Dit taakveld betreft de activiteiten van de gemeente voor de treasury-functie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de rentelasten voor aangetrokken gelden, de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, de ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, de ontvangen dividenden uit deelnemingen en de kosten voor juridisch advisering

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In de deelnemingenportefuille loopt momenteel het verkooptraject Eneco. De gemeenteraad wordt hierover periodiek geïnformeerd. Vooruitlopend op de verkoop van Eneco wordt de leningenportefeuille meer flexibel gemaakt. Dit gebeurt door aflossingen op bestaande leningen te herfinancieren met leningen met looptijden van 1 tot 2 jaar. Hierdoor vervallen er meer aflossingen in de komende jaren waar de inzet van een eventuele verkoopopbrengst van Eneco voor ingezet kan worden.

Bij het opstellen van deze begroting kent het omvangrijke en complexe dossier Warmtebedrijf een grote onzekerheid. De raad heeft het college gevraagd dit najaar een aantal scenario’s voor het vervolgproces voor te leggen. Daarmee ontstaat, naast vertragingskosten in de uitvoering, in 2019 een risico op extra vertragingskosten. Dit verhoogde risico door vertragingskosten wordt voorzien in de kredietrisicoreserve, die daartoe toereikend is. Voor de jaren 2020 en verder wordt in de begroting voor nu geen verdere verhoging van dit risico meegenomen. Een goede inschatting hiervan is pas te maken na besluitvorming over het vervolg, zoals dit najaar voorzien. De nog onbekende gevolgen van dit besluit worden verwerkt bij Voorjaarsnota 2020.

De Jaarstukken 2018 van de verschillende deelnemingen zijn recentelijk vastgesteld. Dit heeft geleid tot in totaal hogere dividendopbrengsten in 2019 over boekjaar 2018 dan begroot. Deze hogere opbrengsten zijn grotendeels verwerkt in de Voorjaarsnota 2019. In de paragraaf verbonden partijen is nadere informatie opgenomen over de ontwikkelingen, risico's en financiën van de verschillende deelnemingen.

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd, is de omslagrente. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. Voor 2019 is deze omslagrente vastgesteld op 2,25%; voor 2020 wordt de omslagrente verlaagd naar 2,0%. Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn deze rente-effecten centraal verwerkt op dit taakveld. Bij de Begroting 2020 wordt dit verder uitgewerkt bij de desbetreffende taakvelden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten TreasuryRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves117.155152.053114.462116.516115.459114.695

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Dividenden 109.139 144.141 108.785 111.387 110.901 110.739
Financieringsbaten 9.373 8.586 6.373 5.829 5.262 4.663
Overige opbrengsten derden 33 51 23 18 12 7
Overige baten -1.389 -724 -718 -717 -716 -714
Lasten exclusief reserves7.422-14.784-6.2865.8138.74012.231

Apparaatlasten 0 0 0 0 0 0
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 7.422 -14.784 -6.286 5.813 8.740 12.231
Financieringslasten 41.000 38.228 43.232 60.017 63.803 67.281
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.943 3.498 4.666 2.843 2.819 2.795
Kapitaallasten -36.238 -57.320 -54.994 -57.856 -58.692 -58.654
Overige programmalasten 717 810 810 810 810 810
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 109.733 166.838 120.749 110.703 106.719 102.463
Saldo voor reserveringen 109.733 166.838 120.749 110.703 106.719 102.463
Reserves-29.922-52.465-21.000-18.643-17.642-16.764

Onttrekking reserves 1.141 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 31.063 52.465 21.000 18.643 17.642 16.764
Saldo 79.811 114.373 99.749 92.060 89.077 85.699

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   110.198 103.673 93.656 92.079 91.917
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie omslagrente Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.227 1.540 2.408 308 -3.894
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.202 -1.522 400 453 875
Aanpassing meerjarig dividend deelnemingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 517 137 137 137 137
Financieringsbaten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 792 0 0 0 0
Vergoeding bijdrage aan Bank Nederlandse Gemeenten inzake deelneming Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.400 -1.400 0 0 0
Verlenging borgstelling Warmtebedrijf Rotterdam Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.328 1.770 0 0 0
Afwaardering voormalige deelneming WTC-Beurs Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 3.000 0 0 0 0
Verlaging omslagrente en bespaarde rente Investeringsfonds Rotterdam Reserves -87 -524 265 1.051 1.698
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 -3.925 -4.807 -4.952 -5.033
Begroting na wijzigingen   114.373 99.749 92.060 89.077 85.699

