Inkomensregelingen - Inkomen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Elke Rotterdammer die daar recht op heeft ontvangt tijdig een (juiste) bijstandsuitkering

Elke werkzoekende kan rekenen op passende en betrouwbare dienstverlening

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Aanvraag uitkering
In 2019 is er door de gemeente onder aanvragers van een bijstandsuitkering onderzoek gedaan naar hun beleving van het aanvraagproces. Het uitgangspunt hierbij is ervoor te zorgen dat het aanvraagproces met minder stress rondom inkomen gepaard gaat. Deze kennis biedt een basis om vanuit de leefwereld van de werkzoekenden ons aanvraag proces aan te passen. Hierbij is er ook aandacht voor schuldenproblematiek. Dit zal in de komende periode tot aanpassingen van onze processen leiden.

 

Variabele inkomsten
Mensen met een laag inkomen hebben te maken met een complexe inkomenssituatie, doordat zij een beroep moeten doen op meerdere inkomstenbronnen. Naast de uitkering, kan dat (deeltijd) werk zijn, maar ook diverse toeslagen (en kwijtscheldingen). De gemeente onderzoekt samen met partners, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, of er manieren gevonden kunnen worden waardoor er, bijvoorbeeld voor minder zelfredzame werkzoekenden, meer overzicht en rust bij variabele inkomenssituaties. Door het creëren van meer overzicht en rust, wordt het actief zoeken en accepteren van werk gestimuleerd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.1 Tijdig besluiten op een aanvraag uitkering levensonderhoud (algemene bijstand) en bijzondere bijstand

1.2 Terechte bijstandsuitkeringen verstrekken

2.1 De Rotterdamse burger ervaart een goede dienstverlening

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 a Aanvragen (algemene en bijzondere bijstand) behandelen en dienstverlening verbeteren

1.1 b Het aanvraag- en beheerproces digitaliseren

1.2 a De methode inkomstenverrekening verbeteren

1.2 b Handhaven en uitvoeren van (her)onderzoeken

2.1 a Een betrouwbare en voorspelbare dienstverlening

2.1 b Correcte bejegening

2.1 c Advies geven en begeleiding bieden aan ondernemers

Effect indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Saldo tekort BUIG Streefwaarde € 0 € 0 € 0 € 0    
Realisatie + € 0,9 mln n.n.b.        
1.2 Rechtmatige verstrekking van bijstand (%) Streefwaarde 97% 97% 97% 97%    
Realisatie 97,86% n.n.b.        
2.2 Klachten over bejegening Streefwaarde   Min 10% Min 10% Min 10%    
Realisatie n.v.t. Min 15%        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Percentage besluiten bijstandsaanvraag (Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand) binnen de wettelijke termijn Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 91,7%  92,3%        
1.2 Tijdig (binnen 4 weken) verwerken van inkomstenverrekeningen Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 90,9%  96,0%        
1.3 Heronderzoeken
(aantal)
Streefwaarde 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000  
Realisatie 6.074  4.502        
2.1 Telefonische bereikbaarheid Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 84%  87%        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - InkomenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves545.168538.120502.379471.350462.840461.961

Bijdragen rijk en medeoverheden 545.043 538.120 502.379 471.350 462.840 461.961
Overige opbrengsten derden 111 0 0 0 0 0
Overige baten 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves602.246588.167568.792533.943524.898524.218

Apparaatlasten 45.312 48.533 49.087 45.590 45.387 43.686
Inhuur 10.405 9.670 7.236 6.082 5.967 5.391
Overige apparaatslasten 690 1.206 1.779 1.782 1.782 2.280
Personeel 34.217 37.656 40.072 37.726 37.638 36.015
Interne resultaat 1.040 4.126 7.005 9.410 11.471 13.592
Interne resultaat 1.040 4.126 7.005 9.410 11.471 13.592
Programmalasten 555.895 535.508 512.700 478.943 468.040 466.941
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.103 15.854 15.600 15.649 15.740 15.731
Kapitaallasten 1.564 2.264 3.249 3.188 2.765 1.675
Overige programmalasten 2.846 101 101 101 101 101
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 534.027 513.792 488.948 454.414 442.694 442.694
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.355 3.498 4.802 5.592 6.741 6.741
Saldo voor vpb en reserveringen -57.079 -50.047 -66.414 -62.594 -62.058 -62.258
Saldo voor reserveringen -57.079 -50.047 -66.414 -62.594 -62.058 -62.258
Reserves41.4388.8266.890000

Onttrekking reserves 1.206 350 6.890 0 0 0
Toevoeging reserves 5.895 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 46.127 8.476 0 0 0 0
Saldo -15.640 -41.221 -59.524 -62.594 -62.058 -62.258

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -42.735 -59.434 -62.567 -61.987 -62.180
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Actualisatie raming BUIG 2019 en verder Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 101 140 179 179
Lagere bijdrage Wigo4it Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.193 0 0 0 0
Onderbesteding innovatiebudget Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 365 0 0 0 0
Vergoeding inzet medewerkers (programma innovatie) Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 133 0 0 0 0
Actualisatie Arbeidskosten Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Verdere invulling taakstellingen Voorjaarsnota 2019  in de formatie Technische wijzigingen 0 18 50 -26 -26
Overheveling middelen uitvoering Bijzondere Bijstand Technische wijzigingen -161 -284 -284 -284 -284
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen -14 30 30 30 30
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 26 18 10 4
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -3 19 19 19 19
Begroting na wijzigingen   -41.221 -59.524 -62.594 -62.058 -62.258

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn geactualiseerd.

