Overhead - Audit & Control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Informatievoorziening

Op verzoek van de concerndirectie en het college is in 2019 gestart met het verbeteren van de informatiesystemen. Hiervoor worden het dashboard en de collegemonitor (door)ontwikkeld. Daarnaast wordt verder vorm gegeven aan transparante P&C.

 

Auditprogramma

Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld. Een aantal onderwerpen zullen vanuit het auditprogramma 2019 gedeeltelijk doorlopen in 2020:

  • energietransitie
  • integraliteit
  • duurzame inzetbaarheid
  • grote/risicovolle projecten: Renovatie Museum Boijmans van Beuningen

 

In 2020 staan de volgende onderzoeken op de planning:

  • informatiebeveiliging
  • doelmatigheid van processen
  • ambtelijke integriteit

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves51204204204204204

Bijdragen rijk en medeoverheden 27 204 204 204 204 204
Overige opbrengsten derden 24 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves16.37817.97418.31218.29218.29218.292

Apparaatlasten 15.910 17.244 17.782 17.762 17.762 17.762
Inhuur 549 418 433 277 277 277
Overige apparaatslasten 326 380 333 299 299 299
Personeel 15.035 16.446 17.017 17.186 17.186 17.186
Interne resultaat -118 0 0 0 0 0
Interne resultaat -118 0 0 0 0 0
Programmalasten 586 729 530 530 530 530
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 586 729 530 530 530 530
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.327 -17.770 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088
Saldo voor reserveringen -16.327 -17.770 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088
Reserves26600000

Onttrekking reserves 266 0 0 0 0 0
Saldo -16.061 -17.770 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088

Financiële bijstellingen

Bijstellingen   Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Voorjaarsnota   -18.270 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Kosten verbeteren informatiesystemen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 500 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -17.770 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088

Toelichting financiële bijstellingen

Kosten verbeteren informatiesystemen

Op verzoek van de concerndirectie en het college is in 2019 gestart met het verbeteren van de informatiesystemen. Hiervoor is € 950 budget toegekend voor 2019. Dit budget is benodigd voor de ontwikkeling van de instrumenten, maar ook voor het beheren en onderhouden hiervan. Een van de randvoorwaarden om dit project is het beschikbaar zijn van concernbrede systemen. Door omstandigheden loopt de implementatie hiervan vertraging op, wat leidt tot vertraging in het ontwikkelen en testen van het nieuwe dashboard. Hierdoor ontstaat er een onderbesteding van € 500, welke vrijvalt in het algemeen beeld van 2019.

 

Technische wijziging

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Als gevolg hiervan is in 2018 een “Functionaris Gegevensbescherming” aangesteld. Wettelijk is vastgelegd dat deze functionaris voldoende ondersteuning moet hebben om zijn taken uit te kunnen voeren. Om deze taken tijdig en juist uit te voeren is structurele uitbreiding van capaciteit noodzakelijk. Extra middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota 2019 en hierbij vindt de verwerking in de begroting plaats. Op taakveldniveau heeft dit een saldoneutraal effect.

Omschrijving taakveld

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.