Begraafplaatsen en crematoria

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematoria;
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
  • baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7);
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8).

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves5.8766.2776.4136.4136.4136.413

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.876 6.267 6.413 6.413 6.413 6.413
Overige baten 0 10 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves7.7076.7124.6124.6194.6234.624

Apparaatlasten 0 0 2.480 2.480 2.480 2.480
Inhuur 0 0 6 6 6 6
Overige apparaatslasten 0 0 87 87 87 87
Personeel 0 0 2.387 2.387 2.387 2.387
Interne resultaat 3.607 3.114 -1.520 -1.520 -1.520 -1.520
Interne resultaat 3.607 3.114 -1.520 -1.520 -1.520 -1.520
Programmalasten 4.101 3.598 3.652 3.658 3.662 3.664
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.257 2.608 2.933 2.951 2.918 2.931
Kapitaallasten 751 690 718 707 745 733
Overige programmalasten 93 300 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.831 -435 1.801 1.794 1.790 1.789
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -1.831 -435 1.801 1.794 1.790 1.789
Reserves000000
Saldo -1.831 -435 1.801 1.794 1.790 1.789

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -668 -681 -684 -684
Coalitieakkoord: Basispad-31-31-31-31

Actualisatie loonkostenmodel -31 -31 -31 -31
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar26262626

Trend 26 26 26 26
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk24302927

Interne rente 24 30 29 27
Kapitaallasten 0 0 0 0
Tarieven begraven en cremeren 0 0 0 0
Ramingsbijstellingen vermijdbaar0000

Actualisatie energielasten 0 0 0 0
Technische wijzigingen2.4502.4502.4502.450

Tijdverantwoording 4.877 4.877 4.877 4.877
Kostenverdeling -2.481 -2.481 -2.481 -2.481
Diverse mutaties 54 54 54 54
Begroting na wijzigingen 1.801 1.794 1.790 1.789

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie Loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1% trend

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Kapitaallasten

Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Tarieven begraven en cremeren

Op basis van nieuwe tarieven voor begraven en cremeren zijn de baten en lasten in de begroting meerjarig bijgesteld.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Actualisatie energielasten

De energietarieven voor gas en elektra vertonen een stijgende lijn. Als gevolg hiervan vindt er een saldoneutrale actualisatie van het energiebudget plaats door programmabudget te heralloceren.

Technische wijzigingen

Tijdverantwoording

De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.

Kostenverdeling

Dit  betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.

Diverse mutaties

Diverse geringe mutaties.