Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De in 2016 vastgestelde intensivering van sportvelden en sportaccommodaties is in 2019 verder uitgevoerd. Er zijn op diverse accommodaties extra velden opgeleverd en in 2019 wordt de locatie Noorderbocht opgeleverd. Hiermee wordt een capaciteitsprobleem voor diverse verenigingen opgelost.

In 2019 is begonnen met het opstellen van het programma Vervanging Sportaccommodaties.

In 2019 is de subsidieregeling voor sportverenigingen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij hun opstallen (kantines en kleedkamers) afgerond. Hiervoor was in 2018 voor het jaar 2019 een bestemmingsreserve gevormd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Programma Vervanging Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie 24%          
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie 46%          
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*

Streefwaarde


Realisatie

nvt nvt nvt 92% nvt nvt
Klanttevredenheid sportvoorzieningen**              
Gymzalen Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 6,4          
Sporthallen Streefwaarde 6,9 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,7 (Sportbedrijf)          
Buitensport Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 1,97 mln          
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Het gaat hierbij om  86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021  volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf.
*** Uit het beleidskader Zwemmen.
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6.197332443443443443

Bijdragen rijk en medeoverheden 16 40 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.181 292 443 443 443 443
Lasten exclusief reserves55.65053.80252.97752.92652.95853.067

Apparaatlasten 1.107 646 684 673 667 667
Inhuur 29 34 35 35 35 35
Overige apparaatslasten 63 16 15 15 15 15
Personeel 1.015 596 633 623 617 617
Interne resultaat 1.649 -2.006 -2.059 -2.059 -2.059 -2.059
Interne resultaat 1.649 -2.006 -2.059 -2.059 -2.059 -2.059
Programmalasten 52.894 55.162 54.352 54.312 54.350 54.459
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 45.683 795 1.899 2.283 2.515 2.717
Kapitaallasten 1.393 1.092 1.054 1.007 813 719
Overige programmalasten 37 7 7 7 7 7
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.782 53.267 51.392 51.015 51.015 51.015
Saldo voor vpb en reserveringen -49.453 -53.470 -52.534 -52.483 -52.515 -52.624
Saldo voor reserveringen -49.453 -53.470 -52.534 -52.483 -52.515 -52.624
Reserves1.5611.26478978953939

Onttrekking reserves 1.561 1.264 789 789 539 39
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -47.892 -52.206 -51.745 -51.694 -51.976 -52.585

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -52.278 -51.315 -51.322 -51.374 -51.381
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Aanpassing prestatievergoeding sportbedrijf Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -175 -175 -175 -175 -175
Dekking rubberinfill kunstgras Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -425 -553 -800 -800
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten Lokale Cultuur Centra Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam Reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserve achterstallig onderhoud Reserves 0 0 0 0 0
Onderhoud sportaccommodaties Kasschuiven 300 -300 0 0 0
Invulling taakstelling Digitaliseringsagenda en verschuiving apparaatslasten Technische wijzigingen 116 19 30 36 36
Budgetverschuiving binnen programma Cultuur, sport en recreatie Technische wijzigingen -170 167 16 9 -591
Invulling Concernhuisvesting en diverse taakstelling Technische wijzigingen 189 243 270 289 289
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Verlaging bijdrage ten behoeve van Herplaatsingskandidaten 2019 Technische wijzigingen -188 0 0 0 0
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 32 30 29 27
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 9 10 10 10
Begroting na wijzigingen   -52.206

-51.745

-51.694 -51.976 -52.585

Toelichting financiële bijstellingen

Aanpassing prestatievergoeding sportbedrijf

De prestatievergoeding aan het sportbedrijf is meerjarig aangepast op basis van de afgesproken constructie rondom de Vennootschapsbelasting. 

 

Dekking rubberinfill kunstgras

Bij de Voorjaarsnota 2019 is besloten om vanuit het IFR dekking te verlenen voor rubberinfill kunstgrasvelden. Deze is in de begroting alleen voor 2019 verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt de dekking meerjarig verwerkt.

 

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn geactualiseerd voor de nieuwe investeringen die de komende jaren worden gedaan.

 

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten Lokale Cultuur Centra

De onttrekking aan de reserve wordt verlaagd vanwege lagere loonkosten voor medewerkers die begeleid zijn naar een nieuwe baan.

 

Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam

Dit betreft een technische wijziging waarbij de uitgaven in tijd anders plaatsvinden. Deze bedragen zullen in de periode 2020-2022 worden uitgegeven.

 

Onttrekking reserve achterstallig onderhoud

Vanuit het jaarresultaat 2018 is een bestemmingsreserve gevormd voor verplichtingen voor achterstallig onderhoud verenigingen. Deze middelen worden in 2019 volledig besteed.

 

Onderhoud sportaccommodaties

Vanwege uitgestelde betalingen aan sportverenigingen in verband met nieuwbouw die komend jaar plaatsvindt, wordt een kasschuif gedaan naar 2020.

 

Invulling taakstelling Digitaliseringsagenda en verschuiving apparaatslasten

Bij de Voorjaarsnota 2019 is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Digitaliseringsagenda. Deze bijstelling is een verdere invulling van deze dekking. Daarnaast wordt vacatureruimte in 2019 niet ingevuld om de overbesteding binnen het programma te dekken.

 

Budgetverschuiving binnen programma Cultuur, sport en recreatie

Dit betreft een budgetverschuiving tussen verschillende taakvelden om de knelpunten binnen de eigen begroting op te lossen.

 

Invulling Concernhuisvesting en diverse taakstelling

Bij de Voorjaarsnota2019 is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Concernhuisvesting en diverse taakstellingen. Deze mutatie is een verdere invulling van deze dekking.   

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensiveringen: "Verduurzaming sportaccommodaties en "Extra investeren in sportaccommodaties". De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘Samenvatting bijstellingen'

 

Verlaging bijdrage ten behoeve van herplaatsingskandidaten 2019

Bij programma Werk en Inkomen zijn medewerkers in de loonschalen 1-3 vanuit de reorganisatie van de Lokale Cultuur Centra begeleid naar een nieuwe baan. Hierdoor zijn de bijdragen vanuit taakveld Sportaccommodaties verlaagd.

 

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse budgetverschuivingen van beperkte omvang.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.