Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt nog verwezen naar overige onderdelen zoals Reserves, Investeringsvoorstel en Voorzieningen.

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2023.

VASTE ACTIVA1-1-201931-12-201931-12-202031-12-202131-12-202231-12-2023
 Immateriële vaste activa 22.959 35.257 41.950 39.910 37.871 36.328
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 22.959 35.257 41.950 39.910 37.871 36.328
 Materiële vaste activa 2.536.333 2.750.100 2.958.688 3.011.979 3.024.847 2.996.478
Investeringen met een economisch nut 1.965.952 2.048.833 2.156.507 2.174.123 2.173.784 2.175.172
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 141.233 154.403 170.279 163.497 156.976 146.855
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 429.148 546.864 631.902 674.359 694.087 674.451
 Financiële vaste activa 618.441 599.192 699.174 680.801 662.009 643.002
Kapitaalverstrekkingen 381.036 388.414 505.852 505.289 504.727 504.493
Leningen 215.998 198.455 181.159 163.639 145.697 127.212
Overige Langlopende leningen 20.657 12.323 12.163 11.873 11.585 11.297
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 750 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa3.177.7333.384.5493.699.8123.732.6903.724.7273.675.808
VLOTTENDE ACTIVA      
 Voorraden -148.986 -202.924 -195.039 -188.409 -190.375 -188.918
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 335.014 335.014 335.014 335.014 335.014 335.014
 Liquide middelen 2.716 0 0 0 0 0
 Overlopende activa 147.659 147.659 147.659 147.659 147.659 147.659
Totaal vlottende activa336.403279.749287.634294.264292.298293.755
             
TOTAAL ACTIVA3.514.1363.664.2983.987.4464.026.9544.017.0253.969.563
VASTE PASSIVA      
 Eigen Vermogen 1.082.798 1.036.885 918.822 868.617 824.438 911.991
Algemene reserve 184.288 162.842 167.637 179.162 172.022 234.825
Bestemmingsreserves 898.510 874.043 751.185 689.455 652.416 677.166
Resultaat na reserveringen 0 0 0 0 0 0
Vreemd Vermogen 1.691.338 1.945.979 2.387.190 2.476.903 2.511.153 2.376.138
 Voorzieningen 60.957 58.649 58.795 58.895 59.016 59.029
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.630.381 1.887.330 2.328.395 2.418.008 2.452.137 2.317.109
Totaal vaste passiva2.774.1362.982.8643.306.0123.345.5203.335.5913.288.129
VLOTTENDE PASSIVA      
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 446.075 387.509 387.509 387.509 387.509 387.509
 Overlopende passiva 293.925 293.925 293.925 293.925 293.925 293.925
Totaal vlottende passiva740.000681.434681.434681.434681.434681.434
             
TOTAAL PASSIVA3.514.1363.664.2983.987.4464.026.9544.017.0253.969.563

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN20192020202120222023
Exploitatieresultaat -45.913 -118.063 -50.205 -44.179 87.553
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 120.767 129.175 139.610 142.838 142.530
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 852 857 2.040 2.039 1.543
Mutatie voorzieningen -2.308 146 100 121 13
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -704 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047
Subtotaal 118.607 129.131 140.703 143.951 143.039
           
Voorraden en onderhanden werk 53.938 -7.885 -6.630 1.966 -1.457
           
Mutatie in werkkapitaal          
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 0 0 0 0 0
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten126.6323.18383.868101.738229.135
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN20192020202120222023
Investeringen -389.221 -411.247 -211.326 -162.515 -124.254
Desinvesteringen en bijdragen derden 41.537 65.934 18.425 6.809 10.093
Subtotaal -347.684 -345.313 -192.901 -155.706 -114.161
           
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 0 0 0 0 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 17.543 17.296 17.520 17.942 18.485
Subtotaal 17.543 17.296 17.520 17.942 18.485
           
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -4 -325 0 0 0
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 9.088 485 290 288 288
Subtotaal 9.084 160 290 288 288
           
Mutatie kapitaalverstrekkingen -7.378 -117.438 563 562 234
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-328.435-445.295-174.528-136.914-95.154
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN20192020202120222023
Mutatie kortlopende geldleningen -58.566 0 0 0 0
Aangetrokken leningen og 899.375 875.747 495.801 61.172 0
Aflossingen leningen og -641.722 -433.635 -405.141 -25.996 -133.981
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten199.087442.11290.66035.176-133.981
           
Mutatie geldmiddelen -2.716 0 0 0 0

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.