Openbare orde en veiligheid - Veiligheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

Omschrijving taakveld

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

De samenleving verandert snel en wordt complexer. Rotterdam is een grote, internationale stad en gebeurtenissen in de wereld hebben in toenemende mate hier hun impact. Dreiging van terrorisme, gevoelde tegenstellingen tussen groepen, verstoringen in de openbare ruimte, incidenten met verwarde personen, ondermijnende criminaliteit, migratiestromen en vuurwapengeweld vormen nieuwe uitdagingen en hebben effect op de veiligheid in de stad en op het gevoel van veiligheid van Rotterdammers. Ontwikkelingen kunnen elkaar bovendien versterken. In combinatie met verregaande digitalisering brengt dit nieuwe risico’s met zich mee.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Wat gaan we daar voor doen

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) Realisatie
2017
2018 2019 2020 2021 2022
1. Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108. Streefwaarde >108 >108
Realisatie 108
2. De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd. Streefwaarde 88 88
Realisatie 88
3. De 5 laagst scorende wijken* op de Veiligheidsindex van 2018 laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien. Streefwaarde
Tarwewijk 76 78
Hillesluis 80 82
Bloemhof 87 89
Carnisse 89 91
Oude Westen 90 92
Realisatie
Tarwewijk 73
Hillesluis 77
Bloemhof 84
Carnisse 86
Oude Westen 87
4. Het vertrouwen in de ketenaanpak, van de melders van woonoverlast, neemt de komende vier jaar toe.Nadere uitwerking volgt. Streefwaarde
Realisatie

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - VeiligheidRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves6.5012.1992.0522.0522.0521.752

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.049 726 700 700 700 400
Overige opbrengsten derden 4.438 1.473 1.352 1.352 1.352 1.352
Overige baten 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves40.39836.37037.67638.12038.53538.536

Apparaatlasten 16.053 15.489 17.860 18.004 17.756 17.756
Inhuur 189 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 330 104 122 122 122 122
Personeel 15.533 15.386 17.738 17.882 17.634 17.634
Interne resultaat 4.306 217 34 34 34 34
Interne resultaat 4.306 217 34 34 34 34
Programmalasten 20.039 20.663 19.782 20.082 20.746 20.747
Financieringslasten -280 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.502 11.896 10.760 11.092 11.769 11.783
Kapitaallasten 123 543 475 438 429 420
Overige programmalasten -1 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.693 8.224 8.547 8.552 8.547 8.544
Saldo voor vpb en reserveringen -33.898 -34.170 -35.624 -36.068 -36.483 -36.784
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -33.898 -34.170 -35.624 -36.068 -36.483 -36.784
Reserves01.1480000
Onttrekking reserves 0 1.148 0 0 0 0
Saldo -33.898 -33.022 -35.624 -36.068 -36.483 -36.784

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -30.747 -30.690 -30.235 -30.235
Coalitieakkoord: Basispad127127127-173

Loonkostenproblematiek -173 -173 -173 -173
Dekking rijksmiddelen ondermijning 300 300 300 0
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar252251247247

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 252 251 247 247
Coalitieakkoord: Intensiveringen-5.445-5.949-6.808-6.808

Versterken digitale weerbaarheid -469 -469 -469 -469
Evaluatie aanpak straatintimidatie -70 -70 -70 -70
Uitbreiding (mobiel) cameratoezicht 50% -300 -425 -800 -800
Daadkrachtige aanpak ondermijning personeel -1.947 -1.947 -1.947 -1.947
Daadkrachtige aanpak ondermijning -2.210 -2.210 -2.210 -2.210
Kwetsbare Wijken o.a. BOTU, Zuid personeel -579 -785 -1.048 -1.048
Kwetsbare Wijken personeel -660 -895 -1.195 -1.195
coalitieakkoord intensiveringen overhead 789 851 930 930
Coalitieakkoord: Bezuinigingen35404242

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 35 40 42 42
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk5432

Actualisatie omslagrente 5 4 3 2
Technische wijzigingen149149141141

Herverdeling budgetten 149 149 141 141
Begroting na wijzigingen -35.624 -36.068 -36.483 -36.784

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

In het kader van de actualisatie van het loonkostenmodel is het loonkostenbudget van Veilig met €173 verhoogd vanaf 2019.

Dekking rijksmiddelen ondermijning

Vanuit het coalitieakkoord is extra budget toegekend aan Veilig voor Ondermijning in 2019-2022 (zie coalitieakkoord Intensiveringen). Hierbij is er vanuit gegaan, dat het Rijk in 2019-2021 per jaar €300 bijdraagt.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de vier-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Versterken digitale weerbaarheid

De gemeente en haar partners vergroten hun informatiepositie en kennis rond ‘cyber’ en zetten in op bestaande en nieuwe vormen van crisisbeheersing. De gemeenten gaat cybercriminaliteit met een ondermijnende werking tegen. Voorlichting aan Rotterdamse burgers en ondernemers moet leiden tot bewustwording van risico’s en gedragsverandering in de digitale wereld.

Evaluatie aanpak straatintimidatie

De gemeente evalueert de aanpak van straatintimidatie en koppelt deze zo mogelijk aan het Centrum Seksueel Geweld of een andere hulpverleningsinstelling. Zo krijgen slachtoffers begeleiding en hulp aangeboden.

Uitbreiding (mobiel) cameratoezicht

Vanuit het coalitieakkoord is extra geld beschikbaar voor de uitbreiding van vast en mobiel cameratoezicht. Dit extra budget is voor de helft bij Veilig ondergebracht.

Daadkrachtige aanpak ondermijning

Het coalitieakkoord bevat  een verdere intensivering van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er komt meer inzet op zowel de gebieden Rotterdam-Zuid als de Spaanse Polder, en breder in onder meer Rotterdam-West en de haven. Thema’s zijn drugscriminaliteit, financieel-economische delicten, fraude met vastgoed, mensenhandel en Outlaw Motor Gangs. De investeringen gebeuren in de materiële vorm (meer zicht op achterliggende structuren via analyse, onderzoek en ICT-instrumenten) en in de vorm van inzet van mensen in de uitvoering: gemeentelijk multidisciplinair team, specialisten voor het opstellen van bestuurlijke maatregelen, stadsmarinier en diverse gekwalificeerde specialisten.

Kwetsbare Wijken o.a. Bospolder Tussendijken, Zuid

Kwetsbare wijken, waar criminaliteit en overlast voor problemen zorgen, kunnen rekenen op een gerichte aanpak. De uitkomsten van het wijkprofiel, de veiligheidscijfers en het veiligheidsgevoel, aangevuld door informatie van Rotterdammers en professionals, bepalen de inzet in de wijken.

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

De rente is verlaagd in de meerjarige begroting als gevolg van een lagere marktrente.

Technische wijzigingen

Herverdeling budgetten

Met invoering van de Rotterdamse taakvelden heeft beoordeling plaatsgevonden van de benodigde budgetten voor de verschillende taakvelden. Deze beoordeling heeft geleid tot administratieve verschuiving van budget tussen Rotterdamse taakveld “Openbare orde en veiligheid – handhaving en Toezicht” en “Verkeer en vervoer – bereikbaarheid”.
Daarnaast is sprake van diverse kleinere mutaties bij elk taakveld.