Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering ondernemers

Omschrijving taakveld

De gemeente zorgt voor accountmanagement, de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen en de inzet van een ondernemersbalie. Op deze manier ondersteunt de gemeente individuele ondernemers, kleine en grote bedrijven met als doel het functioneren van de Rotterdamse economie te bevorderen en de omslag van de economie naar een nieuwe economie te versnellen.

Wat willen we bereiken

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat gaan we daar voor doen

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves000000

Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.8609601.2901.2901.2901.290

Interne resultaat 2.844 0 0 0 0 0
Interne resultaat 2.844 0 0 0 0 0
Programmalasten 1.016 960 1.290 1.290 1.290 1.290
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 393 600 977 977 978 978
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 623 360 312 312 312 312
Saldo voor vpb en reserveringen -3.860 -960 -1.290 -1.290 -1.290 -1.290
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -3.860 -960 -1.290 -1.290 -1.290 -1.290
Reserves1923020000
Onttrekking reserves 192 302 0 0 0 0
Saldo -3.668 -658 -1.290 -1.290 -1.290 -1.290

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting    -1.309    -1.309    -1.309    -1.309
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar15151516

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 15 15 15 16
Coalitieakkoord: Bezuinigingen481214

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 4 8 12 14
Begroting na wijzigingen -1.290 -1.286 -1.282 -1.279

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

. Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
· Roadmap Next Economy
· Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
· Stadsvisie
· Stedelijke Agenda Haven
· Verhaal van de stad