Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van de thema’s: Bescherming en instandhouding, kennisontwikkeling en kennisoverdracht (Erfgoedagenda Rotterdam)

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat gaan we daar voor doen

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves000000

Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves605723654652651651

Interne resultaat 378 281 271 269 268 268
Interne resultaat 378 281 271 269 268 268
Programmalasten 227 442 382 382 382 382
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 206 325 265 265 265 265
Subsidies en inkomensoverdrachten 21 117 117 117 117 117
Saldo voor vpb en reserveringen -605 -723 -654 -652 -651 -651
Saldo voor reserveringen -605 -723 -654 -652 -651 -651
Saldo -605 -723 -654 -652 -651 -651

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -781 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Kerkenvisie Taakmutaties -75 0 0 0 0
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 132 128 127 126 126
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 302 305 306 306
Begroting na wijzigingen   -723 -654 -652 -651 -651

Toelichting financiële bijstellingen

Kerkenvisie

Het eenmalig budget van € 75 voor 2019 is bestemd voor het inrichten van een proces om samen met betrokken partijen te komen tot een integrale kerkenvisie.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse technische mutaties (meer bepaald wijziging monumenten en verdeling taakstelling digitaliseringsagenda) tussen kostenplaatsen en/of kostendragers.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal bekend als stad van moderne architectuur. Daarnaast heeft de stad inmiddels ook een volwassen monumententraditie. Het erfgoed vertelt het verhaal van Rotterdam. In Rotterdam zijn verschillende monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, UNESCO Werelderfgoed, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezichten.

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten en het sinds 1986 bestaande Rotterdamse monumentenbeleid.

De gemeente zorgt voor een aantrekkelijke woon-, leef- en verblijfsomgeving door behoud, beheer en ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed (monumentenbeleid).

In december 2016 is door het college de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017 – 2020’ vastgesteld. Hierin worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch waardevolle erfgoed van Rotterdam tot 2020 beschreven en voorzien van een planning. De Erfgoedagenda wordt elke vier jaar geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020 vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de komende jaren. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de Wabo, Erfgoedwet en Monumentenverordening Rotterdam (thema: Bescherming en instandhouding, aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het college van B en W.