Overzicht van baten en lasten

In dit onderdeel worden de totale baten en lasten vanuit verschillende perspectieven gepresenteerd.

Baten en lasten op concernniveau

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten ConcernRealisatie
2017
Begroting 2018Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming 2022
Baten exclusief reserves3.472.8193.379.2113.320.8493.271.8103.218.6903.208.305

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.174.634 2.322.976 2.315.593 2.270.863 2.223.085 2.220.157
Belastingen 315.946 320.532 331.172 335.086 339.263 344.003
Dividenden 117.636 111.139 102.864 104.231 105.626 105.626
Financieringsbaten 30.019 9.356 7.522 6.978 6.429 5.857
Overige opbrengsten derden 827.941 649.265 615.445 542.028 518.749 517.890
Overige baten 6.642 -34.056 -51.747 12.624 25.538 14.771
Lasten exclusief reserves3.562.2493.537.4973.423.2633.324.3133.241.8573.210.060

Apparaatlasten 907.703 929.832 951.880 930.657 923.248 923.695
Inhuur 101.008 84.195 71.007 58.653 58.006 59.551
Overige apparaatslasten 29.476 28.630 28.977 27.049 27.106 27.067
Personeel 777.219 817.007 851.896 844.955 838.136 837.077
Interne resultaat -46.638 -44.075 -59.670 -58.539 -59.475 -59.475
Interne resultaat -46.638 -44.075 -59.670 -58.539 -59.475 -59.475
Programmalasten 2.701.184 2.651.741 2.531.052 2.452.195 2.378.084 2.345.840
Financieringslasten 49.905 42.822 51.110 55.153 61.625 62.798
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 889.651 870.471 799.834 768.574 728.452 709.696
Kapitaallasten 164.406 153.488 131.741 129.095 137.115 144.078
Overige programmalasten 98.832 67.247 65.982 64.693 65.449 67.650
Salariskosten WSW en WIW 59.290 55.987 53.958 56.997 60.119 62.365
Sociale uitkeringen 875.872 892.124 860.318 803.998 759.564 733.671
Subsidies en inkomensoverdrachten 563.228 569.603 568.109 573.686 565.760 565.584
Saldo voor vpb en reserveringen -89.430 -158.286 -102.414 -52.503 -23.167 -1.755
Vennootschapsbelasting-788-800-800-800-800-800
Saldo voor reserveringen -90.219 -159.086 -103.214 -53.303 -23.967 -2.555
Reserves119.994159.086103.21453.30323.9672.555
Onttrekking reserves 280.924 173.144 146.882 112.624 66.402 54.451
Toevoeging reserves 235.909 178.450 49.936 59.320 42.435 51.895
Vrijval Reserves 74.979 164.392 6.268 0 0 0
Saldo 29.775 0 0 0 0 0

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lastenBegroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022Programma
Incidentele baten exclusief reserves264.961159.104112.098121.559 

Baten uit grondexploitaties 113.672 42.773 18.996 22.459 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Gemeentefonds 88.103 88.558 79.180 77.231 Algemene middelen
Hoekse Lijn 37.613 10.209 0 0 Verkeer en Vervoer
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten 14.750 12.082 12.273 19.220 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Resultaatnemingen grondexploitaties 1.700 2.000 2.000 2.000 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Baten Van werk naar werk 330 330 330 330 Overhead
Overige incidentele baten:
Bijdragen van externe partijen voor Eiland van Brienenoord 3.020 550 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Europese subsidie UIA Bridge 1.655 1.230 0 0 Onderwijs
Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten 1.452 928 0 1.000 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Schulden en Armoede 1.264 1.264 0 0 Algemene middelen
Eenmalig baten uit het Mediabeleid 660 0 0 0 Cultuur, sport en recreatie
Vergroening Buitenruimte Museumpark 582 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Herinrichten Spinozapark 415 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Vrijval stelpost omslagrente 410 274 223 223 Algemene middelen
Project BAG-WOZ 403 0 0 0 Algemene middelen
Grondbank LMO Sportcampus 305 305 305 305 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Opbrengst regiogemeenten WMO-toezicht 2019 204 0 0 0 Overhead
Gederfde rentevaten leningen Havenbedrijf -1.577 -1.399 -1.209 -1.209 Algemene middelen
Totaal lasten3.424.0633.325.1143.242.6573.210.861 
Structureel3.031.7672.985.3752.997.5022.985.871 
Incidentele lasten exclusief reserves392.296339.739245.155224.990 

