Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur:
 

De startnotitie Rotterdamse Mobiliteitsaanpak is door het college van B&W vastgesteld. Het proces van participatie en bespreking met de gemeenteraad loopt momenteel.


Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden over de MIRT-verkenning oeververbinding. In een bestuurlijk overleg op 16 juli jl. hebben gemeente Rotterdam, MRDH, provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgesproken verder onderzoek te doen naar een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch en het aanpakken van knelpunten op de Algeracorridor. Dit besluit wordt vastgelegd in de Startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die na de zomer worden gepubliceerd.

De voorbereidingen voor het wereldwijde Walk21 congres, dat van 7 tot en met 11 oktober 2019 gehouden wordt, liggen op schema.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* Streefwaarde 61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%  
Realisatie            
* Weergegeven is het aandeel verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer, lopend en met schone motorvoertuigen, afgezet tegen het total aantal verplaatsingen inclusief vuile motorvoertuigen en brommers en scooters. Over 2017 bedroeg dit aandeel 61,3%. Het aandeel schone verplaatsingen neemt al jaren langzaam maar gestaag toe. De streefwaarden tot en met 2022 bevatten een ambitie van 50% ten opzichte van de verschoningstrend in de afgelopen collegeperiode.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde   1.000 2.000 3.000 4.000  
Realisatie            
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties Streefwaarde   25 50 75 100  
Realisatie            
Realisatie 3 ecologische verbindingen Streefwaarde     1 1 1  
Realisatie            

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.9133.7862.8702.9092.9092.909

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.440 614 113 113 113 113
Overige opbrengsten derden 1.363 3.295 2.757 2.796 2.796 2.796
Overige baten 110 -123 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves27.11433.73132.75125.19924.79520.094

Apparaatlasten 7.850 9.349 9.328 9.246 9.197 9.497
Inhuur 356 572 449 1.231 1.947 2.247
Overige apparaatslasten 130 172 174 167 162 162
Personeel 7.364 8.605 8.705 7.849 7.088 7.088
Interne resultaat -1.663 -1.590 -1.746 -1.747 -1.768 -1.768
Interne resultaat -1.663 -1.590 -1.746 -1.747 -1.768 -1.768
Programmalasten 20.927 25.973 25.169 17.700 17.366 12.365
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.406 17.265 16.738 9.089 9.208 4.744
Kapitaallasten 9.168 8.697 8.430 8.611 8.158 7.622
Overige programmalasten -8 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 362 11 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -24.200 -29.945 -29.881 -22.290 -21.886 -17.185
Saldo voor reserveringen -24.200 -29.945 -29.881 -22.290 -21.886 -17.185
Reserves11.11814.86914.3163.6213.1052.964

Onttrekking reserves 11.118 15.666 14.715 3.621 3.105 2.964
Toevoeging reserves 0 797 399 0 0 0
Saldo -13.083 -15.076 -15.565 -18.669 -18.780 -14.221

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -14.089 -15.009 -18.148 -18.541 -18.541
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve - diverse bijstellingen Reserves 0 -68 -62 -57 -182
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 5.000
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen -967 -955 -951 -941 -941

Overheveling personele formatie

Technische wijzigingen
 
203 500 500 500 500
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -223
 
-34
 
-7 259 -57
Begroting na wijzigingen   -15.076 -15.565 -18.669 -18.780 -14.221

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

 

Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid

Voor reeds geplande werkzaamheden voor het project Stedelijke Bereikbaarheid wordt in 2020 € 8,3 mln onttrokken uit de Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid.

 

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

Voor de werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van een fietsparkeervoorziening aan de Provenierssingel is het lastenbudget en de bijhorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 650 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.

 

Bestemmingsreserves – diverse bijstellingen

Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling met € 300 verlaagd. Door de herfasering van het project zullen deze kosten in het jaar 2020 gerealiseerd worden. Daarnaast is het rentepercentage met betrekking tot de kapitaallasten met ingang van 2020 verlaagd. Hierdoor wordt de onttrekking van deze kapitaallasten bij het Investeringsfonds Rotterdam eveneens verlaagd. Ten slotte is er voor de aanpak van de bouwlogistiek het lastenbudget en de financiering uit de reserve Taakmutaties Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in 2019 met € 90 verhoogd.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord
In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensivering Nieuwe Stedelijke Mobiliteit. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.  

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.

 

Overheveling personele formatie

Het team Verkeersregie is overgeplaatst van de afdeling Mobiliteit van het cluster Stadsontwikkeling (SO) naar de afdeling Toezicht en Handhaving van het cluster Stadsbeheer (SB). Hierdoor vindt er een budgetoverheveling plaats voor een bedrag van respectievelijk € 203 in 2019 en € 500 in 2020 t/m 2023.

 

Diverse bijstellingen

Het betreft budgetoverhevelingen en correcties van diverse budgetten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.

De komende vier jaar werken we daarnaar toe door:

  • Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.
  • We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.

Een optimaal, schoon en veilig mobiliteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor een economische succesvolle stad met een prettig woon- en leefklimaat. De energietransitie, de sprong naar de nieuwe economie en het faciliteren van de groei en verdichting van de stad met 18.000 woningen en het tegengaan van mobiliteitsarmoede bij Rotterdammers, kan alleen lukken als de mobiliteitsnetwerken van Rotterdam daarin een leidende rol spelen. Rotterdam speelt in op de wereldwijde beweging naar emissieloos vervoer, te beginnen met het OV en al snel ook andere modaliteiten. Het herzien van de energieinfrastructuur (zowel elektra als waterstof) is hierin op den duur cruciaal. De mobiliteitssector zal ook een stevige bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelstellingen van Parijs.


Het duurzaam verbinden van noord en zuid in Rotterdam is tevens een prioriteit om daarmee het volle potentieel van de stad tot zijn recht te laten komen.