Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn bij Clusterondersteuning geen relevante ontwikkelingen te melden.

Met ingang van de Omissieregeling 2019 wordt het taakveld Clusterondersteuning op een nieuwe manier toegerekend. Bij de nieuwe methode worden functies en inhuurcategorieën als overhead of als primair proces aangemerkt. Daarmee is deze methode nauwkeuriger dan de oude waarbij het aandeel clusterondersteuning berekend werd op basis van vooraf vastgestelde percentages. De nieuwe methode heeft geleid tot een structurele verschuiving van ca. € 26 mln van het programma Overhead naar de andere programma's. De nieuwe berekeningswijze is de reden van het grote verschil tussen 2018 en de latere jaren.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.49200000

Bijdragen rijk en medeoverheden 497 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 994 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves110.34183.57985.23185.05884.80985.148

Apparaatlasten 109.693 83.579 85.231 85.058 84.809 85.148
Inhuur 8.486 212 148 148 148 148
Overige apparaatslasten 8.387 3.372 2.003 1.978 1.857 2.196
Personeel 92.820 79.995 83.080 82.932 82.804 82.804
Interne resultaat 635 0 0 0 0 0
Interne resultaat 635 0 0 0 0 0
Programmalasten 12 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 12 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -108.849 -83.579 -85.231 -85.058 -84.809 -85.148
Saldo voor reserveringen -108.849 -83.579 -85.231 -85.058 -84.809 -85.148
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -108.849 -83.579 -85.231 -85.058 -84.809 -85.148

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -82.430 -83.826 -83.505 -83.236 -83.430
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Diverse mutaties clusterondersteuning Reserves -5 0 0 0 0
Diverse mutaties clusterondersteuning Technische wijzigingen -1.144 -1.405 -1.553 -1.573 -1.718
Begroting na wijzigingen   -83.579 -85.231 -85.058 -84.809 -85.148

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse mutaties clusterondersteuning

Onder clusterondersteuning vallen de apparaatslasten in verband met management en -ondersteuning in het primaire proces. Als het primaire proces worden aangemerkt, de activiteiten van de uitvoerende clusters. Het taakveld Clusterondersteuning geeft een opgetelde financiële weergave van organisatorische ontwikkelingen bij deze clusters, voor zover zij effect hebben op management- en -ondersteuningsfuncties. De totale bijstelling op het taakveld Overhead – Clusterondersteuning bedraagt voor het begrotingsjaar 2019 € 1,1 mln, in 2020 € 1,4 mln, in 2021 € 1,6 mln, in 2022 € 1,6 mln en in 2023 € 1,7 mln, wat het saldo is van de bijstellingen op overheadfuncties bij de uitvoerende clusters. De ontwikkelingen die per saldo tot de bijstelling leiden worden bij de beleidsprogramma’s toegelicht. Binnen het saldo van 2019 zit een reserveonttrekking. Voor een toelichting hierop willen we verwijzen naar taakveld Bestuur - Raad, Griffie,  Rekenkamer en Ombudsman. Het saldo wat in 2020 ontstaat is het resultant van de invulling van het werkpakket bij programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling van € 600 en een groot aantal kleinere wijzigingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)