Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn voor Verzekeringen geen relevante ontwikkelingen te melden.


 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves4.8493.8253.2453.2453.2453.245

Bijdragen rijk en medeoverheden 11 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.097 3.245 3.245 3.245 3.245 3.245
Overige baten 1.741 580 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.6765.6155.0185.0185.0185.018

Apparaatlasten 683 667 690 690 690 690
Inhuur 7 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 1 14 14 14 14 14
Personeel 675 653 675 675 675 675
Interne resultaat -3.571 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672
Interne resultaat -3.571 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672
Programmalasten 9.564 8.620 8.000 8.000 8.000 8.000
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.989 6.997 8.000 8.000 8.000 8.000
Overige programmalasten 3.576 1.623 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.826 -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo voor reserveringen -1.826 -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo -1.826 -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          

Mutatie brandverzekering

Technische wijzigingen

0 0 0 0 0

Mutaties voorziening verzekeringen

Technische wijzigingen

0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773

Toelichting financiële bijstellingen

Mutatie brandverzekering

De begroting is meerjarig aangepast vanwege de interne doorbelasting van de premie voor de brandverzekering aan het programma Beheer van de stad. Dit is in lijn met de wijze waarop ook de overige doorbelastingen worden begroot.

 

Mutaties voorziening verzekeringen 

Op basis van de werkelijke mutaties in de voorziening in het eerste halfjaar 2019, zijn voor het gehele jaar 2019 nu ramingen in de begroting opgenomen. Dit leidt tot een aanpassing van de baten en lasten afzonderlijk, maar is saldoneutraal.