Investeringen in maatschappelijk nut 97.491 90.081 49.512 35.897 Diverse programma's
Gemeentefonds 88.103 88.558 79.180 77.231 Diverse programma's
Incidentele personeelslasten / inhuur 71.007 58.653 58.006 59.551 Diverse programma's
Lasten uit grondexploitaties 43.312 42.334 30.406 23.204 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Hoekse Lijn 37.613 10.209 0 0 Verkeer en Vervoer
Lasten Van werk naar werk 10.278 9.955 5.300 5.299 Overhead
Toevoeging voorziening 8.710 8.710 13.310 8.710 Diverse programma's
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten 6.908 3.224 3.697 9.924 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Overige incidentele lasten:
Hart van Zuid 8.974 19.695 4.214 3.944 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Eiland van Brienenoord 3.020 550 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Buitenruimte RCD 2.161 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Mooi Mooier Middelland 1.800 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Europese subsidie UIA Bridge 1.655 1.230 0 0 Onderwijs
Capaciteitsuitbreiding afdeling Vastgoed 1.501 0 0 0 Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Plan Oud Crooswijk onderdeel herinrichten van Meekerenplein 1.500 2.000 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed 1.300 0 0 0 Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Project Beschermingsbewindvoering 1.000 528 0 0 Maatschappelijke ondersteuning
Correctie besparing programma innovatie 943 2.134 0 0 Werk en inkomen
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 934 914 904 904 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Vergroening Buitenruimte Museumpark 582 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Aanpak parkeerproblematiek Noord & Vergroening 500 0 0 0 Verkeer en Vervoer
Dierenasiel 500 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Herinrichten Spinozapark 415 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Verstrekte subsidies 330 330 82 82 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Pilot perspectieffonds (100 jongeren) 300 300 300 0 Maatschappelijke ondersteuning
Plan Oud Crooswijk onderdeel functionele wijzigingen 285 70 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Programma Oost inrichting Prins Alexanderplein 260 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Pilot afval scheiden loont 250 0 0 0 Beheer van de stad
Grondbank LMO Sportcampus 249 244 244 244 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Rechtsherstel Joodse slachtoffers  215 20 0 0 Bestuur en dienstverlening
Pilot uitbreiding budgetbeheer basis 100 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning
Revolverend fonds voor minima 100 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning
Onttrekking aan reserves153.150112.62466.40254.451 

Structureel 49.013 68.645 48.090 43.891
Incidenteel 104.137 43.979 18.312 10.560
Toevoeging aan reserves49.93659.32042.43551.895 

Structureel 34.531 32.209 31.009 30.471
Incidenteel 15.405 27.111 11.426 21.424
Saldo na reserveringen0000 
Totale incidentele baten 369.098 203.083 130.410 132.119
Totale incidentele lasten 407.701 366.850 256.581 246.414
Structurele begrotingssaldo38.603163.768126.171114.294 
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves1,16%5,01%3,92%3,56% 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
 

Incidentele baten

Baten uit grondexploitaties
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.

Gemeentefonds
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.

Hoekse lijn
De ontvangen bijdrage voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.

Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.

Resultaatnemingen grondexploitaties
Dit betreft de resultaatnemingen op de grondexploitaties die samenhangen met de woningbouwproduct van 18.000 woningen.

Baten Van werk naar werk
Dit betreft alle baten onder het taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL.

Overige incidentele baten
Dit betreft de optelsom van overige incidentele baten, waaronder Bijdragen van externe partijen voor Eiland van Brienenoord, Europese subsidie UIA Bridge en Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten.

 

Incidentele lasten

Investeringen in maatschappelijk nut
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor investeringen met maatschappelijk nut die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.

Gemeentefonds
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.

Incidentele personeelslasten / inhuur
Dit bedrag bestaat uit alle lasten binnen verantwoordingscategorie Inhuur onderverdeeld naar programma’s. Een overzicht hiervan is terug te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Lasten uit grondexploitaties
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwervingen, bouwrijpmaken, woonrijpmaken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover..

Hoekse lijn
De lasten voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.

Lasten Van werk naar werk
Dit betreft alle lasten onder het taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL.

Toevoeging voorziening
In beginsel worden toevoegingen aan voorzieningen beschouwd als een incidentele last en wordt een vrijval beschouwd als een incidentele baat. Onttrekkingen lopen rechtstreeks via de balans, niet via de exploitatie en vormen dus nooit een incidentele baat. Alleen toevoegingen aan de voorziening ‘Vervangingsinvesteringen riolering’ en de voorzieningen met een pensioenkarakter worden als structureel aangemerkt.

Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.

Diverse incidentele lasten
Dit betreft de optelsom van overige incidentele lasten, waaronder de lasten van het taakveld Van Werk Naar Werk, Hart van Zuid en Eiland van Brienenoord.

Baten en lasten per programma en taakveld

Programma / TaakveldBatenLastenOnttrekking reservesToevoeging reservesVrijval reservesSaldo
Bestuur en dienstverlening 10.824 69.551 2.220 1.3290- 57.837

Bestuur - College 741 5.393 20 0 0 - 4.631
Bestuur - Gebieden 0 19.108 0 0 0 - 19.108
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 368 11.698 0 0 0 - 11.330
Burgerzaken 9.344 27.936 2.200 1.329 0 - 17.721
Musea - Stadsarchief 371 5.418 0 0 0 - 5.047
Beheer van de stad 232.021 356.295 8.216 8.0000- 124.057

