De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

  • Afvalscheiding en recycling;
  • Vuilophaal en afvoer;
  • Vuilstort en verwerking;
  • Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;
  • Kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten.

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam wordt beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. Deze tendens leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder afval bij het restafval doen. Desondanks vormt de aantrekkende economie op de korte termijn een ontwikkeling die kan leiden tot een langzamere daling of zelfs kleine stijging van de omvang van het huishoudelijk restafval vanwege een stijging van de totale hoeveelheid afval.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren Realisatie 201720182019202020212022
NaastplaatsingenStreefwaardentbntbntbntbntb
Realisatientb

We starten in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor bijplaatsingen naast containers (naastplaatsingen). Voor deze indicatoren geldt eveneens dat we de precieze definitie, de nulmeting en de streefwaarde in 2019 gaan bepalen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves100.53298.112100.066100.326100.473100.473

Bijdragen rijk en medeoverheden 331 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 100.202 98.112 100.066 100.326 100.473 100.473
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves70.68371.94771.20371.85472.76273.092

Apparaatlasten 18.600 18.658 18.805 18.810 18.805 18.810
Inhuur 3.169 3.007 3.158 3.158 3.158 3.158
Overige apparaatslasten 456 547 513 517 513 517
Personeel 14.975 15.104 15.135 15.135 15.135 15.135
Interne resultaat 20.914 21.075 22.575 22.575 22.575 22.575
Interne resultaat 20.914 21.075 22.575 22.575 22.575 22.575
Programmalasten 31.169 32.214 29.823 30.469 31.382 31.707
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 24.234 25.247 22.744 23.803 25.041 25.696
Kapitaallasten 6.948 6.967 7.079 6.666 6.340 6.011
Overige programmalasten -17 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 4 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 29.849 26.164 28.862 28.472 27.711 27.381
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 29.849 26.164 28.862 28.472 27.711 27.381
Reserves000000
Saldo 29.849 26.164 28.862 28.472 27.711 27.381

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting 32.153 32.195 32.242 32.242
Coalitieakkoord: Basispad-1.485-1.799-2.343-2.545

Correctie opbrengsten ASH -660 -660 -660 -660
Onderlossende containers -535 -849 -1.393 -1.595
Actualisatie loonkostenmodel -26 -26 -26 -26
Roadblocks -264 -264 -264 -264
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar133132134134

Trend 133 132 134 134
Coalitieakkoord: Intensiveringen-875-1.250-1.675-1.800

Pilot afval scheiden loont -250 0 0 0
Stimuleren en faciliteren nieuw ondernemerschap en circulaire economie -625 -1.250 -1.675 -1.800
Coalitieakkoord: Bezuinigingen150150150150

Stoppen met keep it clean day 150 150 150 150
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk94106113114

Interne rente 94 106 113 114
Kapitaallasten 0 0 0 0
Technische wijzigingen-1.307-1.062-910-915

Uitvoeringskosten -1.361 -1.111 -964 -964
Diverse mutaties 54 49 54 49
Begroting na wijzigingen 28.862 28.472 27.711 27.381

Coalitieakkoord: Basispad

Correctie opbrengsten Afvalstoffenheffing (ASH)

Een correctie op begrote opbrengsten ASH conform het coalitieakkoord.

Onderlossende containers

De afgelopen jaren is, ten gunste van de ASH, bespaard op het beheer van onderlossende containers (OLC’s). Met de toepassing van asset management is duidelijk geworden dat een extra investering noodzakelijk is.

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Roadblocks

In verband met de toenemende dreiging van terroristische aanslagen zijn roadblocks sinds 2015 een vast onderdeel van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen. Hiervoor wordt steeds vaker een beroep gedaan op inzet van materieel en mensen wat ten koste gaat van het reguliere werk. Dit leidt tot hogere kosten om het reguliere werk alsnog gedaan te krijgen.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Pilot afval scheiden loont

Middelen ten behoeve van het doen van een onderzoek naar hoe het scheiden van afval (financieel) aantrekkelijker wordt voor Rotterdammers. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een pilot vormgegeven om dit in de praktijk te toetsen.

Stimuleren en faciliteren nieuw ondernemerschap en circulaire economie

Rotterdam zet in op de transitie naar een circulaire economie, om deze transitie mogelijk te maken zijn middelen gereserveerd. Van dit bedrag is € 1,8 mln opgenomen in het taakveld 3.4.a Economische Promotie en € 1,8 mln op taakveld 7.3 Afval. In het vier jaren programma Rotterdam Circulair volgt de nadere uitwerking van deze ambities.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Stoppen met keep it clean day

In voorgaande jaren is de Keep It Clean Day georganiseerd. Deze activiteit wordt niet doorgezet, de middelen die hiervoor werden ingezet vallen vrij.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Kapitaallasten

Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Technische wijzigingen

Uitvoeringskosten

Belastingen voert het heffen en innen van afvalstoffenheffing uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen waardoor er sprake is van een structureel capaciteitstekort. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Afval - Grondstoffen geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.

Diverse mutaties

Diverse geringe mutaties.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving