Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Als gevolg van een wijziging in de productenstructuur in 2018 sluiten de jaarcijfers 2017 voor twee programma’s en twee taakvelden niet aan met de gepresenteerde jaarcijfers in de jaarrekening 2017. Het betreft verschuivingen tussen de programma’s Overhead en Stedelijke inrichting en ontwikkeling van ca. € 87 mln. Binnen deze programma's gaat het om een verschuiving van het taakveld Concernondersteuning naar het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. De verschuiving betreft concernhuisvesting.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves3.8448.3959.2699.0658.9138.913

Bijdragen rijk en medeoverheden 836 406 329 125 125 125
Dividenden 1.000 1.000 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.007 6.989 8.940 8.940 8.788 8.788
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves239.599326.259327.128324.598324.342324.582

Apparaatlasten 183.448 204.901 208.869 207.324 207.136 206.983
Inhuur 21.142 25.456 18.347 18.098 18.136 18.134
Overige apparaatslasten 5.150 4.509 4.180 4.180 4.180 4.169
Personeel 157.156 174.936 186.342 185.046 184.820 184.680
Interne resultaat -14.732 25.021 23.696 22.215 21.634 21.609
Interne resultaat -14.732 25.021 23.696 22.215 21.634 21.609
Programmalasten 70.883 96.338 94.562 95.059 95.572 95.989
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 56.784 80.812 76.776 75.768 79.184 81.606
Kapitaallasten 11.468 13.182 15.244 16.748 13.846 11.841
Overige programmalasten 343 64 64 64 64 64
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.289 2.280 2.479 2.479 2.479 2.479
Saldo voor vpb en reserveringen -235.756 -317.864 -317.859 -315.533 -315.429 -315.669
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen -235.756 -317.864 -317.859 -315.533 -315.429 -315.669
Reserves4.1468.37682626900
Onttrekking reserves 6.146 9.376 826 269 0 0
Toevoeging reserves 2.000 1.000 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -231.610 -309.489 -317.032 -315.263 -315.429 -315.669

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -310.211 -308.810 -308.560 -308.560
Coalitieakkoord: Basispad-1.857-891-700-700

coalitieakkoord basispad overhead -236 730 920 920
Loonkostenproblematiek -1.621 -1.621 -1.620 -1.620
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar9809971.0271.027

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 980 997 1.027 1.027
Coalitieakkoord: Intensiveringen-6.197-6.583-7.196-7.852

coalitieakkoord intensiveringen overhead -6.197 -6.583 -7.196 -7.852
Coalitieakkoord: Bezuinigingen1214152

coalitieakkoord bezuinigingen overhead -90 -90 -90 -90
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 102 104 105 92
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-1.149-1.173-1.194-763

Actualisatie omslagrente 101 77 56 42
Uitbreiding ondersteuning College van B en W -1.129 -1.129 -1.129 -565
Ramingsbijstelling Zaaksysteem -120 -120 -120 -240
Technische wijzigingen1.3891.1821.1781.176

Verzelfstandiging Natuur- en Milieu-Educatie 997 997 997 997
Beveiliging Concernhuisvesting 0 0 0 0
Technische wijziging kapitaallasten Concernhuisvesting 0 0 0 0
Formatie-uitbreidingen 0 0 0 0
Opbrengsten regiogemeenten WMO-toezicht 2019 204 0 0 0
Inhuur en dekking op ICT projecten 0 0 0 0
Interne rente 451 449 445 442
Diverse technische wijzigingen -263 -264 -264 -263
Begroting na wijzigingen -317.032 -315.263 -315.429 -315.669

Coalitieakkoord: Basispad

Coalitieakkoord basispad overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

coalitieakkoord bezuinigingen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord / flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Uitbreiding ondersteuning College van B en W

Vanwege de toename van het aantal collegeleden is uitbreiding nodig om voldoende en kwalitatief goede ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Ramingsbijstelling Zaaksysteem

Vanuit de programma's Bestuur en dienstverlening en Openbare orde en veiligheid is in 2018 een bijdrage geleverd voor de kapitaallasten van het Zaaksysteem. Aangezien de ingebruikname per eind 2018 / begin 2019 plaatsvindt, zijn deze bijdragen in de budgetten van de kapitaallasten doorgeschoven naar 2019 en verdere jaren.

Technische wijzigingen

Verzelfstandiging Natuur- en Milieu-Educatie

Per 1-1-2019 worden uit het programma Cultuur, Sport en Recreatie de uitvoerende taken kinderboerderijen en NME verzelfstandigd door deze onder te brengen bij de stichting Natuurstad Rotterdam. De organisatorische krimp die hiervan het gevolg is, leidt tevens tot een taakstellende krimp op de generieke overheadkosten. Conform het Hoofdlijnenbesluit Verzelfstandiging NME worden de overheadkosten overgedragen aan de Stichting Natuurstad Rotterdam.

Beveiliging Concernhuisvesting

Dit betreft een verhoogde doorbelasting van Beveiligingskosten (Concernhuisvesting) aan diverse programma's op basis van de verwachte inzet van beveiligers. Deze hogere dekking wordt toegevoegd aan het inhuurbudget Beveiliging (€ 664). Per saldo is deze mutatie op concernniveau  neutraal.

Technische wijziging kapitaallasten Concernhuisvesting

Dit betreft een technische verschuiving van de kostensoort kapitaallasten naar interne doorbelasting vanuit Vastgoed inzake concernhuisvesting van ruim € 6 mln omdat de realisatie van de kapitaallasten daar plaats vindt.

Formatie-uitbreidingen

Vanaf 2019 wordt er door de clusters extra inzet gevraagd van o.a. communicatiemedewerkers en interimmanagers. Daartoe wordt de formatie binnen het programma overhead uitgebreid. De dekking van de hogere personele lasten ad € 1,3 mln komt vanuit de clusters. Per saldo is deze mutatie neutraal.

Opbrengsten regiogemeenten WMO-toezicht 2019

De opbrengsten uit de facturatie plusproducten van de WMO-toezichthouders worden overgeheveld naar de afdeling waar deze gerealiseerd worden.

Inhuur en dekking op ICT projecten

Op basis van ervaringscijfers en verwachtingen voor 2019 en verdere jaren, wordt het inhuurbudget t.b.v. ICT projecten verhoogd met ruim € 7 mln. De dekking komt vanuit de clusters waarvoor de uitvoering van de projecten plaatsvindt.

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Diverse technische wijzigingen

Dit betreft diverse overhevelingen van materiële en personele budgetten, zowel binnen het programma overhead als daarbuiten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving