Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Vanuit het taakveld dragen we bij aan de uitwerking van het programma Rotterdams Weerwoord.

Wat willen we bereiken

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat gaan we daar voor doen

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves7683113131313

Bijdragen rijk en medeoverheden 209 31 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 475 0 13 13 13 13
Overige baten 84 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.88540.68243.44544.99443.52943.839

Apparaatlasten 28.406 5.367 5.468 5.441 5.412 5.413
Inhuur 71 9 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 1.020 226 8 5 -12 -11
Personeel 27.315 5.132 5.450 5.427 5.414 5.414
Interne resultaat -27.354 8.043 8.966 8.966 8.966 8.966
Interne resultaat -27.354 8.043 8.966 8.966 8.966 8.966
Programmalasten 33.833 27.272 29.012 30.588 29.152 29.460
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 32.458 25.162 26.347 27.397 25.440 25.250
Kapitaallasten 972 1.584 2.156 2.682 3.202 3.701
Overige programmalasten 404 526 509 509 509 509
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -34.118 -40.652 -43.432 -44.981 -43.516 -43.826
Saldo voor reserveringen -34.118 -40.652 -43.432 -44.981 -43.516 -43.826
Reserves715-1.1715741.8227171

Onttrekking reserves 715 1.279 574 1.822 71 71
Toevoeging reserves 0 2.450 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -33.403 -41.823 -42.858 -43.159 -43.445 -43.755

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -46.443 -46.267 -44.125 -44.417 -44.734
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Voorziening Bomenfonds Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Blauwalg Kralingse Plas Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.050 0 0 0 0
Bestemmingsreserve IFR Reserves 0 -3 -3 -3 -3
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 3.590 4.010 4.010 4.010 4.010
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 38 44 50 56
Rotterdams Weerwoord Technische wijzigingen 0 2.450 0 0 0
Tijdverantwoording Technische wijzigingen 0 -3.089 -3.089 -3.089 -3.089
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -30 3 4 4 5
Begroting na wijzigingen   -41.823 -42.858 -43.159 -43.445 -43.755

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

Als gevolg van de bijstelling van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.

 

Voorziening Bomenfonds

Voor het kappen van bomen in de Hooglandstraat (Restgebied Noord) wordt  een bijdrage van € 24 ontvangen ter dekking van de herplantverplichting. Het bedrag wordt in 2019 niet besteed en wordt met deze wijziging aan de voorziening Bomenfonds toegevoegd.

 

Blauwalg Kralingse Plas

Ter dekking van de in 2019 verwachte kosten wordt in de begroting een onttrekking van € 700 begroot. Op het project blauwalg Kralingse Plas vindt er in 2019 een onderbesteding plaats, welk vrijvalt in het algemene beeld.

 

Bestemmingsreserve IFR

De omslagrente wordt met ingang van 2020 verlaagd van 2,25% naar 2%. Als gevolg hiervan worden de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR ter dekking van de kapitaallasten vanaf 2020 geactualiseerd.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder samenvatting bijstellingen’.

 

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

 

Rotterdams Weerwoord

Voor de voorbereidingskosten is voor 2020 een budget toegekend van € 2,45 mln. Bij de 1e herziening is dit bedrag verantwoord onder taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Dit had taakveld Riolering moeten zijn. Met deze bijstelling wordt het budget naar de juiste taakveld gealloceerd.

 

Tijdverantwoording

Naar aanleiding van de werkelijke tijdverantwoording in 2018 en de geplande projecten voor 2020 worden de budgetten voor de tijdverantwoording geactualiseerd en tevens naar de juiste taakveld gealloceerd. Dit resulteert voor dit taakveld in en toename van € 3,1 mln aan budget. Op programma niveau is er sprake van een saldo neutrale wijziging.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen