Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Gezond opgroeien in je eigen buurt

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.
Extra aandacht voor een aantal specifieke  doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Gezond opgroeien in je eigen buurt.
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Gezond opgroeien in je eigen buurt

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Gezond opgroeien in de eigen buurt

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) Realisatie 201720182019202020212022
-
Overige effect-indicatoren
1.Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde0-meting in 2019
Realisatie
2. Aantal leden van sportverenigingen** Streefwaarde0-meting in 2019
Realisatie

Toelichting effect indicatoren

* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen zal opdracht worden gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.

** In het kader van het Actieprogramma Verenigingen zal opdracht worden gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget)Realisatie 201720182019202020212022
-
Overige prestatie-indicatoren
1.Klanttevredenheid sportprogrammering*- SportRegieStreefwaarde7,3
- Schoolsport7,2
- SportRegieRealisatie7,2
-Schoolsport7,1
2. Lekker Fit!-programma- Aantal Lekker Fit!scholenStreefwaarde94949494
- Lekker Fit! 0-4 jaar op kinderopvanglocaties145145145145
- Aantal Lekker Fit!scholenRealisatie93
- Lekker Fit! 0-4 jaar op kinderopvanglocaties145

Toelichting prestatie indicatoren

* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.7671.9591.9931.9931.9931.993

Bijdragen rijk en medeoverheden 32 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.732 1.959 1.993 1.993 1.993 1.993
Overige baten 2 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.30216.44016.17416.05915.95015.657

Apparaatlasten 5.954 4.683 5.034 5.034 5.034 5.034
Inhuur 33 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 86 94 96 96 96 96
Personeel 5.835 4.589 4.938 4.938 4.938 4.938
Interne resultaat -6.174 -7.301 -7.301 -7.301 -7.301 -7.301
Interne resultaat -6.174 -7.301 -7.301 -7.301 -7.301 -7.301
Programmalasten 18.521 19.059 18.441 18.326 18.217 17.924
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.538 10.103 9.611 9.677 9.568 9.276
Kapitaallasten 193 186 181 0 0 0
Overige programmalasten 20 66 66 66 66 66
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.771 8.705 8.583 8.583 8.583 8.583
Saldo voor vpb en reserveringen -16.535 -14.481 -14.181 -14.066 -13.957 -13.664
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -16.535 -14.481 -14.181 -14.066 -13.957 -13.664
Reserves1.5228200000
Onttrekking reserves 1.305 820 0 0 0 0
Vrijval Reserves 217 0 0 0 0 0
Saldo -15.014 -13.661 -14.181 -14.066 -13.957 -13.664

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-14.343-14.235-14.125-14.125
Coalitieakkoord: Basispad-70-70-70-70

Loonkostenproblematiek-70-70-70-70
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar216217217217

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019216217217217
Coalitieakkoord: Bezuinigingen160332496631

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord160332496631
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0000

Actualisatie omslagrente0000
Taakmutaties131313313

Aanpassing rijksbijdrage Gezond in de Stad000300
Bijstelling rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches13131313
Technische wijzigingen-158-158-158-158

Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur-46-46-46-46
Invoeren Taakvelden-112-112-112-112
Begroting na wijzigingen-14.181-13.900-13.626-13.191

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022.

Taakmutaties

Aanpassing rijksbijdrage Gezond in de Stad

In 2022 wordt het rijksbudget Gezond in de Stad naar beneden bijgesteld conform de meicirculaire 2017 Gemeentefonds.

Bijstelling rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Het aangevraagde aantal fte buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen is hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat het deelnamepercentage van 140% niet gehonoreerd kan worden. Dit geldt voor alle gemeenten die het percentage van 140% (willen) hanteren. Op basis van het overschreden budget is berekend dat dit deelnamepercentage wordt bijgesteld naar 135%.

Technische wijzigingen

Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur

Budgetverschuiving naar taakveld Openbaar Groen en recreatie ter dekking van de loonkosten van Verzelfstandiging NME (€100).
Budget verschuiving vanuit taakveld Sportaccommodaties vanwege een verschuiving in subsidie budgetten (-€146).

Invoeren Taakvelden

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden (-€112).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Sportnota en implementatieplan
  • Uitvoeringsprogramma Lekker Fit