Begraafplaatsen en crematoria

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. In 2019 is de Taskforce begraven en cremeren gestart.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves5.9466.4346.5726.5966.6216.645

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.946 6.413 6.526 6.526 6.526 6.526
Overige baten 0 22 46 70 94 118
Lasten exclusief reserves7.1444.9704.7814.7884.7944.820

Apparaatlasten 0 2.338 2.211 2.191 2.170 2.171
Inhuur 0 7 7 7 7 7
Overige apparaatslasten 0 138 -24 -27 -39 -38
Personeel 0 2.193 2.228 2.211 2.202 2.202
Interne resultaat 3.419 -1.056 -1.078 -1.078 -1.078 -1.078
Interne resultaat 3.419 -1.056 -1.078 -1.078 -1.078 -1.078
Programmalasten 3.725 3.689 3.647 3.675 3.702 3.727
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.626 2.670 2.587 2.574 2.612 2.648
Kapitaallasten 690 656 698 738 727 717
Overige programmalasten 387 362 362 362 362 362
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 22 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.198 1.464 1.791 1.808 1.826 1.824
Saldo voor reserveringen -1.198 1.464 1.791 1.808 1.826 1.824
Saldo -1.198 1.464 1.791 1.808 1.826 1.824

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   2.020 2.221 2.237 2.257 2.256
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Lijkbezorgingsrechten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen -475 -484 -484 -484 -484
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 25 26 24 23
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -81 29 29 29 29
Begroting na wijzigingen   1.464 1.791 1.808 1.826 1.824

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

Als gevolg van de bijstelling van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.

 

Lijkbezorgingsrechten

Het gemiddelde van de gerealiseerde hoeveelheden in de jaren 2016 t/m 2018 vormt de basis voor de opbrengstraming van het belastingjaar 2020.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematoria
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)