Inkomensregelingen - Inkomen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Elke Rotterdammer die daar recht op heeft ontvangt tijdig een (juiste) bijstandsuitkering

2. Elke werkzoekende kan rekenen op passende en betrouwbare dienstverlening

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Inkomensregelingen biedt de gemeente inkomensondersteuning aan Rotterdammers die dit nodig hebben door het verstrekken van uitkeringen. Daarnaast vindt er binnen dit  taakveld handhaving plaats, wat bijdraagt aan de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Dienstverlening is niet alleen een product of dienst die de gemeente biedt, maar ook de manier waarop ze deze product of dienst levert: de persoonlijke bejegening door de ambtenaar.  De ambtenaren zijn attent en werken Rotterdammergericht:  Ze handelen pro-actief,  situationeel,  passen het gedrag aan de klant en de omstandigheden aan. De dienstverlening is mensgericht. Het contact is vriendelijk, open, respectvol en beleefd. Zeluistert, leeft zich in in de situatie van de ander en zijn betrokken. Ze neemt persoonlijk contact op als de situatie erom vraagt. Ze   is bereikbaar en service wordt geboden door een medewerker met kennis van zaken.
De dienstverlening is duidelijk. Er is inzicht in de servicenormen en hoe de gemeente  daarop presteert. Informatie over de tevredenheid van de dienstverlening wordt gebruikt voor verbetering van de dienstverlening. De informatie is eenduidig, duidelijk, volledig, juist en actueel. Informatie over producten en diensten is digitaal beschikbaar of afneembaar.

Klachten en bezwaren worden gezien als een aanleiding om te leren hoe de dienstverlening aan de uitkeringsgerechtigden kan worden verbeterd. Fouten maken mag en zijn aanleiding om te verbeteren. Klachten gaan vaak over tijdigheid en kwaliteit van de organisatie en over de bejegening van ambtenaren. De klachten, met name bejegeningsklachten, worden tot een minimumniveau teruggedrongen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.1 Tijdig besluiten op een aanvraag uitkering levensonderhoud (algemene bijstand) en bijzondere bijstand

1.2 Terechte bijstandsuitkeringen verstrekken

1.3 ‘Compliant’ gedrag van de werkzoekende (t.a.v. de bijstandsuitkering)

2.1 De Rotterdamse burger ervaart een goede dienstverlening

2.2 Minder (gegronde) klachten en bezwaren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 Aanvragen (algemene en bijzondere bijstand) behandelen en dienstverlening verbeteren

1.2 De methode inkomstenverrekening verbeteren

1.3 Handhaven en uitvoeren van (her)onderzoeken

1.4 Terugvorderen en incasso

1.5 Het aanvraag- en beheerproces digitaliseren

2.1 Een betrouwbare en voorspelbare dienstverlening

2.2 Correcte bejegening

2.3 Aantal klachten en bezwaren terugdringen

2.4 Advies geven en begeleiding bieden aan ondernemers

2.5 Kennis- en informatiegestuurd werken; onderzoek en evaluatie

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) 201720182019202020212022
1.1 Saldo tekort BUIGStreefwaarde€ 0€ 0€ 0€ 0
Realisatie€ -/- 29,5 mln
1.2 Rechtmatige verstrekking van bijstand (%)Streefwaarde97 %97 %97 %97 %
Realisatie99,78 %
2.2 Klachten over bejegeningStreefwaarde- 10%- 10%- 10%- 10%
Realisatie

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatorenRealisatie 201720182019202020212022
1.1 Percentage besluiten bijstandsaanvraag (Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand) binnen 8 wekenStreefwaarde90%90%90%90%
Realisatie92,3 % (LO)
92 % (BB)
1.2 Tijdig (binnen 4 weken) verwerken van inkomstenverrekeningenStreefwaarde90 %90 %90 %90 %
Realisatie75,2 %
1.3 Heronderzoeken
(aantal)
Streefwaarde6.000
6.000
pmpm
Realisatie2.601
€ 2,5 mln
2.1 Telefonische bereikbaarheid Streefwaarde90 %90 %90 %90 %
Realisatie85 %

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - InkomenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves526.747535.884505.639474.605441.595425.547

Bijdragen rijk en medeoverheden 526.464 535.884 505.639 474.605 441.595 425.547
Overige opbrengsten derden 283 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves617.220598.455579.326536.387500.480484.406

Apparaatlasten 43.758 44.148 45.461 40.996 38.279 38.159
Inhuur 9.227 8.182 8.206 6.189 5.536 5.532
Overige apparaatslasten 656 749 1.283 1.249 1.249 1.249
Personeel 33.875 35.216 35.972 33.559 31.495 31.379
Interne resultaat 277 2.966 4.981 7.229 9.475 11.720
Interne resultaat 277 2.966 4.981 7.229 9.475 11.720
Programmalasten 573.185 551.341 528.884 488.162 452.726 434.527
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.192 15.289 17.768 16.872 17.053 17.559
Kapitaallasten 442 1.567 2.016 2.415 2.364 1.952
Overige programmalasten 3.491 101 101 101 101 101
Sociale uitkeringen 554.523 531.884 505.417 464.613 428.528 409.406
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.537 2.501 3.582 4.161 4.680 5.509
Saldo voor vpb en reserveringen -90.473 -62.572 -73.688 -61.782 -58.885 -58.858
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -90.473 -62.572 -73.688 -61.782 -58.885 -58.858
Reserves-34.19847.2507.39635000
Onttrekking reserves 30.726 1.500 7.396 350 0 0
Toevoeging reserves 64.925 377 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 46.127 0 0 0 0
Saldo -124.671 -15.322 -66.291 -61.432 -58.885 -58.858

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-63.396-59.986-60.119-60.119
Coalitieakkoord: Basispad7751.5601.8831.883

Ramingsbijstelling BUIG tekort0000
Formatieaanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling2.1603.3513.8403.840
Loonkostenproblematiek-673-673-679-679
Coalitieakkoord Basispad Overhead-712-1.118-1.278-1.278
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar145150153153

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019145150153153
Coalitieakkoord: Bezuinigingen47454338

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord47454338
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-4.285-4.572-2.375-2.343

Uiitbreiding van de formatie als gevolg van toename contractgemeenten22222222
Vervanging Socrates, structurele vervanging en beheer Edison-3.380-2.365-2.233-2.316
Correctie besparing programma innovatie-755-2.0581313
Actualisatie omslagrente1818137
Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging-190-190-190-69
Actualisatie kapitaallasten0000
Actualisatie raming BUIG 2018 en verder0000
Technische wijzigingen4221.3691.5291.529

Loonbudgetoverheveling van overhead naar primair proces-558000
Beveiliging170170170170
Coalitieakkoord basispad overhead7121.1181.2781.278
Formatiewijziging99828281
Begroting na wijzigingen-66.291-61.432-58.885-58.858

Coalitieakkoord: Basispad

Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling

Een deel van de formatie van programma Werk en Inkomen beweegt mee met de ontwikkeling van het volume BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Jaarlijks wordt de formatie van programma Werk en Inkomen op dit punt aan de hand van een formatierekenregel ontwikkeld door Berenschot herijkt. In tijden van een verwachte volumestijging werd er extra formatie geclaimd. Nu is de verwachting dat het bijstandsvolume in 2019 en verder zal dalen. Daarom wordt een deel van de formatie conform de afgesproken spelregels ingeleverd.

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord Basispad Overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Dit is een deel van de overhead dat is herverdeeld binnen het concern.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Uitbreiding van de formatie als gevolg van toename contractgemeenten

De toename van de lasten als gevolg van de uitbreiding van contractgemeenten wordt gedekt uit de extra bijdrage contractgemeenten.

