Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Toezicht en Handhaving draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Vanwege de verdichting van de stad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe.

Dit Rotterdamse taakveld is onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid en betreft de gemeentelijke taken op het gebied van:

  • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
  • veilige woon- en leefomgeving.

De verdichting van de stad zorgt onder andere voor meer (woon)overlast, meer (bedrijfs)afval, vollere parken en meer verkeer en drukte in de stad. Hierdoor zal de druk op Handhaving en Toezicht toenemen.

Wat willen we bereiken

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zodat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam.

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig, effectief en efficiënt kunnen doen.

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zo dat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam.

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig en efficiënt kunnen doen.

Algemeen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezichtRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.7631.2451.3491.3491.3491.349

Bijdragen rijk en medeoverheden 168 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.588 1.245 1.349 1.349 1.349 1.349
Overige baten 7 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.10034.79434.08134.15734.43534.436

Apparaatlasten 40.622 32.982 30.702 30.717 30.717 30.717
Inhuur 5.288 1.136 286 286 286 286
Overige apparaatslasten 677 840 813 813 813 813
Personeel 34.657 31.006 29.603 29.618 29.618 29.618
Interne resultaat -10.513 -662 -924 -924 -924 -924
Interne resultaat -10.513 -662 -924 -924 -924 -924
Programmalasten 3.992 2.474 4.303 4.364 4.642 4.642
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.456 1.918 3.758 3.828 4.211 4.505
Kapitaallasten 437 418 407 398 293 0
Overige programmalasten 99 138 138 138 138 138
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -32.337 -33.549 -32.733 -32.809 -33.086 -33.087
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -32.337 -33.549 -32.733 -32.809 -33.086 -33.087
Reserves000000
Saldo -32.337 -33.549 -32.733 -32.809 -33.086 -33.087

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-33.100-33.048-32.949-32.949
Coalitieakkoord: Basispad-94-94-94-94

Actualisatie loonkostenmodel-94-94-94-94
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar33323232

Trend33323232
Coalitieakkoord: Intensiveringen-300-425-800-800

Uitbreiding mobiel cameratoezicht-300-425-800-800
Coalitieakkoord: Bezuinigingen5433

Flexibiliteitsanalyse5433
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk2100

Interne rente2100
Actualisatie kapitaallasten0000
Technische wijzigingen722722722722

Herverdeling budgetten722722722722
Begroting na wijzigingen-32.733-32.809-33.086-33.087

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Uitbreiding mobiel cameratoezicht

Om de veiligheid op onder andere de kwetsbare wijken zoals focuswijken op zuid en Bospolder- Tussendijken te vergroten, wordt het cameratoezicht op vaste plekken en mobiel uitgebreid.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Technische wijzigingen

Herverdeling budgetten

Met invoering van de Rotterdamse taakvelden heeft beoordeling plaatsgevonden van de benodigde budgetten voor de verschillende taakvelden. Deze beoordeling heeft geleid tot administratieve verschuiving van budget tussen Rotterdamse taakveld “Openbare orde en veiligheid – handhaving en Toezicht” en “Verkeer en vervoer – bereikbaarheid”. Daarnaast is sprake van diverse kleinere mutaties.