Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De ontwikkelingen rond vernieuwde wetgeving en het in beheer nemen van een gerenoveerde Maastunnel vragen extra inzet voor het beheer, onderhoud en toezicht in de Maastunnel.

Wat willen we bereiken

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Prestatie indicatoren 20182019*2020202120222023
Beeldkwaliteit Heel Streefwaarde   90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
Realisatie N.v.t. 90% niveau B of hoger        
Beeldkwaliteit Schoon Streefwaarde   90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Schoon N.v.t. 90% niveau B of hoger        
Technische kwaliteit verharding Streefwaarde   85% > niveau B
 
85% > niveau B 85% > niveau B
 
85% > niveau B
 
85% > niveau B
  Realisatie

88,4%**

92,6%***

85% > B        

* de realisatie betreft de gemiddelde meetresultaten van derde kwartaal 2018 tot en met tweede kwartaal 2019

** betreft wijkgebonden wegen

*** betreft hoofd- en verzamelwegen

Beeldsystematiek

In 2019 is de gemeente Rotterdam voor het monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte definitief overgestapt van de Rotterdamse productnormering naar de landelijke CROW Beeldsystematiek. Voor Schoon en Heel (wegen en groen) wordt de komende jaren gemeten conform de standaardset beeldmeetlatten en meetmethode uit de landelijke CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Daarbij worden seizoensgebonden beeldmeetlatten één keer per jaar gemeten, andere indicatoren 4 keer per jaar. Ook ten aanzien van meetlocaties en gebiedsindeling wordt zoveel mogelijke aangesloten bij deze landelijke standaard. Hierdoor is het mogelijk om naast monitoring voor Rotterdam ook mee te doen aan landelijke benchmarks. Naast deze standaardset beeldmeetlatten wordt er ook een aantal extra beeldmeetlatten voor Rotterdam gemeten.

Prestatie

A+ = Zeer hoog, zo goed als nieuw, alles schoon
A = Hoog, goed onderhouden, nauwelijks vervuiling
B = Basis, voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken
C = Laag, sober, achterstand in onderhoud, rommelig straatbeeld, behoorlijke vervuiling
D = Zeer laag, slecht onderhouden, flinke achterstanden

Prestatie-indicator
Als voorbeeld: De prestatie-indicator 90%/B voor Schoon geeft aan dat 90% van de metingen van de beeldmeetlatten behorend bij Schoon gemiddeld een B of hoger moeten scoren voor de hele stad. Deze gemiddelde scores worden, volgens afspraak op CBS-buurtniveau twee keer per gepubliceerd op de gemeentelijk website.

Monitoring
Het is met deze methodiek mogelijk om, bij voldoende metingen, ook op beeldmeetlatniveau of gebiedstype te monitoren en te analyseren. Er wordt een ambitiedocument voor de monitoring voor Rotterdam opgesteld zodat benodigde inzet en onderhoud hierop kan worden afgestemd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves12.95710.4888.4148.9149.4149.564

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.047 912 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.947 7.943 7.849 8.349 8.849 8.999
Overige baten 963 1.633 565 565 565 565
Lasten exclusief reserves121.261133.115132.210140.301145.043142.567

Apparaatlasten 59.497 76.804 75.784 75.380 74.903 74.919
Inhuur 1.752 1.870 1.933 1.933 1.933 1.933
Overige apparaatslasten 1.519 3.115 -661 -722 -997 -982
Personeel 56.227 71.820 74.512 74.170 73.968 73.968
Interne resultaat -768 -7.174 -12.356 -12.356 -12.356 -12.356
Interne resultaat -768 -7.174 -12.356 -12.356 -12.356 -12.356
Programmalasten 62.531 63.484 68.782 77.277 82.495 80.004
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46.944 48.980 54.335 52.701 56.639 51.969
Kapitaallasten 13.290 12.851 14.336 24.464 25.744 27.923
Overige programmalasten 1.098 695 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 316 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 883 957 112 112 112 112
Saldo voor vpb en reserveringen -108.304 -122.626 -123.796 -131.387 -135.628 -133.003
Saldo voor reserveringen -108.304 -122.626 -123.796 -131.387 -135.628 -133.003
Reserves-3.614-2.9953484.0334.5215.581

Onttrekking reserves 4.386 4.504 6.930 4.033 4.521 5.581
Toevoeging reserves 8.000 7.518 6.582 0 0 0
Vrijval Reserves 0 19 0 0 0 0
Saldo -111.917 -125.621 -123.448 -127.354 -131.108 -127.422

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -118.711 -118.623 -123.070 -126.157 -127.509
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Retributies Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Leges leidingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve IFR Reserves 0 -151 -147 -143

-166

Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Project Bajonetstraat Reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve IFR Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Maastunnel Reserves 0 0 0 0 0
Nationaal Programma Zuid Reserves 0 0 0 0 0
Schouwburgplein Reserves 0 0 0 0 0
Citylab010 Reserves 0 0 0 0 0
Beheer en Onderhoud Maastunnel Reserves 0 0 0 0 0
Invulling concernbrede opgaven Technische wijzigingen -183 0 0 0 0
Apparaatslasten Technische wijzigingen 172 695 637 631 631
Beheerorganisatie Maastunnel Technische wijzigingen 227 687 687 0 0
Afvalstoffenbelasting veegvuil Technische wijzigingen -250 -250 -250 -250 -250
Tijdverantwoording Technische wijzigingen 0 3.089 3089 3.089 3.089
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen -7.446 -9.750 -9.751 -9.751 -9.751
Projectkosten Levendige Stad Technische wijzigingen -250 0 0 0 0
Citylab010 Technische wijzigingen 613 0 0 0 0
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 5.000
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 520 1.116 1.138 1.199
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 207 335 335 335 335
Begroting na wijzigingen   -125.621 -123.448 -127.354 -131.108 -127.422

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

Als gevolg van de bijstelling van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.

 

Retributies

Op basis van de toegenomen aantallen retributies in 2018 worden de uitgaven en opbrengsten van retributies voor de jaren 2020 en verder geactualiseerd.

 

Leges leidingen

Door een aantal wijzigingen in de berekeningssystematiek van de leges worden de tarieven 5,8% lager ten opzichte van de in de meerjarenraming 2020 opgenomen tarieven. Tevens dalen de lasten door een efficiëntere werkwijze, waardoor de kostendekkendheid ongeveer gelijk blijft.

 

Bestemmingsreserve IFR

De omslagrente wordt met ingang van 2020 verlaagd van 2,25% naar 2%. Als gevolg hiervan worden de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR ter dekking van de kapitaallasten vanaf 2020 geactualiseerd.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.

 

Project Bajonetstraat

Voor het project Bajonetstraat is een bijdrage toegezegd ten laste van de bestemmingsreserve ISV-3. Dit project is in 2018 door aanscherping van BBV regels inzake activeren van investeringen maatschappelijk nut omgezet van een exploitatieproject in een investeringsproject. Na activering zullen de kapitaallasten gedekt worden door een bijdrage uit de bestemmingsreserve IFR en niet meer uit de bestemmingsreserve ISV-3. Ter dekking van de bijdrage uit het IFR wordt de onttrekking uit ISV-3 toegevoegd aan het IFR. Doordat het project naar verwachting eind december technisch gereed is wordt de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR in 2020 begroot.

 

Onttrekking bestemmingsreserve IFR

Als gevolg van de aangescherpte BBV regels inzake het activeren van investeringen maatschappelijke nut worden de kapitaallasten van de projecten Roel Langerakpark en Bajonetstraat en de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve IFR ter dekking van de kapitaallasten in de begroting 2020 en verder verwerkt.

 

Bestemmingsreserve Maastunnel

In de 1e herziening is voor de niet activeerbare kosten van de Maastunnel een onttrekking begroot van € 1,6 mln. Deze worden op basis van de huidige inzichten bijgesteld naar € 1,3 mln.

 

Nationaal Programma Zuid

De begrote onttrekking voor 2019 is verhoogd met € 63 naar totaal € 540.

 

Citylab010

Dit betreft een onttrekking van € 19 voor Citylab010 projecten van voorgaande jaren die reeds tot uitvoering zijn gebracht.

 

Schouwburgplein

De reeds begrote onttrekking ter dekking van de kapitaallasten verbindingstunnel Schouwburgplein vanuit het IFR voor de jaren 2020 e.v. wordt met deze bijstelling geheralloceerd.

 

Beheer en onderhoud Maastunnel

Dit betreft een onttrekking van de bestemmingsreserve voor de noodzakelijke extra beheerskosten, vanuit wettelijke veiligheidseisen en eisen vanuit de monumentenzorg, van de Maastunnel.

 

Invulling concernbrede opgaven

De financiële dekking op de concernbrede opgave met betrekking tot de digitaliseringsagenda en concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van - € 183.

 

Apparaatslasten

De bijstelling betreft voornamelijk een formatie wijziging vanaf 2020. Dit komt met name door extra capaciteit voor Maastunnel, Rotterdams Weerwoord, extra onderhoudsbudget en transities.

 

Beheerorganisatie Maastunnel

Bij de Voorjaarsnota 2019 is voor de jaren 2019 t/m 2021 een budget toegekend. Met deze begrotingswijzing worden de bij de voorjaarsnota toegekende budgetten op de taakvelden gealloceerd en wordt voor 2019 en 2020 dekking geregeld door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) te begroten.

 

Afvalstoffenbelasting veegvuil

In verband met de verhoging van de afvalstoffenbelasting is bij de Voorjaarsnota 2019 de begroting van taakveld Grondstoffen verhoogd met € 4 mln. Hiervan is € 250 bestemd voor taakveld Verkeer en Vervoer waar de verwerkingskosten van veegvuil terecht komen. 

 

Tijdverantwoording 

Naar aanleiding van de werkelijke tijdverantwoording in 2018 en de geplande projecten voor 2020 worden de budgetten voor de tijdverantwoording geactualiseerd en tevens naar de juiste taakveld gealloceerd. Dit resulteert voor dit taakveld in en toename van € 3,1 mln aan budget. Op programma niveau is er sprake van een saldo neutrale wijziging.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'.

 

Projectkosten Levendige Stad
Bij de 1e herziening zijn (een deel van) de middelen van het project Levendige Stad terecht gekomen op het taakveld Verkeer en vervoer beheer. Deze middelen betreffen echter activiteiten van het taakveld Openbare orde en veiligheid. Met deze mutatie wordt dit herstelt.  

 

Citylab010

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensivering maatschappelijk nut en inhaalslag nota kapitaalgoederen. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'.

 

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

  • een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur
  • een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is
  • een schone buitenruimte
  • een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

  • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen
  • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens
  • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud
  • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien
  • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval