Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves44200000

Bijdragen rijk en medeoverheden 430 0 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 12 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.21711.58912.62712.61212.60512.105

Interne resultaat 1.853 1.410 1.428 1.402 1.334 1.334
Interne resultaat 1.853 1.410 1.428 1.402 1.334 1.334
Programmalasten 10.364 10.179 11.199 11.210 11.270 10.770
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.498 1.643 2.937 2.953 3.016 3.016
Kapitaallasten 128 118 105 105 105 105
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.738 8.418 8.158 8.153 8.150 7.650
Saldo voor vpb en reserveringen -11.775 -11.589 -12.627 -12.613 -12.605 -12.105
Saldo voor reserveringen -11.775 -11.589 -12.627 -12.613 -12.605 -12.105
Reserves-698-4620000

Onttrekking reserves 490 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 1.188 462 0 0 0 0
Saldo -12.473 -12.051 -12.627 -12.613 -12.605 -12.105

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -13.978 -13.299 -13.295 -13.292 -12.792
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Kansen Pakken van de Groei Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 500 0 0 0 0
Integrale Digitaliseringsaanpak Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 500 0 0 0 0
Doorbelasting overhead op projecten Technische wijzigingen 627 635 630 628 628
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 299 37 52 59 59
Begroting na wijzigingen   -12.051 -12.627 -12.613 -12.605 -12.105

Toelichting financiële bijstellingen

Kansen Pakken van de Groei

In de voorjaarsnota is € 500 per jaar toegezegd. Om deze middelen zo effectief mogelijk in te zetten, is de intentie om een totaal aanpak te starten per 2020. De middelen worden in 2019 niet aangewend en vallen vrij in het algemene beeld. In 2020 wordt bezien of het nodig is de middelen toe te voegen, zodat dit geen beleidsmatig effect heeft.

 

Integrale Digitaliseringsaanpak

In de voorjaarsnota is € 500 per jaar toegezegd. Om deze middelen zo effectief mogelijk in te zetten, is de intentie om een totaal aanpak te starten per 2020. De middelen worden in 2019 niet aangewend en vallen vrij in het algemene beeld. In 2020 wordt bezien of het nodig is de middelen toe te voegen, zodat dit geen beleidsmatig effect heeft.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.

 

Diverse bijstellingen

De technische wijzigingen zijn het gevolg van budget neutrale wijzigingen tussen taakvelden binnen het programma Economische Zaken en naar programma Bestuur en dienstverlening. Daarnaast is de jaarlijkse omslagrente van het aandelenkapitaal verlaagd van 2,25% naar 2%.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Ten behoeve van de marketing, economische innovatie, accountmanagement (grootbedrijf), netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen is de gemeente opdrachtgever van diverse instellingen die deze taken uitvoeren.