 

Actualisatie BUIG 2019 en verder

Op basis van de realisatie over het eerste half jaar 2019 is de financiële prognose geactualiseerd. De verwachting is dat de lasten in 2019 met € 9,9 mln zullen stijgen. Belangrijkste reden is de bijstelling van de bijstandsnormen in 2019 met circa 3%. Deze prijsbijstelling wordt verwerkt in het definitieve budget BUIG 2019. Het Rijk maakt begin oktober de hoogte van het definitieve budget BUIG 2019 bekend. In de bijgestelde ramingen is zowel de lastenstijging als de verwachte batenstijging verwerkt. Het geraamde overschot van € 17,9 mln dat in de voorjaarsnota is gemeld en als begrotingswijziging aan de algemene middelen is toegevoegd, blijft derhalve gehandhaafd. Een eventuele afwijking tussen het geraamde en het definitieve budget BUIG 2019 zal in de 10-maandsbrief worden gerapporteerd. De ramingen voor de jaren 2020 en verder zijn eveneens aangepast op de volume- en met name de prijsbijstelling.

 

Lagere bijdrage Wigo4it

De vervanging van de applicatie Socrates door Wigo4it gaat minder snel dan verwacht. Daardoor is er sprake is van een onderbesteding in 2019, welke vrijvalt in het algemene beeld. Deze bijstelling heeft betrekking op alle taakvelden van het programma Werk en Inkomen. Op taakveld Inkomensregelingen leidt dit tot een vrijval van € 1.193.

 

Onderbesteding innovatiebudget

De marktstrategie van de ICT dienstverlening voor het Domein Werk en Inkomen wordt in G4 verband (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) herijkt. Er zijn daarom een aantal ontwikkelingen binnen Wigo4it gepauzeerd. Omdat een aantal ontwikkelingen binnen de reeks structurele innovatie afhankelijk zijn van de gepauzeerde activiteiten (koppeling applicaties Hallo Werk en Edison) wordt in 2019 een onderbesteding van € 365 voorzien.

 

Vergoeding inzet medewerkers (programma innovatie)

Voor de inzet van eigen medewerkers op investeringsprojecten is een financiële dekking te verwachten van € 133.

 

Actualisatie Arbeidskosten

Op basis van de huidige stand en de verwachte ontwikkelingen rondom inhuur zijn de arbeidskosten (verhouding inhuur / loonbudget) meerjarig geactualiseerd. De wijziging is budgetneutraal. De actualisatie leidt dit tot een verschuiving van inhuur naar personeel van € 1,8 mln in 2020 tot € 2,4 mln in 2023.

 

Verdere invulling taakstellingen Voorjaarsnota 2019 in de formatie

Door aanpassingen in het formatief kader 2020-2024 wordt invulling gegeven aan de volgende taakstellingen vanuit de voorjaarsretraite:

  • daling bijstandsvolume naar 30.000 aan het eind van 2021
  • bijdrage concernbrede digitaliseringsagenda (DA)
  • bijdrage knelpunt concernhuisvesting (CHV)
  • taakstelling loonkosten Individueel Keuze budget (IKB)

Bovenstaande leidt tot een bijstelling van € 18 in 2019 tot - € 26 in 2023.

 

Overheveling middelen uitvoering Bijzondere Bijstand

Er zijn middelen voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand overgeheveld vanuit het programma Maatschappelijke Ondersteuning.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Inkomensregelingen biedt de gemeente inkomensondersteuning aan Rotterdammers die dit nodig hebben door het verstrekken van uitkeringen. Daarnaast vindt er binnen dit taakveld handhaving plaats, wat bijdraagt aan de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Dienstverlening is niet alleen een product of dienst die de gemeente biedt, maar ook de manier waarop ze deze product of dienst levert: de persoonlijke bejegening door de ambtenaar. De ambtenaren zijn attent en werken Rotterdammergericht: Ze handelen proactief, situationeel, passen het gedrag aan de klant en de omstandigheden aan. De dienstverlening is mensgericht. Het contact is vriendelijk, open, respectvol en beleefd. Ze luistert, leeft zich in in de situatie van de ander en zijn betrokken. Ze neemt persoonlijk contact op als de situatie erom vraagt. Ze is bereikbaar en service wordt geboden door een medewerker met kennis van zaken.

De dienstverlening is duidelijk. Er is inzicht in de servicenormen en hoe de gemeente daarop presteert. Informatie over de tevredenheid van de dienstverlening wordt gebruikt voor verbetering van de dienstverlening. De informatie is eenduidig, duidelijk, volledig, juist en actueel. Informatie over producten en diensten is digitaal beschikbaar of afneembaar.
Klachten en bezwaren worden gezien als een aanleiding om te leren hoe de dienstverlening aan de uitkeringsgerechtigden kan worden verbeterd. Fouten maken mag en zijn aanleiding om te verbeteren. Klachten gaan vaak over tijdigheid en kwaliteit van de organisatie en over de bejegening van ambtenaren. De klachten, met name bejegeningsklachten, worden tot een minimumniveau teruggedrongen.

Tot het taakveld Inkomensregelingen behoren:

  • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
  • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004