
Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, opslag kostendekkende huur Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 -27 -52
Bijstelling volume-indexatie zorg 2022 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -1.422 0 0 0
Eigen bijdrage Wmo Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Indexatie 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -908 -901 -888 -888
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 9 0 0 0 0
Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Heroïnebehandeling Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -3.225 -10.112 0 0 0
Uitbreiding formatie internationale betrekkingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -10 0 0 0 0
Volume-indexatie zorg 2,5% Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 -1.417
Wijziging formatie bij Toezicht WMO Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 44 73 73 73 73
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang 2021 Reserves 0 0 0 0 0
Beschermd wonen Taakmutaties -3.275 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550
Brede aanpak dak-en thuisloosheid Taakmutaties -9.778 0 0 0 0
Extra begeleiding kwetsbare groepen Taakmutaties -1.324 0 0 0 0
Landelijke functies opvang Taakmutaties -653 -653 -653 -653 -653
Maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg Taakmutaties -1.182 1 1 1 1
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Taakmutaties 0 0 0 0 0
Uitstapprogramma prostituees Taakmutaties -404 -301 -301 -301 -301
Vrouwenopvang Taakmutaties -470 -3.670 -3.670 -3.670 -3.670
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -3.504 -1.401 -1.497 -1.586 -1.587
Begroting na wijzigingen -145.338 -135.336 -121.700 -117.606 -119.049

Toelichting financiële bijstellingen

Nachtopvang bedden openbare geestelijke gezondheidszorg

Voor de jaren 2024 en 2025 wordt het budget van de Nachtopvang bedden van de openbare geestelijke gezondheidzorg met € 1 mln verlaagd.


Huiselijk geweld en kindermishandeling

In 2022 en 2023 vindt een intensivering plaats in het kader van de uitvoering verbeterprogramma Huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze jaren wordt het budget met € 1,5 mln verhoogd.

 

Integraal programma EU-arbeidsmigranten

De portefeuille EU-arbeidsmigranten is in 2020 in het leven geroepen. Voor de programmatische aanpak EU-arbeidsmigranten 2021-2025 zijn aanvullende middelen toegekend. (€ 124 in 2021 en € 158 in 2022 en verder).


Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, kosten onderzoeksfase

Niet alle kosten die voortkomen uit een Integraal Huisvestingsplan (IHP) mogen geactiveerd worden. Dit is aan de orde bij kosten in de voorbereidende fase van onderzoek en ontwikkeling. Hierbij gaat het om kosten zoals haalbaarheidsstudies, opstellen business case en planuitwerking. Het college heeft besloten om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Voor dit taakveld gaat het om € 113 in 2021 en 2022


Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, opslag kostendekkende huur

Het college heeft besloten om middelen ter beschikking te stellen om de hogere kosprijsdekkende huur die voortvloeit uit de uitvoering van het IHP te dekken. Voor dit taakveld gaat het om € 27 in 2024 en € 52 in 2025

 

Bijstelling volume-indexatie zorg 2022

De begroting van de zorg is voor het jaar 2022 met € 7,0 mln bijgesteld voor een volume-indexatie van 2,5%. Hiervan heeft € 1,4 mln betrekking op dit taakveld.  


Eigen bijdrage Wmo

De Eigen bijdragen voor Wmo en maatwerkvoorzieningen zijn structureel hoger dan begroot. De begroting wordt hier vanaf 2021 en verder met € 1,0 mln op aangepast.


Indexatie 2021

De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) is bij de begroting 2021 slechts voor 75% verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit terwijl de afspraak is zorgaanbieders jaarlijks voor 100% hiervoor te compenseren. In totaal bedraagt deze correctie € 4,0 mln. Voor dit taakveld gaat het om € 908 in 2022 aflopend tot € 888 vanaf 2024.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hier met € 9 op aangepast.


Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden

Het Rijk heeft voor 2021 een bijdrage van € 263 beschikbaar gesteld voor de begeleiding van ex-gedetineerden.


Rijksbijdrage Heroïnebehandeling

Het Rijk heeft voor 2021 een bijdrage van € 42 beschikbaar gesteld voor gecontroleerde heroïnebehandeling.

