Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Per 4 februari 2019 is betaald parkeren ingevoerd in Bloemhof-Zuid en in de Walravenbuurt (Feijenoord). In de wijk Middelland (Delfshaven) zijn per 1 juli 2019 de tijden waarop voor het parkeren moet worden betaald uitgebreid van 18.00 naar 23.00 uur en op zondag.

In het eerste kwartaal 2019 is een nieuwe bezoekersregeling geimplementeerd voor het aanmelden van bezoekers van bewoners tegen gereduceerd tarief.

Bij voorjaarsnota heeft het college vanaf 2020 structureel € 1 mln vrijgemaakt voor maatregelen op parkeren. Enerzijds ten behoeve van het  ‘bevriezen’ (niet indexeren) van de tarieven van de bewonersparkeervergunningen. Anderszijds voor het vergroenen van parkeergelegenheden en diverse kleine projecten in de buitenruimte die bijdragen aan de bredere vergroeningsopgave en vergroting van het kwaliteitsbeeld. In de omissieregeling 2020 worden de middelen gealloceerd.

Wat willen we bereiken

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Betalingsgraad Streefwaarde 86% 87% 88% 89% 90% 91%
Realisatie 86%          
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7%          
* Dit is gebaseerd op de SLA met onze leveranciers

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves86.56798.546105.733105.555105.431105.431

Bijdragen rijk en medeoverheden 29 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 86.538 98.546 105.733 105.555 105.431 105.431
Lasten exclusief reserves34.46923.87723.03122.81322.64322.644

Apparaatlasten 6.484 7.530 7.027 6.986 6.943 6.944
Inhuur 643 568 96 96 96 96
Overige apparaatslasten 158 344 -14 -20 -44 -43
Personeel 5.684 6.618 6.945 6.909 6.891 6.891
Interne resultaat 20.842 11.476 11.669 11.669 11.669 11.669
Interne resultaat 20.842 11.476 11.669 11.669 11.669 11.669
Programmalasten 7.143 4.871 4.335 4.158 4.031 4.031
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.622 845 2.739 2.521 2.441 2.444
Kapitaallasten 2.927 2.566 137 177 130 127
Overige programmalasten 1.595 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 52.098 74.670 82.702 82.742 82.788 82.786
Saldo voor reserveringen 52.098 74.670 82.702 82.742 82.788 82.786
Saldo 52.098 74.670 82.702 82.742 82.788 82.786

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   74.323 82.825 82.865 82.911 82.910
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstelling 0 0 0 0 0
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 3 3 3 3 3
Inhuur communicatieadviseur en fiscalisten Technische wijzigingen -260 0 0 0 0
Invulling concernbrede opgaven Technische wijzigingen 426 0 0 0 0
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 1 1 1 1
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 178 -127 -127 -127 -128
Begroting na wijzigingen   74.670 82.702 82.742 82.788 82.786

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de bestaande activa en de investeringsplanning. Deze kapitaallasten zijn gedekt vanuit de programmalasten van Parkeren en leiden daarom niet tot een saldowijziging.


Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.
 

Inhuur communicatieadviseur en fiscalisten
Er wordt voor het communicatieplan parkeren 010 tijdelijk een communicatieadviseur ingehuurd. Daarnaast worden tijdelijk fiscalisten ingehuurd om de uitstroom van medewerkers op te vangen.


Invulling concernbrede opgaven
De financiële dekking op de concernbrede opgaven met betrekking tot de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 426.

Verlaging omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

Diverse bijstellingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

  • heffing en invordering
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten
  • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid