De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 is het ambitiedocument 'Van Zooi naar Mooi' aangeboden aan de raad. Het ambitiedocument laat zien op welke manier we de komende jaren aan onze circulaire ambities werken. Voor het bereiken van onze ambities kiezen we twee aanvliegroutes. We verhogen het circulaire bewustzijn onder Rotterdammers en we vergroten de bedrijvigheid in de circulaire economie en de werkgelegenheid.

De Grondstoffennota 2019 - 2022 is door de raad vastgesteld in 2019. In 2019 zijn we begonnen met de uitvoering hiervan en zetten dat door in 2020 en verder. De doelstelling per eind 2022 is om de jaarlijkse hoeveelheid restmaterialen per inwoner terug te brengen tot 249 kilogram per inwoner.

Het programma Naastplaatsingen ("In de bak")  is eveneens aangeboden aan de raad. De afgelopen vier jaar is het aantal bewoners dat overlast ervaart van naastplaatsingen gestegen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Daarvoor zetten we gedragsbeïnvloeding in. De pakkans en het aantal boetes van overtreders gaat omhoog. Tevens hebben we aandacht voor onder andere voorlichting, en slim en tijdig legen van containers. We leveren bij onze interventies maatwerk.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Naastplaatsingen* Streefwaarde     N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b.
Realisatie            
* We starten in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor naastplaatsingen naast containers. De indicator zal na ontvangst van de nulmeting in oktober 2019 worden uitgewerkt. Het ambitiedocument is in Q1 van 2019 aan de raad verzonden. De CROW benchmark methodiek is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. In deze methodiek is een manier gevonden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte op een eenduidige manier te meten en vergelijken. De CROW methodiek is een monitoringstool, net zoals de Rotterdamse productnormering.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves99.398100.466105.884106.034105.669105.304

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.314 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 98.084 100.466 105.884 106.034 105.669 105.304
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves74.35380.84183.93482.51282.78281.047

Apparaatlasten 19.614 21.353 21.133 21.021 20.903 20.907
Inhuur 3.728 4.619 4.746 4.746 4.746 4.746
Overige apparaatslasten 445 727 -215 -229 -296 -293
Personeel 15.441 16.006 16.602 16.505 16.454 16.454
Interne resultaat 19.004 13.569 14.003 14.003 14.003 14.003
Interne resultaat 19.004 13.569 14.003 14.003 14.003 14.003
Programmalasten 35.734 45.919 48.797 47.488 47.876 46.137
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 28.576 39.549 42.473 41.327 41.938 40.312
Kapitaallasten 6.886 6.370 6.324 6.161 5.938 5.825
Overige programmalasten 146 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 126 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 25.045 19.624 21.950 23.522 22.886 24.256
Saldo voor reserveringen 25.045 19.624 21.950 23.522 22.886 24.256
Reserves01.0002.650000

Onttrekking reserves 0 1.000 2.650 0 0 0
Saldo 25.045 20.624 24.600 23.522 22.886 24.256

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   20.205 24.420 23.344 22.712 22.286
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Afvalstoffenbelasting veegvuil Technische wijzigingen 250 250 250 250 250
Invulling concernbrede opgave Technische wijzigingen 152 0 0 0 0
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 69 65 62 59
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 1.800
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 17 -138 -138 -138 -138
Begroting na wijzigingen   20.624 24.600 23.522 22.886 24.256

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

Als gevolg van de bijstelling van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.

 

Afvalstoffenbelasting veegvuil

In verband met de verhoging van de afvalstoffenbelasting is bij de Voorjaarsnota 2019 de begroting van taakveld Grondstoffen verhoogd met € 4 mln. Hiervan is € 250 voor taakveld Verkeer en Vervoer bestemd waar de verwerkingskosten van veegvuil terecht komen.

 

Invulling concernbrede opgave

De financiële dekking op de concernbrede opgave met betrekking tot de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 152.

 

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensivering extra inzet economie. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

  • afvalscheiding en recycling
  • vuilophaal en afvoer
  • vuilstort en verwerking
  • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
  • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten

 

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam is beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. Deze tendens leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten. Desondanks vormt de aantrekkende economie op de korte termijn een ontwikkeling die kan leiden tot een langzamere daling of zelfs kleine stijging van de omvang van het huishoudelijk restafval vanwege een stijging van de totale hoeveelheid afval.