 

Stijgende zorgvraag

Met de groei van de Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Voor dit taakveld gaat het om € 3,2 mln

Voor 2022 bedraagt het verschil € 71,2 mln. Dit wordt voor € 6,3 mln gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor het restant zijn door het college middelen ter beschikking gesteld. Hiervan heeft € 10,1 mln betrekking op dit taakveld.

 

Uitbreiding formatie internationale betrekkingen

Er heeft een uitbreiding van formatie plaatsgevonden voor werkzaamheden met betrekking tot nationale en internationale regelingen. Deze uitbreiding wordt gedekt vanuit internationale subsidies.

 

Volume-indexatie zorg 2,5%

De begroting van de zorg is voor het 2025 met € 7,0 mln bijgesteld voor een volume-indexatie van 2,5%. Hiervan heeft € 1,4 mln betrekking op dit taakveld.  

 

Wijziging formatie bij Toezicht WMO

De formatie voor Toezicht Wmo wordt uitgebreid. Vanuit dit taakveld wordt in 2021 € 43 en in 2022 en verder € 73 bijgedragen.


Bestemmingsreserve Vrouwenopvang 2021

Uit de Bestemmingsreserve Vrouwenopvang is een onttrekking van € 488 geraamd. Dit bedrag wordt ingezet binnen het programma Huiselijk geweld en kindermishandeling.


Beschermd wonen

De mutatie uit de septembercirculaire 2020 met betrekking tot de compensatie voor volumegroei Beschermd Wonen is in de begroting verwerkt. Het betreft € 3,3 mln in 2021 oplopend naar € 3,6 mln voor 2022 en verder.


Brede aanpak dak-en thuisloosheid

Vanuit de septembercirculaire 2020 is voor 2021 € 9,8 mln beschikbaar gesteld voor de Brede aanpak dak-en thuisloosheid (Blokhuismiddelen).

 

Extra begeleiding kwetsbare groepen
 In de maartcirculaire 2021 heeft het Rijk voor 2021 € 1,3 mln beschikbaar gesteld voor extra begeleiding van kwetsbare groepen die vanwege de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen in de knel komen.


Landelijke functies opvang

Vanuit de septembercirculaire 2020 is structureel € 653 beschikbaar gesteld voor de landelijke opvangfunctie voor slachtoffers mensenhandel, die door Rotterdam wordt ingevuld.


Maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg

In de decembercirculaire 2020 en maartcirculaire 2021 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de budgetten voor maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om € 1,2 mln meer budget in 2021 en € 1 minder in 2022 en verder.


Uitstapprogramma prostituees

Het Rijk heeft vanaf 2021 structureel geld beschikbaar gesteld voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma's om mensen die de prostitutie willen verlaten te ondersteunen. Het gaat om € 404 in 2021 en € 301 in 2022 en verder.

 
Vrouwenopvang

In de septembercirculaire en decembercirculaire 2020 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de budgetten voor vrouwenopvang. Het gaat per saldo om € 470 meer budget in 2021 en € 3,7 mln meer in 2022 en verder.


Technische wijzigingen

Op het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Overheveling van middelen voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) naar taakveld Wijkteams en WMO-loketten en Programma Overhead ( € 200 in 2021 en € 2 mln in 2022 en verder)
  • Overige technische wijzigingen, waaronder een wijziging in toedeling van personeel hebben geleid tot een verschuiving tussen taakvelden. (€ -3,7 mln in 2021 tot € - 3,6 mln in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hierbij valt te denken aan vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; inloopfunctie GGZ; maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving en Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Rotterdam heeft een centrumgemeentefunctie voor de maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en voor beschermd wonen.
Hierdoor voert de gemeente de maatschappelijke opvang en beschermd wonen ook uit voor de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Door de gefaseerde afbouw van de centrumgemeentefunctie (doordecentralisatie Beschermd Wonen) wordt de samenwerking met de regiogemeenten verstevigd. Dit betekent op termijn een aanpassing van dit taakveld.