Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

We hebben in maart 2019 de nieuwe Rotterdamse aanpak van schulden ‘Reset Rotterdam’ gepresenteerd. Dit plan is
onder andere gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, kennis van ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners in de stad. In dit plan geven wij onze visie en ambities en acties weer om de schulden bij Rotterdammers te voorkomen en aan te pakken.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 5: Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen is een individueel ondersteuningsplan opgesteld.* Streefwaarde   3.000 9.000 15.000    
Realisatie            
* 15.000 Rotterdammers met financiële problemen hebben in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in de periode 2019-2021 een ondersteuningsplan van de gemeente ontvangen gericht op duurzame aanpak van schulden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves566668968968968968

Bijdragen rijk en medeoverheden 17 70 78 78 78 78
Financieringsbaten 226 235 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 322 363 324 324 324 324
Overige baten 1 1 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves98816.75118.84619.75116.89515.765

Apparaatlasten 0 12.065 12.711 12.616 12.560 12.430
Inhuur 0 185 680 680 680 610
Overige apparaatslasten 0 519 478 486 486 503
Personeel 0 11.360 11.553 11.450 11.394 11.317
Interne resultaat -96 406 109 109 109 109
Interne resultaat -96 406 109 109 109 109
Programmalasten 1.083 4.280 6.026 7.026 4.226 3.226
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 434 3.943 5.940 6.940 4.140 3.140
Kapitaallasten 572 252 0 0 0 0
Overige programmalasten 77 85 86 86 86 86
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -422 -16.083 -17.878 -18.783 -15.928 -14.798
Saldo voor reserveringen -422 -16.083 -17.878 -18.783 -15.928 -14.798
Saldo -422 -16.083 -17.878 -18.783 -15.928 -14.798

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -16.689 -18.552 -19.477 -16.628 -15.628
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Uitvoering Reset Rotterdam Technische wijzigingen 500 621 621 621 621
Invulling opgaven voorjaarsnota Technische wijzigingen 94 93 101 108 135
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 103
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 12 -40 -28 -29 -29
Begroting na wijzigingen   -16.083 -17.878 -18.783 -15.928 -14.798

Toelichting financiële bijstellingen

Uitvoering Reset Rotterdam

Bij de formatieve invulling van het programma Reset Rotterdam heeft een afdracht plaatsgevonden voor overheadkosten.

 

Invulling opgaven voorjaarsnota

Bij de Voorjaarsnota 2019 is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting. Deze bijstelling is een verdere invulling van deze dekking.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van:

  • preventie op scholen
  • coalitieakkoord intensiveringen overhead

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Diverse bijstellingen

De technische wijzigingen zijn het gevolg van diverse budget verschuivingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De kern van het schulddienstverleningsbeleid is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Daar waar Rotterdammers nog niet voldoende financieel zelfredzaam zijn en problematische schulden hebben worden de schulden aangepakt en het verder oplopen hiervan voorkomen. Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, stabilisatie van schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van hoeveel Rotterdammers problematische schulden hebben. Als indicator wordt het hebben van een betalingsachterstand van zes maanden bij de zorgverzekering gehanteerd. Dit zijn ongeveer 22.500 Rotterdammers. De gevolgen van problematische schulden kunnen ingrijpend zijn. Er is een nauwe verwevenheid tussen armoede en schulden enerzijds en gezondheidsproblemen anderzijds. Onderzoek naar de samenhang tussen problematische schulden en gezondheid wijst bijvoorbeeld uit dat mensen met grote financiële problemen gemiddeld genomen vaker roken, kampen met overgewicht en last hebben van depressies. Daarnaast toont onderzoek aan dat geldstress door armoede en schulden van grote invloed is op het gedrag van mensen. Geldstress draagt eraan bij dat mensen: meer bij de dag gaan leven, minder goed in staat zijn om de aanpak van hun problemen te organiseren, verlangens en andere emoties minder goed kunnen reguleren.