Vervanging Socrates, structurele vervanging en beheer Edison

De applicatie Socrates is door de jaren heen zo omvangrijk en complex geworden dat de grenzen van beheersbaarheid zijn bereikt. Langdurig blijven werken met verouderde technologie leidt er veelal toe dat beheerskosten onevenredig stijgen en er risico's ontstaan in de betrouwbaarheid van het systeem en daarmee de uitvoering van de uitkeringsprocessen. Daartoe moet de applicatie Socrates worden vervangen. In de ramingsbijstelling is daarnaast een budget opgenomen voor het beheer van de applicatie Edison.
Gemeentelijke besluitvorming in de 8-maandsrapportage en begroting 2019 over de vervanging van Socrates, de structurele vervanging en beheer van Edison is noodzakelijk omdat dit bepalend is voor besluitvorming in G4-verband dit jaar (2018).
Het op orde krijgen van de basis infrastructuur is noodzakelijk om de ambitie van daling naar 30.000 bijstandsvolume te kunnen realiseren. Naast de vervanging van Socrates, de structurele vervanging en beheer van Edison is een structurele investering voor doorontwikkeling nodig. De applicatie Edison moet worden doorontwikkeld met functionaliteiten voor domein werk (o.a. werkgeversdienstverlening, matching op basis profielen) en domein inkomen (o.a. inkomstenverrekening). Daarom zal in de Voorjaarsnota 2019 middelen gevraagd worden voor de doorontwikkeling van Edison (ca. € 4 mln per jaar).

Correctie besparing programma innovatie

De vertraging in het programma innovatie zorgt er voor dat ingeboekte formatiebesparingen later worden gerealiseerd.

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging

Om de veranderingen als gevolg de vervanging Socrates en structurele vervanging binnen de gemeente voor te bereiden en in te kunnen bedden is er extra capaciteit nodig.

Actualisatie raming BUIG 2018 en verder

Ten opzichte van de raming eind maart 2018, die verwerkt is in het coalitieakkoord, is in augustus 2018 de bijstandsvolume ambitie van het college verwerkt in de raming van de BUIG. Daarnaast heeft het Rijk bekend gemaakt het macrobudget in ieder geval in de jaren 2018 en 2019 te zullen ophogen met middelen voor statushouders (in de jaren daarna zullen deze middelen weer volledig afgebouwd worden). In totaal worden de BUIG baten (incl. vangnetuitkering 2017) geraamd op € 529,4 mln in 2018 en € 504,6 mln in 2019. De BUIG lasten worden in 2018 geraamd op € 534,8 mln en € 511,3 mln in 2019.

In 2018 wordt er uitgegaan van een gemiddelde uitkeringsprijs van € 14.400, een eindvolume van 36.000 (was 36.400) en een gemiddeld volume van 36.900. Voor 2019 wordt er uitgegaan van een gemiddelde prijs van € 14.350, een eindvolume van 34.400 en een gemiddeld volume van 35.200. Daarnaast wordt uitgegaan van kosten voor Loonkostensubsidie van € 3 mln in 2018 en € 6 mln in 2019, waarbij de taakstelling vanuit het Rijk voor garantiebanen als uitgangspunt dient.

Naar verwachting bedraagt het tekort op de BUIG in 2018 en 2019 in totaal € 6,3 mln.

Om het tekort op de BUIG te reduceren blijft de gemeente Rotterdam inzetten op onder anderen:

 • het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar deeltijdbanen (partiële inkomsten)
 • continuering van de inzet op gehele uitstroom naar werk.- de verhoging van de incasso opbrengsten
 • rechtmatigheid
 • beperken van de instroom (preventie)

Naast het tekort op BUIG worden ook de lasten voor Social Impact Bond (SIB) gedekt uit de reserve WWB. De verwachte lasten voor SIB zijn in 2018 en 2019 € 700 en in 2020 € 350.
In totaal wordt voor de jaren 2018 en 2019 een onttrekking aan de reserve WWB geraamd van € 8,1 mln en toevoeging aan de reserve in 2018 van € 377.

Technische wijzigingen

Loonbudgetoverheveling van overhead naar primair proces

Herindeling van het budget voor handhaving.

Beveiliging

Herschikking van budget ter dekking van hogere verwachte beveiligingskosten.

Coalitieakkoord Basispad Overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het  programma overhead.

Formatiewijziging

Diverse geringe formatiewijzigingen binnen de organisatie.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Tot het taakveld Inkomensregelingen behoren:

 • Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet.
 • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
 • werknemers).
 • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
 • zelfstandigen).
 • Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004).
 • Kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004.