Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • doelgroep nieuw beschut werken;
  • bestaande Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en begeleid werken dienstbetrekkingen;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen;
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt echter onder de WMO (en is niet los te knippen en valt onder taakveld 6.1 en 6.8.)

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder 6.5.
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld 0.7.

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • Primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral Wsw, Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid.
  • Secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten.

De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Meer mensen met een loonwaarde < 100% WML vinden werk (extra banen)

Mensen worden ingezet tegen de maximaal haalbare loonwaarde in een arrangement dat het dichtst bij de arbeidsmarkt ligt

Optimale arbeidsontwikkeling

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Werksoorten en arrangementen aanbieden passend bij de (ontwikkel)capaciteit en inzetbaarheid van de mensen

Inzetten op professionele, methodische arbeids‐ en mensontwikkeling

Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator201720182019202020212022
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde100%100%100%100%
Realisatie84%
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal
(arbeidsmarktregio Rijnmond, gecorrigeerd met WIW/ID afbouw)
Streefwaarde100%100%100%100%
Realisatie105%
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw BeschutStreefwaarde100%100%100%100%
Realisatie21%
3. Tevredenheid SW medewerkers
(o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO)
Streefwaarde102%104%
Realisatie100%

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren201720182019202020212022
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde290330370410
Realisatie210
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde3.7834.8005.8006.800
Realisatie2.921
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw BeschutStreefwaarde172224pmpm
Realisatie23

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves12.83911.0137.8147.8147.8147.814

Bijdragen rijk en medeoverheden 995 1.040 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 12.041 9.973 7.814 7.814 7.814 7.814
Overige baten -196 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves73.91974.12069.11370.34071.03470.942

Apparaatlasten 16.211 16.376 16.770 17.174 17.204 17.173
Inhuur 1.183 907 893 878 881 880
Overige apparaatslasten 571 294 484 480 480 480
Personeel 14.456 15.175 15.394 15.815 15.843 15.812
Interne resultaat -6.152 -7.386 -8.922 -11.355 -13.782 -16.028
Interne resultaat -6.152 -7.386 -8.922 -11.355 -13.782 -16.028
Programmalasten 63.860 65.129 61.265 64.521 67.612 69.797
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.648 2.641 1.005 1.416 1.414 1.433
Kapitaallasten 80 72 55 41 40 16
Overige programmalasten -832 4.124 4.235 4.054 4.026 3.970
Salariskosten WSW en WIW 59.140 55.865 53.758 56.797 59.919 62.165
Sociale uitkeringen 0 680 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.825 1.747 2.213 2.213 2.213 2.213
Saldo voor vpb en reserveringen -61.079 -63.108 -61.299 -62.526 -63.220 -63.128
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -61.079 -63.108 -61.299 -62.526 -63.220 -63.128
Reserves000000
Saldo -61.079 -63.108 -61.299 -62.526 -63.220 -63.128

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-59.209-60.607-61.297-61.297
Coalitieakkoord: Basispad-146-146-146-146

Ramingsbijstelling BUIG tekort0000
Loonkostenproblematiek-146-146-146-146
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar10-1-1

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 201910-1-1
Coalitieakkoord: Bezuinigingen5544

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord5544
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-68-55-48-19

Correctie besparing programma innovatie-22-9-2-2
Actualisatie omslagrente0000
Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging-47-47-47-17
Actualisatie kapitaallasten0000
Actualisatie raming BUIG 2018 en verder0000
Taakmutaties-1.645-1.903-1.871-1.809

Taakmutaties WSW, Nieuw Begeleiding en Nieuw Wajong0-390-386-381
Taakmutaties Gemeentefonds Participatiemiddelen-1.645-1.513-1.484-1.429
Technische wijzigingen-236181138139

Overheveling budget naar externe omzet164164164164
Overheveling budget Herplaatsingskandidaten-460000
Overige technische wijzigingen6017-26-25
Begroting na wijzigingen-61.299-62.526-63.220-63.128

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Correctie besparing programma innovatie

De vertraging in het programma innovatie zorgt er voor dat ingeboekte formatiebesparingen later worden gerealiseerd.

Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging

Om de veranderingen als gevolg de vervanging Socrates en structurele vervanging binnen de gemeente voor te bereiden en in te kunnen bedden is er extra capaciteit nodig.

Taakmutaties

Taakmutaties WSW, Begeleiding en Wajong

Betreft meerjarige bijstelling Integrale Uitkering Sociaal Domein vanuit het Gemeentefonds (meicirculaire 2018) voor het aandeel Begeleide participatie.

Taakmutaties Gemeentefonds Participatiemiddelen

De integratie-uitkering Sociaal Domein daalt met ingang van 2018.

Technische wijzigingen

Overheveling budget naar externe omzet

Door de verzelfstandiging van Natuur- en Milieu-Educatie per 01-01-2019 worden de interne leveringen overgezet naar een externe levering. Omdat de interne omzet al was afgeroomd ten gunste van het besluit Lage Loonschalen ontstaat vanaf 2019 en verder een extra baat van € 164 per jaar.

Overheveling budget Herplaatsingskandidaten

Betreft een budgetoverheveling voor de Herplaatsingskandidaten in de loonschalen 1-3 die in 2019 instromen vanuit de reorganisatie van de Lokale Cultuur Centra.

Overige technische wijzigingen

De overige technische wijzigingen betreffen verschuivingen en kostenverdelingen binnen de taakvelden van het programma Werk en Inkomen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving