Gezonde en vitale Rotterdammers

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale Stad 2016-2020

 

Begin 2019 is de midterm-review van het huidige programma aangeboden aan de gemeenteraad en besproken in de Commissie ZOCS. Het programma ligt op koers.

 • Het project Nu Niet Zwanger wordt gecontinueerd. De intensivering van het project is gestart in juni 2017. Per jaar worden met tenminste 500 kwetsbare ouders gesprekken gevoerd over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De Sense spreekuren (seksuele voorlichting jongeren) op de ROC zijn per 1 september 2018 uitgebreid.
 • Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen. Per  juli 2019 is er een meldingsplicht (groep C) voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria aan de GGD voor mensen die drager zijn of infecties hebben met een bepaald zeer resistent type bacterie, de carbapenamaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE).
 • Meldpunt Uitbraken Infectieziekten en BRMO:De GGD trekt samenwerkingsnetwerk MUIZ (Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO). Zoals overeengekomen in het samenwerkingsconvenant van 2017 melden zorginstellingen uitbraken van infectieziekten en BRMO via MUIZ aan de GGD en aan elkaar. Doel is dat partijen tijdig maatregelen kunnen treffen om verdere verspreiding van infecties te voorkomen. MUIZ is in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Zeeland geïmplementeerd bij de meeste ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen. In regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid is circa 98% van zorginstellingen aangesloten; in Zeeland ruim 60%. Dit zijn 13 ziekenhuizen en 46 verpleeg- en verzorgingshuiskoepels en revalidatie, met ruim 400 locaties in de drie  regio’s. Het aantal actieve gebruikers van MUIZ die namens de instellingen de uitbraken invoeren en inzien, stijgt en bedraagt per juli 2019 418. Vanuit MUIZ wordt actief samengewerkt met het Regionale Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Zuid-Holland Zuid.
 • Forensische geneeskunde FARR (Forensische Artsen Rotterdam Rijnmond) en de GGD zoeken intensievere samenwerking en werken aan een samenwerkingsovereenkomst om dit vast te leggen. FARR is een belangrijke samenwerkingspartner voor de GGD in het centrum seksueel geweld, de ontwikkeling van een centrum huiselijk geweld en kindermishandeling en FMEK. (forensisch medische expertise  kindermishandeling). FARR en GGD zoeken een plek zodat het FMEK goed gepositioneerd is.
 • Regionaal expertisecentrum Tuberculose (REC TBC) Het transformatieplan REC TBC Z-H is in februari 2019 vastgesteld door de 4 DPG’en en wordt uitgewerkt. Hierbij staan de governance van het REC, de REC-brede uniformering van de werkprocessen en het HR-Alignment centraal. In het najaar wordt het zorgmodel voor de toekomst van het REC TBC ZH verder uitgewerkt.
 • Netwerk gezond 010 groeit gestaag: Integraal voedselbeleid n.a.v. resultaten diverse kleinere acties: gezonde schoolkantines, aanpak ondervoeding oudere. Naar verwachting in september de eerste openbare rookvrije zone geopend met een aantal partners.
 • Verbetering functionaliteit en zichtbaarheid van HealthyR. De interne tussenevaluatie van HealthyR heeft inmiddels plaatsgevonden en is intern besproken: belangrijkste uitkomst is dat HealthyR zich meer zal richten op een brede adviesfunctie in relatie tot gezondheidsbeleid en dat de bestuurlijke opgave irt Gezond010: het akkoord daarbij leidend zal zijn. Ook wordt verwacht dat in het najaar meer inhoudelijke resultaten gedeeld kunnen worden met de gemeenteraad.

 

Seksuele gezondheid 

 • Mentale gezondheid: meer aandacht in het maatschappelijke debat en ook in de gesprekken met partners een terugkerend onderwerp. Eind mei 2019 is een grote conferentie over dit thema georganiseerd en met succes. Het thema krijgt nadrukkelijk aandacht in het nieuwe Gezond010 akkoord en ook de koppeling met seksueel gezond  gedrag wordt gemaakt.
 • Gezond gewicht: proeftuin Care for Obesity volwassenen en jeugd. We komen nu in de fase dat planvorming over zal gaan naar uitvoering. We koppelen dat aan de ontwikkeling van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) die per 1 januari 2019 is opgenomen in de basis zorgverzekering. De gemeente werkt samen met de zorgverzekeraar, eerstelijnsorganisaties en sport- en beweegaanbod aan de implementatie van deze interventie.

 

Gezond010: het akkoord

 • Inmiddels wordt er flink voorgesorteerd op het vervolg van Rotterdam Vitale Stad.

 • Eind 2019 wil de gemeente Rotterdam namelijk een Rotterdams Gezond010 akkoord sluiten met partners. In de opmaat naar dat akkoord zijn zowel het College (werkbezoek dit voorjaar) als ook de raadscommissie ZOCS (technische sessie eind juni) meegenomen in de wetenschappelijke fundamenten van gezondheidsbeleid.

 • Er zijn diverse werksessies en bijeenkomsten met partners georganiseerd om met elkaar uitgangspunten te formuleren voor Gezond010: het akkoord.

 • Voor het zomerreces is een uitgangspuntennotitie over Gezond010: het akkoord verstuurd naar de gemeenteraad.

