Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
000000

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Baten exclusief reserves6.1324.6519.9129.7089.6579.657

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.252 654 654 654 654 654
Dividenden 1.861 675 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.020 3.322 9.258 9.054 9.003 9.003
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves320.470341.872357.593355.630362.733354.337

Apparaatlasten 207.007 226.576 230.833 228.231 230.812 224.815
Inhuur 26.814 31.102 27.123 26.829 27.290 26.563
Overige apparaatslasten 4.855 5.650 5.391 5.392 5.382 5.372
Personeel 175.338 189.824 198.319 196.010 198.140 192.881
Interne resultaat 22.586 15.190 22.220 20.657 22.088 21.296
Interne resultaat 22.586 15.190 22.220 20.657 22.088 21.296
Programmalasten 90.877 100.106 104.540 106.743 109.832 108.225
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 75.527 79.112 79.081 79.905 85.232 86.849
Kapitaallasten 13.262 18.794 22.373 23.987 22.144 19.091
Overige programmalasten 39 -153 733 318 -77 -247
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.047 2.353 2.353 2.533 2.533 2.533
Saldo voor vpb en reserveringen -314.337 -337.221 -347.681 -345.922 -353.075 -344.680
Saldo voor reserveringen -314.337 -337.221 -347.681 -345.922 -353.075 -344.680
Reserves6.6833.99961800-28

Onttrekking reserves 7.683 3.887 618 0 0 -28
Toevoeging reserves 1.000 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 112 0 0 0 0
Saldo -307.654 -333.222 -347.063 -345.922 -353.075 -344.708

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -332.892 -344.174 -341.978 -348.823 -346.719
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Dividenduitkering 2018 SSC Flex Ramingsbijstelling onvermijdelijk 675 0 0 0 0
Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern Ramingsbijstelling onvermijdelijk 0 -105 -204 -204 -204
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstelling onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Onderbesteding concernhuisvesting Ramingsbijstelling onvermijdelijk 1.325 0 0 0 0
Onderbesteding digitaliseringsagenda Ramingsbijstelling onvermijdelijk 500 0 0 0 0
Mutaties reserves Reserves 0 0 0 0 0
Kasschuiven concernhuisvesting Kasschuiven 0 1.264 220 -87 -1.397
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 7.851
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 474 435 403 383
Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern Technische wijzigingen 0 -2.064 -1.963 -1.922 -2.180
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen -2.418 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -412 5 31 21 21
Begroting na wijzigingen   -333.222 -347.063 -345.922 -353.075 -344.708

Toelichting financiële bijstellingen

Dividenduitkering

De gemeente ontvangt een dividend uitkering vanuit SSC Flex van € 675 vanwege het behaalde resultaat in boekjaar 2018.

 

Actualisatie kapitaallasten

Wijzigingen op de kapitaallasten zijn met name het gevolg van de nieuwe investeringskredieten voor de Digitaliseringsagenda en doorontwikkeling Concernhuisvesting. De kapitaallasten moeten worden gedekt binnen de begroting 2020.

 

Onderbesteding concernhuisvesting

Voor de doorontwikkeling Concernhuisvesting en extra werkplekken zijn van de zomer aanvullende afspraken gemaakt. Hierdoor kan pas later worden gestart met de uitvoering. Dit leidt in 2019 tot een onderbesteding. Voor een verdere toelichting op de concernhuisvesting wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

 

Onderbesteding digitaliseringsagenda

Bij het definitief inrichten van de Digitaliseringsagenda 2019 is gebleken dat een deel van de begrote werkzaamheden uitgevoerd kan worden door interne medewerkers. Hierdoor ontstaat er een onderbesteding van € 500, welke vrijvalt in het algemeen beeld.

 

Mutaties reserves

Door een combinatie van toenemende reguliere activiteiten en beperkte capaciteit kunnen in 2019 niet alle geplande projecten op het gebied van informatiebeveiliging worden gerealiseerd. Trajecten en projecten met de hoogste prioriteit zijn als eerste uitgevoerd. De doorgeschoven reserves (€ 390) worden onder meer ingezet voor het vervolgtraject van beveiligingsbewustzijn, het verder implementeren van Information Security Management System (ISMS) en het afsluiten van een raamcontract voor het uitvoeren van pentesten.

Daarnaast is met de resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2018 € 600 beschikbaar gesteld voor frictiekosten bij het project concern netwerk infrastructuur (CNI). De frictiekosten hebben betrekking op de overlap van contracten, dit budget wordt in 2019 onttrokken.

 

Kasschuiven concernhuisvesting

In de Voorjaarsnota 2019 was aangegeven dat in het kader van de doorontwikkeling Concernhuisvesting, voor zover financieel realiseerbaar, extra werkplekken beschikbaar zouden worden gesteld. Bij de verdere uitwerking van de voorjaarsnota is duidelijk geworden dat extra werkplekken echt gewenst zijn, maar dat de middelen hiervoor onvoldoende waren. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt om tot dekking te komen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van incidentele meevallers, een technische mutatie, een opgave om de facilitaire dienstverlening te moderniseren en een kasschuif om de beschikbare middelen anders over de jaren te verdelen.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensiveringen waarbij budget is overgedragen aan het taakveld Concernondersteuning vanwege de groei/krimp van de organisatie. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

 

Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern

Sinds de Begroting 2019 wordt voor de overhead de meebeweegsystematiek toegepast. Hierbij beweegt de overhead mee met de groei en krimp van het concern.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleinere mutaties en verschuivingen van budgetten en kostensoorten, waaronder uitbreiding van werkzaamheden waarvoor budgetten worden overgeheveld naar het taakveld Concernondersteuning.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.