Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de gevoteerde investeringskredieten gepresenteerd. De raad voteert kredieten om meerjarige investeringsuitgaven en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang afsluiting van het gevoteerde krediet.

Beleid

De gemeente doet nieuwe investeringen en uitbreidingsinvesteringen op basis van een stadsvisie en de investeringsstrategie die hierop is geënt. Vervangingsinvesteringen worden gedaan nadat de levensduur van gemeentelijke bezittingen (de ‘activa’) voorbij is. Soms investeert de gemeente om de levensduur van activa te verlengen, de kwaliteit van bestaande activa te verhogen of te voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften.

Sommige investeringen zijn rendabel. Zij verdienen zichzelf in korte tijd terug. Zijn investeringen rendabel en financiële risico’s beperkt, dan kunnen ze in beginsel door marktpartijen worden gedaan. De gemeente wil het investerend vermogen van deze marktpartijen zo goed mogelijk benutten. Daarnaast wil de gemeente borgen dat het zelf over voldoende investerend vermogen beschikt om maatschappelijk gewenste investeringen te doen die marktpartijen niet of niet zonder bijdrage van de overheid doen. De gemeente zoekt actief naar samenwerking met de andere overheden.

Nieuwe investeringen

In onderstaande tabel zijn per programma de nieuwe investeringskredieten opgenomen. Deze moet de gemeenteraad nog goedkeuren (voteren). In de kolom 'voorstel krediet' staat het totale investeringsbedrag, inclusief bijdragen van derden. De kolommen daarnaast tonen voor de jaren 2018-2022 het verwachte verloop van de uitgaven per krediet. Nieuwe investeringen zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën:

N= Nieuwe investeringen

V= Vervangingsinvestering

U= Uitbreidingsinvestering

L= Levensduur verlengende investering

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving opgenomen en een overzicht met detailinformatie. Dit overzicht bevat eventueel te ontvangen bijdragen van derden, het netto investeringsbedrag, oftewel het eigen geld dat de gemeente aan de investering verwacht te gaan uitgeven en de jaarlijkse kapitaallasten die ten laste van de exploitatie komen vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen.

Om een volledig beeld te geven van de nieuwe investeringen zijn ook de investeringskredieten opgenomen waarvoor de werkzaamheden nog in 2018 starten. Deze zijn ook terug te vinden in de 2e herziening 2018 die gelijktijdig met de begroting door de raad wordt vastgesteld.

Lopende investeringen

Dit overzicht bevat per programma de lopende investeringen. De lopende investeringskredieten zijn al door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd), maar nog niet afgesloten. In sommige gevallen is een bijstelling van het krediet nodig. Dit is te herkennen aan het bedrag dat is opgenomen in de kolom 'Bijstelling krediet'. Dit kan gaan om zowel een verhoging als een verlaging. Voor de jaren 2018-2022 zijn de investeringsramingen weergegeven. Dit is het verwachte verloop van de uitgaven.

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving en een overzicht met detailinformatie opgenomen. Dit overzicht bevat eventueel te ontvangen bijdragen van derden, het netto investeringsbedrag - oftewel het eigen geld dat de gemeente aan de investering verwacht te gaan uitgeven - en de jaarlijkse kapitaallasten die ten laste van de exploitatie komen vanaf het moment van ingebruikname van de investering.