We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda

Omschrijving taakveld

De gemeente biedt dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers. Dat doet ze via diverse frontoffice-kanalen: fysiek (via locaties), telefonisch (via 14010), digitaal (via Rotterdam.nl) en schriftelijk. Kortom, we leveren passende dienstverlening voor elke Rotterdammer. De gemeente regisseert een eenvoudige en duidelijke dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie. Dit gebeurt volgens het stedelijk kader ‘De Rotterdamse Dienstverlening’. Daarnaast valt binnen dit taakveld het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget)Realisatie 201720182019202020212022
Servicenormen *Streefwaarde
Realisatie
Jaarlijks de wettelijk verplichte zelfevaluaties met goed gevolg afgerond hebben **StreefwaardeVoldoende/ goedVoldoende/goedVoldoende/goedVoldoende/goedVoldoende/goed
RealisatieVoldoende/goedVoldoende/goed
Rechtmatige verkiezingen, geen hertellingStreefwaardeJaJaJaJaJa
RealisatieJa

Toelichting

* Verdere invulling van deze indicator volgt in de beleidsdoelen van het nieuwe Dienstverleningsprogramma 2019 - 2022
** De zelfevaluaties betreffen de BRP (=Basisregistratie Personen), PNIK (= aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) en RNI (= Registratie niet-ingezetenen)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BurgerzakenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves17.56714.8309.3448.5448.5448.544

Bijdragen rijk en medeoverheden 281 160 960 160 160 160
Dividenden 2.500 1.000 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14.786 13.670 8.384 8.384 8.384 8.384
Lasten exclusief reserves45.28231.50527.93624.94624.94824.950

Apparaatlasten 32.675 17.543 18.169 18.169 18.169 18.169
Inhuur 2.158 1.028 661 661 661 661
Overige apparaatslasten 1.089 395 405 405 405 405
Personeel 29.428 16.120 17.102 17.102 17.102 17.102
Interne resultaat -2.153 -784 -2.619 -2.598 -2.598 -2.598
Interne resultaat -2.153 -784 -2.619 -2.598 -2.598 -2.598
Programmalasten 14.759 14.746 12.386 9.375 9.377 9.379
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 14.053 14.695 12.333 9.224 9.229 9.235
Kapitaallasten 668 0 0 99 95 92
Overige programmalasten -12 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 50 50 52 52 52 52
Saldo voor vpb en reserveringen -27.715 -16.675 -18.592 -16.402 -16.404 -16.406
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -27.715 -16.675 -18.592 -16.402 -16.404 -16.406
Reserves8221.225871-1.329-1.329-1.329
Onttrekking reserves 2.180 2.554 2.200 0 0 0
Toevoeging reserves 1.829 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329
Vrijval Reserves 471 0 0 0 0 0
Saldo -26.893 -15.450 -17.721 -17.731 -17.733 -17.735

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -16.879 -16.801 -16.778 -16.778
Coalitieakkoord: Basispad-247-247-247-247

Loonkostenproblematiek -247 -247 -247 -247
Coalitieakkoord: Bezuinigingen31375160

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 31 37 51 60
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar75464646

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 75 46 46 46
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0000

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0
Reserves0000

Reserves 0 0 0 0
Technische wijzigingen-699-747-771-771

Overboeking budget KSPP -90 -90 -90 -90
Kostenverdeling -610 -658 -682 -682
Begroting na wijzigingen -17.721 -17.713 -17.699 -17.690

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend


Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Technische wijzigingen

Overboeking budget KSPP

Betreft overboeking van budget Ketensysteem Panden en Persoon van het taakveld Belastingen overig naar  het taakveld Burgerzaken.

Kostenverdeling

De post kostenverdeling heeft betrekking op het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Goed geregeld voor de Rotterdammer