Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

Omschrijving taakveld

De kern van het schulddienstverleningsbeleid is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Daar waar Rotterdammers nog niet voldoende financieel zelfredzaam zijn en problematische schulden hebben worden de schulden aangepakt en het verder oplopen hiervan voorkomen. Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, stabilisatie van schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van hoeveel Rotterdammers problematische schulden hebben. Als indicator wordt het hebben van een betalingsachterstand van zes maanden bij de zorgverzekering gehanteerd. Dit zijn ongeveer 27.000 Rotterdammers. De gevolgen van problematische schulden kunnen ingrijpend zijn. Er is een nauwe verwevenheid tussen armoede en schulden enerzijds en gezondheidsproblemen anderzijds. Onderzoek naar de samenhang tussen problematische schulden en gezondheid wijst bijvoorbeeld uit dat mensen met grote financiële problemen gemiddeld genomen vaker roken, kampen met overgewicht en last hebben van depressies. Daarnaast toont onderzoek aan dat geldstress door armoede en schulden van grote invloed is op het gedrag van mensen. Geldstress draagt eraan bij dat mensen: meer bij de dag gaan leven, minder goed in staat zijn om de aanpak van hun problemen te organiseren, verlangens en andere emoties minder goed kunnen reguleren.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget)Realisatie 201720182019202020212022
15.000 Rotterdammers met financiële problemen helpen we duurzaam met hun schulden (collegetarget)Streefwaarde 15.0003.0006.0006.000
Realisatie

15.000 Rotterdammers met financiële problemen hebben in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in de periode 2019-2021 een ondersteuningsplan van de gemeente ontvangen gericht op duurzame aanpak van schulden.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.520812928928928928

Bijdragen rijk en medeoverheden 26 18 63 63 63 63
Financieringsbaten 580 565 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 914 230 300 300 300 300
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves67564813.81014.64115.14112.842

Apparaatlasten 0 0 8.988 8.989 8.990 8.990
Inhuur 0 0 509 509 509 509
Overige apparaatslasten 0 0 318 319 320 320
Personeel 0 0 8.161 8.161 8.161 8.161
Interne resultaat 37 -544 105 105 105 105
Interne resultaat 37 -544 105 105 105 105
Programmalasten 638 1.192 4.716 5.546 6.047 3.747
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 248 706 4.631 5.461 5.961 3.661
Kapitaallasten 313 400 0 0 0 0
Overige programmalasten 77 86 86 86 86 86
Saldo voor vpb en reserveringen 845 164 -12.881 -13.713 -14.213 -11.913
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 845 164 -12.881 -13.713 -14.213 -11.913
Reserves000000
Saldo 845 164 -12.881 -13.713 -14.213 -11.913

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting180180180180
Coalitieakkoord: Basispad-122-122-122-122

Loonkostenproblematiek-122-122-122-122
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar8888

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 20198888
Coalitieakkoord: Intensiveringen-37-38-38-38

Preventie op scholen-54-54-54-54
coalitieakkoord intensiveringen overhead17161616
Coalitieakkoord: Bezuinigingen2222

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord2222
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0000

Actualisatie kapitaallasten0000
Technische wijzigingen-12.913-13.743-14.243-11.943

Overheveling budgetten schulddienstverlening-1.190-1.190-1.190-1.190
Overheveling budget deltaplan schulden-2.600-3.530-4.030-2.030
Overheveling budget pilot vaste lasten en perspectieffonds-400-300-3000
Invoeren taakvelden-8.878-8.879-8.879-8.879
155156156156
Begroting na wijzigingen-12.881-13.713-14.213-11.913

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend in jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Preventie op scholen

We hebben meer aandacht voor omgaan met geld en het voorkomen van schulden op scholen.

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Technische wijzigingen

Overheveling budgetten naar Schulddienstverlening

Budgetten binnen taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding die betrekking hebben op schulddienstverlening worden overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening.

Overheveling budgetten Deltaplan Schulden

Budgetten binnen taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding die betrekking hebben op Deltaplan schulden, vanuit het coalitieakkoord, worden overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening.

Overheveling budgetten pilot vaste lasten en perspectieffonds

Budgetten binnen taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding die betrekking hebben op pilot vaste lasten en pilot perspectieffonds, vanuit het coalitieakkoord, worden overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening.

Invoeren Taakvelden

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.

Budget verschuivingen

De technische wijzigingen zijn onder andere het gevolg van diverse budgetverschuivingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving