Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten.
  • De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.
  • Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
  • Het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.9624.0664.0714.0714.0714.071

Bijdragen rijk en medeoverheden 534 1.988 1.945 1.945 1.945 1.945
Overige opbrengsten derden 1.429 2.078 2.126 2.126 2.126 2.126
Lasten exclusief reserves56.67159.50660.95662.69162.69262.693

Apparaatlasten 1.628 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744
Inhuur 424 89 94 94 94 94
Overige apparaatslasten 28 0 0 0 0 0
Personeel 1.177 1.655 1.650 1.650 1.650 1.650
Interne resultaat 161 15 0 0 0 0
Interne resultaat 161 15 0 0 0 0
Programmalasten 54.882 57.747 59.213 60.947 60.948 60.949
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 946 3.801 3.728 5.024 5.025 5.026
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 53.935 53.946 55.485 55.923 55.923 55.923
Saldo voor vpb en reserveringen -54.708 -55.440 -56.885 -58.620 -58.621 -58.622
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -54.708 -55.440 -56.885 -58.620 -58.621 -58.622
Reserves000000
Saldo -54.708 -55.440 -56.885 -58.620 -58.621 -58.622

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-57.162-58.473-58.473-58.473
Coalitieakkoord: Basispad0-450-450-450

Compensatie derving baten VRR0-450-450-450
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar783806806806

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019783806806806
Coalitieakkoord: Bezuinigingen8233137

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord8233137
Technische wijzigingen-514-514-514-514

Actualisatie Begroting-514-514-514-514
Begroting na wijzigingen-56.885-58.608-58.600-58.594

Coalitieakkoord: Basispad

Compensatie derving baten VRR

De Veiligheidsregio Rotterdam heeft aangegeven vanaf 2020 de inwonersbijdrage te moeten verhogen vanwege het wegvallen van een taak die €900 per jaar opleverde. Het gaat om de commerciële taak voor het Openbaar Meld Systeem waarop bedrijven en particulieren zich kunnen abonneren. Deze taak valt weg door toedoen van de Wet Markt en Overheid.
De gemeente Rotterdam moet daarom vanaf 2020 €450 meer contributie gaan betalen. De andere deelnemende gemeenten betalen samen ook €450 meer vanaf 2020.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de vier-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Technische wijzigingen

Actualisatie begroting

De kosten voor de taken Chemisch Advies staan sinds 2018 verantwoord onder het  programma Openbare orde en veiligheid; het budget vanuit het programma Stedelijke Inrichting is hiertoe overgeheveld.