Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Het Beleidskader de Taalspiraal is op 11 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.

Het bestek lokale aanbesteding Toegankelijke taaltrajecten voor ontwikkeling gezondheid en werk is gepubliceerd op 7 mei 2019.

De nieuwe subsidieregel is op 18 juni vastgesteld door het college van B en W en op 20 juni gepubliceerd. Met ingang van 1 juli kunnen aanvragen ingediend worden.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers Streefwaarde   3.800 4.400 5.400 5.400  
Realisatie            
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten* Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie            
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af. Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie            
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid. Streefwaarde N.v.t. 50% 50% 50% 50%  
Realisate            
* Het collegetarget wordt eind 2022 behaald. Aangezien we in 2019 starten met deze taaltrajecten, zijn voor 2017 en 2018 geen cijfers ingevuld. In 2021 wordt een prognose afgegeven voor de eindwaarde in de collegeperiode.
** Netwerkpartners zijn diverse maatschappelijke organisatie (taalaanbieders, welzijnsorganisaties etc.), bedrijven (werkgevers lid van het Taalakkoord, werkgevers die met de Vlaggenparade meegedaan hebben om het onderwerp te agenderen etc.), zorginstellingen en zorgaanbieders (Erasmus MC, Haven ziekenhuis etc.) en kennisinstellingen (EUR, Hogeschool Rotterdam).

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6.6637.55618181818

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.663 7.538 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 18 18 18 18 18
Lasten exclusief reserves7.73010.2674.1625.9405.9501.672

Apparaatlasten 0 626 650 638 638 565
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 11 11 11 11 11
Personeel 0 615 639 627 627 554
Interne resultaat 1 0 0 0 0 0
Interne resultaat 1 0 0 0 0 0
Programmalasten 7.729 9.641 3.512 5.302 5.312 1.107
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.918 7.163 3.206 4.996 5.006 801
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.811 2.478 306 306 306 306
Saldo voor vpb en reserveringen -1.066 -2.711 -4.144 -5.922 -5.932 -1.654
Saldo voor reserveringen -1.066 -2.711 -4.144 -5.922 -5.932 -1.654
Saldo -1.066 -2.711 -4.144 -5.922 -5.932 -1.654

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -3.175 -4.103 -5.894 -5.904 -5.904
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 4.255
Invulling taakstellingen Technische wijzigingen 500 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -36 -40 -28 -28 -5
Begroting na wijzigingen   -2.711 -4.144 -5.922 -5.932 -1.654

Toelichting financiële bijstellingen

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van Aanpak laaggeletterdheid. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Invulling taakstellingen

Bij de Voorjaarsnota 2019 is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting. Deze bijstelling is een verdere invulling van deze dekking.

 

Diverse wijzigingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.