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie omslagrente

Vanwege de verlaging van de marktrente wordt met ingang van het boekjaar 2020 de omslagrente verlaagd van 2,25% naar 2,0%. Deze verlaging wordt doorberekend in de kostprijsdekkende huren die de gemeente bij derden in rekening brengt en in de leningen aan derden tegen omslagrente. De verlaging wordt daarmee aan derden gegund en verklaart grotendeels dit nadeel voor de gemeente. Daarnaast is deze mutatie het gevolg van een aanpassing van de annuïtaire afschrijvingen van commercieel vastgoed door verlaging van de omslagrente.

 

Actualisatie kapitaallasten

Het betreft de effecten als gevolg van volumemutaties door de actualisatie, na Voorjaarsnota 2019, van de investeringen en mutaties van de reserves en voorzieningen.

 

Aanpassing meerjarig dividend deelnemingen

Conform meerjarige afspraak met het gemeentelijke deelneming Sportbedrijf ontvangt de gemeente, met ingang van 2019, dividend. Deze ontvangt het Sportbedrijf als prestatievergoeding via taakveld Sportaccommodaties. Daarnaast wordt, omwille van liquiditeitsmanagement, structureel € 38 minder dividend door de gemeentelijke deelneming Havenbedrijf Rotterdam geraamd. In 2019 is door deelneming Evides € 354 meer dividend over 2018 ontvangen dan geraamd. Deze extra bate was nog niet bekend bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2019.

 

Financieringsbaten

Dit betreft het aantrekken van een nieuwe lening. Vanwege de huidige negatieve rentestand zijn de financieringsbaten € 792 hoger dan geraamd.

 

Vergoeding bijdrage aan Bank Nederlandse Gemeenten inzake deelneming

Op 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de rente die het Warmtebedrijf aan de Bank Nederlandse Gemeenten verschuldigd is voor 2019 en 2020 te vergoeden. Deze bijdragen waren niet in de Voorjaarsnota 2019 verwerkt.

 

Verlenging borgstelling Warmtebedrijf Rotterdam

In de Voorjaarsnota 2019 is uitgegaan van een investeringsbesluit in 2019 voor de aanleg van de Leiding over Oost door het Warmtebedrijf. Bij dit investeringsbesluit zou er door de gemeente € 118 mln aan kapitaal definitief aan Warmtebedrijf toegekend worden en zal het Warmtebedrijf haar huidige lening onder borgstelling bij de Bank Nederlandse Gemeenten aflossen. De borgstelling komt hiermee te vervallen. Inmiddels is de planning van het investeringsbesluit vertraagd. Dit betekent dat de lening en de borgstelling tot die tijd zullen doorlopen en de kapitaalstorting pas op een later moment zal plaatsvinden. De reeds, bij de Voorjaarsnota 2019, begrote kapitaallasten voor 2019 en de eerste helft van 2020 vallen daarmee vrij.

 

Afwaardering voormalige deelneming WTC-Beurs

Bij de Voorjaarsnota 2019 is rekening gehouden met de afwaardering van de voormalige deelneming Beurs Rotterdam NV (Beurs) in 2019 voor een bedrag van € 3 mln. Op dit moment is duidelijk dat afwikkeling niet in het boekjaar 2019 zal plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een onvermijdelijke onderbesteding van  € 3 mln, welke vrijvalt in het algemeen beeld.

 

Verlaging omslagrente en bespaarde rente Investeringsfonds Rotterdam

Dit betreft de verlaging van de onttrekkingen aan het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) vanwege verlaging van de omslagrente van 2,25% naar 2,0%. Tegelijkertijd is ook de bespaarde rente die wordt toegevoegd aan het IFR verlaagd van 2,25% naar 2,0%.

 

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2,0% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen). Deze mutaties worden op betreffende taakvelden tegengeboekt en zijn daarmee concernbreed budgettair neutraal.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft de activiteiten van de gemeente voor de treasury-functie, het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de rentelasten voor aangetrokken gelden, de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, de ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, de ontvangen dividenden uit deelnemingen en de kosten voor juridisch advisering.