Afval - Grondstoffen 100.066 71.203 0 0 0 28.862
Begraafplaatsen en crematoria 6.413 4.612 0 0 0 1.801
Cultureel erfgoed - Archeologie 277 1.090 0 0 0 - 813
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 420 1.923 0 0 0 - 1.503
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.000 50.917 579 0 0 - 49.339
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 876 874 0 0 0 2
Overige baten en lasten - Lease 40.152 29.365 340 0 0 11.127
Riolering 74.223 63.135 0 0 0 11.089
Ruimtelijke Ordening - Beheer 208 6.436 0 0 0 - 6.228
Verkeer en vervoer - Beheer 8.386 126.739 7.298 8.000 0 - 119.055
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 219.453 296.157 70.475 6.4680- 12.696

Beheer overige gebouwen en gronden 116.080 74.116 2.629 200 0 44.393
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 781 0 0 0 - 781
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 63.359 59.188 2.602 0 0 6.773
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 49.423 18.334 0 0 - 31.090
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 563 8.140 3.030 0 0 - 4.547
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 1.468 5.268 0 0 0 - 3.800
Wonen en bouwen 37.983 99.241 43.881 6.268 0 - 23.645
Algemene middelen 2.059.654 21.275 40.924 32.254 6.268 2.053.318

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.660.123 7 0 0 0 1.660.116
Belastingen overig 33.637 - 672 0 0 0 34.309
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 8.355 300 0 0 0 8.055
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 13.712 40.924 10.280 6.268 23.200
OZB niet-woningen 186.552 9.853 0 0 0 176.699
OZB woningen 62.574 4.287 0 0 0 58.287
Treasury 108.413 - 7.012 0 21.974 0 93.452
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 800 0 0 0 - 800
Overhead 13.407 469.664 4.769 1.4230- 452.912

Overhead - Audit & Control 0 17.220 0 0 0 - 17.220
Overhead - Clusterondersteuning 489 109.744 8 0 0 - 109.247
Overhead - Concernondersteuning 9.269 327.128 826 0 0 - 317.032
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 330 10.272 3.935 1.423 0 - 7.431
Overige baten en lasten - Verzekering 3.319 5.300 0 0 0 - 1.981
Openbare orde en veiligheid 7.464 140.186000- 132.722

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 4.071 60.956 0 0 0 - 56.885
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.349 34.081 0 0 0 - 32.733
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 2.052 37.676 0 0 0 - 35.624
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid - 8 7.473 0 0 0 - 7.480
Verkeer en Vervoer 145.449 128.433 9.28200 26.298

Openbaar vervoer 36.098 45.428 1.817 0 0 - 7.513
Parkeerbelasting 92.976 24.096 0 0 0 68.880
Parkeren 13.520 34.807 30 0 0 - 21.256
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 2.854 24.102 7.435 0 0 - 13.814
Economische Zaken 1.974 26.273 1.778 4620- 22.983

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 1.290 0 0 0 - 1.290
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.945 3.158 0 0 0 - 1.214
Economische ontwikkeling 30 12.357 1.778 0 0 - 10.550
Economische promotie 0 9.467 0 462 0 - 9.929
Onderwijs 66.009 193.471 65500- 126.807

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 65.731 126.981 655 0 0 - 60.596
Onderwijshuisvesting 279 66.490 0 0 0 - 66.211
Cultuur, sport en recreatie 4.715 215.117 1.10500- 209.296

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 114 78.978 0 0 0 - 78.864
Media 0 20.352 0 0 0 - 20.352
Musea - Cultuur 0 29.873 0 0 0 - 29.873
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.172 18.224 0 0 0 - 16.052
Sportaccommodaties 437 51.516 1.105 0 0 - 49.974
Sportbeleid en activering 1.993 16.174 0 0 0 - 14.181
Volksgezondheid en zorg 29.502 616.632 6100- 587.068

Geëscaleerde zorg 18- 1.936 102.273 0 0 0 - 100.337
Geëscaleerde zorg 18+ 9.511 148.711 0 0 0 - 139.199
Maatwerkdienstverlening 18- 0 40.416 0 0 0 - 40.416
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 4.117 181.516 0 0 0 - 177.399
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 7.600 0 0 0 - 7.600
Volksgezondheid 13.210 44.731 35 0 0 - 31.486
Wijkteams en Wmo-loketten 728 91.384 26 0 0 - 90.630
Werk en inkomen 519.846 708.426 7.39600- 181.184

Arbeidsparticipatie - Werk 6.393 59.987 0 0 0 - 53.594
Begeleide participatie 7.814 69.113 0 0 0 - 61.299
Inkomensregelingen - Inkomen 505.639 579.326 7.396 0 0 - 66.291
Maatschappelijke Ondersteuning 10.530 182.583000- 172.053

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 3.584 16.683 0 0 0 - 13.099
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 5.356 64.344 0 0 0 - 58.989
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 928 13.810 0 0 0 - 12.881
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 16 3.128 0 0 0 - 3.112
Samenkracht en burgerparticipatie 647 84.619 0 0 0 - 83.972
Totaal 3.320.849 3.424.063 146.882 49.936 6.268 0