 • Als in eerdere rapportage aangegeven werken we voor Gezond010: het akkoord aan de ontwikkeling van een factorenmodel 0-100 jaar. Dit is positief ontvangen door de gemeenteraad en er vinden nu sessies plaats om dit model verder uit te werken. Verwachting is dat in het najaar en eerste concept uitwerking kan worden gedeeld.

 • Het Algemeen Bestuur van de GGD-regio Rotterdam-Rijnmond heeft in april ook de ambitie uitgesproken te komen tot een regionaal preventieakkoord: verwachting is dat een regionaal kernteam in december een plan zal presenteren aan dat algemeen bestuur met hoe dat akkoord er uit zal komen te zien.


 

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

 • Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

 • Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers

 • Zorgwekkende afname van de vaccinatiegraad voor kinderziektes

Wat willen we bereiken

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Uitvoering programma Rotterdam Vitale stad

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Bestrijding bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Inspectie kinderopvanglocaties / tijdig besluiten aanvragen register/ handhaving op rapporten met overtredingen Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 97%          
Aantal rapporten inspectie kinderopvanglocaties met overtredingen* Streefwaarde 45% 45% 40% 35% 30%  
Realisatie 27%          

Inspectie kinderopvanglocaties:

 • de gemeente inspecteert alle locaties kinderopvang  met een jaarlijks onderzoek (tot en met juni 2019 zijn 53% van de jaarlijkse onderzoeken verricht)
 • de gemeente besluit tijdig op alle aanvragen voor registratie
 • de gemeente voert een handhavingsactie uit op alle rapporten met een overtreding
 • de gemeente streeft naar een daling van het aantal rapporten met overtredingen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves12.64213.49813.39413.39713.33613.367

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.451 9.978 9.765 9.768 9.706 9.737
Overige opbrengsten derden 3.191 3.520 3.629 3.629 3.629 3.629
Lasten exclusief reserves43.52947.45545.69045.29143.78743.846

Apparaatlasten 14.562 16.233 15.875 15.799 15.565 15.566
Inhuur 1.852 1.262 354 371 405 405
Overige apparaatslasten 365 549 448 450 439 448
Personeel 12.345 14.422 15.073 14.978 14.721 14.713
Interne resultaat 453 -76 179 182 119 119
Interne resultaat 453 -76 179 182 119 119
Programmalasten 28.514 31.298 29.636 29.310 28.103 28.160
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.424 4.687 4.660 4.728 4.064 4.122
Kapitaallasten 442 431 19 19 19 18
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 24.646 26.180 24.957 24.563 24.020 24.020
Saldo voor vpb en reserveringen -30.887 -33.958 -32.295 -31.894 -30.451 -30.479
Saldo voor reserveringen -30.887 -33.958 -32.295 -31.894 -30.451 -30.479
Reserves0400000

Onttrekking reserves 0 40 0 0 0 0
Saldo -30.887 -33.917 -32.295 -31.894 -30.451 -30.479

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -33.524 -33.513 -33.161 -31.722 -31.722
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Subsidiekader jeugdpreventie Technische wijzigingen 0 1.380 1.380 1.380 1.380
Verhoging inzet domein jeugd Technische wijzigingen -50 -52 -52 -52 -52
Invulling opgaven voorjaarsnota Technische wijzigingen -412 -46 3 7 -21
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 69 -64 -64 -64 -64
Begroting na wijzigingen   -33.917 -32.295 -31.894 -30.451 -30.479

Toelichting financiële bijstellingen

Subsidiekader jeugdpreventie

Op 16 april 2019 heeft het college het subsidiekader jeugdpreventie "Versterken en Voorkomen" vastgesteld. Doel hiervan is met een bredere inzet op preventie nog meer kinderen en jongeren in Rotterdam een eerlijke kans te geven op een veilige, gezonde en kansrijke toekomst. Ingangsjaar is 2020. Voor invulling van dit subsidiekader is € 9.850 toegevoegd aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Financiering vindt plaats door verlaging van budget:

 • het budget van het programma Maatschappelijke ondersteuning, taakveld Samenkracht en burgerparticipatie wordt verlaagd met € 8.470
 • het budget van het programma Volksgezondheid en zorg, taakveld Volksgezondheid (dit taakveld) wordt verlaagd met € 1.380

Bestaande subsidies zijn opgezegd of verlaagd om ruimte te kunnen scheppen voor nieuwe subsidies die invulling geven aan de doelstellingen van dit subsidiekader.

Per saldo neemt het budget op dit taakveld af met € 1.380.

 

Verhoging inzet domein jeugd

Het huidige college heeft een groot aantal ambities op het gebied van Jeugd geformuleerd waar uitwerking aan gegeven wordt en wat capaciteitsuitbreiding vergt. Dit heeft geleid tot een verschuiving tussen programma en apparaat.

 

Invulling opgaven voorjaarsnota

Bij de voorjaarsnota is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting. Deze bijstelling is een verdere invulling van deze dekking.

  

Diverse bijstellingen

Deze technische wijzigingen zijn het gevolg van diverse budget verschuivingen.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Omschrijving taakveld

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen.
Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Dit doet de gemeente samen met tal van partners. Onder dit taakveld vallen de taken van de GGD op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg van de Centra Jeugd en Gezin, en de gemeentelijke gezondheidspreventie.

Het taakveld omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg en de gezondheidsbevordering.